Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Η Ρωσία λέει ότι απώθησε την επίθεση φιλοουκρανών «δολιοφθορέων» στο Μπέλγκοροντ

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις απώ­θη­σαν, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το πυρο­βο­λι­κό τους, την εισβο­λή μιας ομά­δας φιλο­ου­κρα­νών «δολιο­φθο­ρέ­ων», μετέ­δω­σε το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο Interfax, επι­κα­λού­με­νο το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσίας.

Λίγο νωρί­τε­ρα, ο κυβερ­νή­της της περι­φέ­ρειας Μπέλ­γκο­ροντ, που συνο­ρεύ­ει με την Ουκρα­νία, ανέ­φε­ρε ότι διε­ξά­γο­νταν μάχες στη μεθο­ρια­κή πόλη Νόβα­για Ταβολ­ζάν­κα. Σύμ­φω­να με τον Βια­τσε­σλάβ Γκλα­ντ­κόφ, οι δρά­στες είναι Ρώσοι που μάχο­νται στο πλευ­ρό των Ουκρα­νών και έχουν αιχ­μα­λω­τί­σει δύο στρα­τιώ­τες, προ­τεί­νο­ντας να τους ανταλ­λά­ξουν για μια συνά­ντη­ση μαζί του.

«Το μονα­δι­κό πράγ­μα που με εμπο­δί­ζει να δια­πραγ­μα­τευ­τώ μαζί τους είναι ότι οι άνδρες μας που έχουν στα χέρια τους ίσως να είναι ήδη νεκροί… Αλλά αν δεν είναι, μπο­ρούν να πάνε μετα­ξύ 17.00–18.00 (τοπι­κή ώρα και ώρα Ελλά­δας) στο φυλά­κιο του Σεμπέ­κι­νο. Εγγυώ­μαι την ασφά­λειά τους» έγρα­ψε σε ανάρ­τη­σή του στο Telegram.

Το πρωί ο κυβερ­νή­της κάλε­σε τους κατοί­κους της περιο­χής να εγκα­τα­λεί­ψουν αυτή τη ζώνη στην οποία τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες έχουν εντα­θεί οι βομβαρδισμοί.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο