Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε Χάρκοβο και Λβιβ — Υπό ουκρανικό έλεγχο παραμένει το Σολεντάρ

Ρωσι­κοί πύραυ­λοι πλήτ­τουν υπο­δο­μές ζωτι­κής σημα­σί­ας στις ουκρα­νι­κές επαρ­χί­ες Χάρ­κο­βο και Λβιβ στο ανα­το­λι­κό και δυτι­κό τμή­μα της χώρας αντί­στοι­χα, δήλω­σαν τοπι­κοί αξιω­μα­τού­χοι. Ο δήμαρ­χος του Κιέ­βου δήλω­σε ότι εκρή­ξεις ακού­γο­νται στην πρω­τεύ­ου­σα και ότι η αερο­πο­ρι­κή άμυ­να βρί­σκε­ται σε λειτουργία.

Του­λά­χι­στον 10 τραυ­μα­τί­ες από  ρωσι­κή πυραυ­λι­κή επί­θε­ση σε πολυ­κα­τοι­κία στη Ντνίπρο.

Του­λά­χι­στον 10 άνθρω­ποι, μετα­ξύ των οποί­ων δύο παι­διά, τραυ­μα­τί­στη­καν από ρωσι­κή επι­δρο­μή σήμε­ρα σε μια πολυ­κα­τοι­κία στην πόλη Ντνί­προ, δήλω­σε ο περι­φε­ρεια­κός κυβερνήτης.

Ο Κίρι­λο Τιμο­σέν­κο, ανα­πλη­ρω­τής επι­κε­φα­λής του γρα­φεί­ου του Ουκρα­νού προ­έ­δρου δήλω­σε ότι 15 άνθρω­ποι έχουν δια­σω­θεί μέχρι στιγ­μής από τα ερεί­πια. Ο ίδιος έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα μια φωτο­γρα­φία που δεί­χνει μια εννια­ό­ρο­φη πολυ­κα­τοι­κία, μέρος της οποί­ας έχει καταρρεύσει.

Η μικρή πόλη Σολε­ντάρ στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, επί­κε­ντρο μιας σφο­δρής μάχης μετα­ξύ ουκρα­νι­κών και ρωσι­κών δυνά­με­ων, την οποία η Μόσχα ισχυ­ρί­ζε­ται ότι έχει κατα­λά­βει, εξα­κο­λου­θεί να είναι «υπό ουκρα­νι­κό έλεγ­χο», δήλω­σε σήμε­ρα ο κυβερ­νή­της της επαρ­χί­ας Ντο­νέ­τσκ, Πάβλο Κιριλένκο.

«Το Σολε­ντάρ βρί­σκε­ται υπό τον έλεγ­χο των ουκρα­νι­κών αρχών, οι δυνά­μεις μας έχουν τον έλεγ­χο του», είπε, προ­σθέ­το­ντας ότι αυτή η τοπο­θε­σία και η κοντι­νή πόλη Μπαχ­μούτ είναι τα πιο «καυ­τά» σημεία στο μέτωπο.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ, TASS.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο