Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία – 46η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία – 46η ημέ­ρα: Συνε­χί­ζο­νται οι μάχες στην Ουκρα­νία, με τον Ρωσι­κό στρα­τό να επι­κε­ντρώ­νει τις επι­χει­ρή­σεις στην κατά­λη­ψη του Ντονέσκ.

Σύμ­φω­να με την ημε­ρή­σια ανα­φο­ρά του ουκρα­νι­κού ΓΕΣ, οι Ρώσοι επι­χει­ρούν να δια­σπά­σουν τη γραμ­μή άμυ­νας στο Ιζούμ και το Χάρ­κο­βο, στα ανα­το­λι­κή, μετα­φέ­ρο­ντας επι­πλέ­ον δυνά­μεις στην περιο­χή, ενώ ταυ­τό­χρο­να επι­χει­ρούν να θέσουν υπό τον έλεγ­χό τους τη Μαριού­πο­λη. Στο Χάρ­κο­βο, συνε­χί­ζο­νται οι βομ­βαρ­δι­σμοί, καθώς και ο μερι­κός απο­κλει­σμός της πόλης, όπως αναφέρεται.

Εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας δήλω­σε ότι στην Μαριού­πο­λη έχουν απο­κλει­στεί Ευρω­παί­οι μισθο­φό­ροι που πολε­μούν στο πλευ­ρό του Ουκρα­νι­κού στρα­τού και του Τάγ­μα­τος Αζόφ.

Νέες καταγ­γε­λί­ες Ουκρα­νών για ομα­δι­κό τάφο σε χωριό κοντά στο Κίεβο.

Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Β. Ζελέν­σκι επα­νέ­λα­βε την απαί­τη­ση να κηρυ­χθεί εμπάρ­γκο στο πετρέ­λαιο που εξά­γει η Ρωσία.

Εντεί­νο­νται οι πολε­μι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες ενά­ντια στη Ρωσία από το ευρω­α­τλα­ντι­κό μπλοκ. Ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ δήλω­σε ότι η «συμ­μα­χία» επε­ξερ­γά­ζε­ται σχέ­δια για την ανά­πτυ­ξη μόνι­μης στρα­τιω­τι­κής παρου­σί­ας στα εξω­τε­ρι­κά της σύνο­ρα «για να είναι σε θέση να αντι­με­τω­πί­σει οποια­δή­πο­τε μελ­λο­ντι­κή επί­θε­ση της Ρωσίας ».

Ο Βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός, Μπ. Τζόν­σον, συνα­ντή­θη­κε στην Ουκρα­νία με τον Ζελέν­σκι και δεσμεύ­τη­κε ότι η Βρε­τα­νία θα στεί­λει στην Ουκρα­νία 120 τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα και νέα αντι­πλοϊ­κά πυραυ­λι­κά συστήματα.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο