Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Προβοκάτσια κατά της Υπερδνειστερίας από την Ουκρανία και τη Μολδαβία καταγγέλλει η Μόσχα

Η Μόσχα σήμε­ρα κατήγ­γει­λε τον σχε­δια­σμό προ­βο­κά­τσιας από την Ουκρα­νία κατά της Υπερ­δνει­στε­ρί­ας, την υπο­στη­ρι­ζό­με­νη από τη Ρωσία απο­σχι­σθεί­σα περιο­χή της Μολ­δα­βί­ας που συνο­ρεύ­ει με την Ουκρα­νία, προ­κει­μέ­νου να δοθεί το πρό­σχη­μα στη Μολ­δα­βία για να εισβάλει.

«Σύμ­φω­να με τις δια­θέ­σι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες, στο εγγύς μέλ­λον το καθε­στώς του Κιέ­βου προ­ε­τοι­μά­ζει μια ένο­πλη πρό­κλη­ση κατά της Μολ­δα­βι­κής Δημο­κρα­τί­ας της Υπερ­δνει­στε­ρί­ας, η οποία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από μονά­δες των Ενό­πλων Δυνά­με­ων της Ουκρα­νί­ας, μετα­ξύ άλλων με τη συμ­με­το­χή του εθνι­κι­στι­κού σχη­μα­τι­σμού του Αζόφ», ανα­φέ­ρει σε έκθε­ση που δημο­σιο­ποί­η­σε σήμε­ρα το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσίας.

Σύμ­φω­να με την έκθε­ση, η προ­βο­κά­τσια θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως πρό­σχη­μα από τη Μολ­δα­βία και την Ουκρα­νία, προ­κει­μέ­νου να εισβά­λουν στην Υπερ­δνει­στε­ρία. Ως πρό­σχη­μα για την εισβο­λή, το Κίε­βο σχε­διά­ζει να οργα­νώ­σει μια ψεύ­τι­κη επί­θε­ση των ρωσι­κών στρα­τευ­μά­των που σταθ­μεύ­ουν στο έδα­φος της Υπερδνειστερίας.

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας τόνι­σε ότι παρα­κο­λου­θεί στε­νά την κατά­στα­ση στα σύνο­ρα της Ουκρα­νί­ας και της Μολ­δα­βι­κής Δημο­κρα­τί­ας της Υπερ­δνει­στε­ρί­ας «και είναι έτοι­μο να αντα­πο­κρι­θεί σε οποια­δή­πο­τε αλλα­γή της κατά­στα­σης».

Από την πλευ­ρά της η μολ­δα­βι­κή κυβέρ­νη­ση έσπευ­σε να δια­ψεύ­σει τους ισχυ­ρι­σμούς του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας. Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Μολ­δα­βί­ας Νίκου Ποπέ­σκου δήλω­σε χθες Τετάρ­τη ότι η κυβέρ­νη­ση είναι προ­ε­τοι­μα­σμέ­νη για «κάθε είδους απει­λές» από τη Ρωσία. «Οι θεσμοί μας έχουν σχε­διά­σει απα­ντή­σεις για κάθε είδους απει­λές», εξή­γη­σε. «Φυσι­κά έχου­με περιο­ρι­σμέ­να μέσα, αλλά παράλ­λη­λα δεν είμα­στε μόνοι μας σε αυτό».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Υπερ­δνει­στε­ρία, θύλα­κας με πλη­θυ­σμό 500.000 κατοί­κων, απο­σχί­στη­κε από τη Μολ­δα­βία έπει­τα από σύντο­μη ένο­πλη σύρ­ρα­ξη μετά τις ανα­τρο­πές και τη διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ. Η Μόσχα έχει ανα­πτύ­ξει εκεί «ειρη­νευ­τι­κή δύνα­μη» 1.500 στρατιωτών.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: «Ria Novosti», ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο