Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 60ή ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 60ή ημέ­ρα: Συνε­χί­ζο­νται οι εχθρο­πρα­ξί­ες στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία ενώ παράλ­λη­λα πρω­το­βου­λία ανα­λαμ­βά­νει ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΟΗΕ για τερ­μα­τι­σμό του πολέμου.

Χτες Σάβ­βα­το ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι επέ­κρι­νε έντο­να την από­φα­ση του κ. Γκου­τέ­ρες να πάει αρχι­κά στη Μόσχα και μετά στο Κίε­βο, υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως δεν βλέ­πει «καμιά δικαιο­σύ­νη και καμία λογι­κή σε αυτή τη σει­ρά». «Ο πόλε­μος γίνε­ται στην Ουκρα­νία, δεν υπάρ­χουν πτώ­μα­τα στους δρό­μους της Μόσχας. Το λογι­κό θα ήταν να έρθει πρώ­τα στην Ουκρα­νία, να δει τον κόσμο εδώ κάτω, τις συνέ­πειες της κατο­χής», είπε σε αγα­να­κτι­σμέ­νο τόνο ο κ. Ζελένσκι.

Απο­θή­κη πυρο­μα­χι­κών στην Οδησ­σό έπλη­ξε ο ρωσι­κός στρατός

Έξι άμα­χοι σκο­τώ­θη­καν στην περιο­χή του Λου­χάνσκ, σύμ­φω­να με τις ουκρα­νι­κές αρχές

Στην Άγκυ­ρα σήμε­ρα ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες, προ­τού πάει στη Μόσχα στις 26/4 και στο Κίε­βο στις 28/4.

Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι επα­νέ­λα­βε ότι αν σκο­τω­θούν οι υπε­ρα­σπι­στές της Μαριού­πο­λης στο εργο­στά­σιο της Άζοφ­σταλ, θα δια­κο­πεί κάθε προ­σπά­θεια δια­πραγ­μά­τευ­σης. Το ίδιο θα συμ­βεί εάν οι Ρώσοι διορ­γα­νώ­σουν ψευ­δο­δη­μο­ψή­φι­σμα περί ανε­ξαρ­τη­σί­ας στην κατε­χό­με­νη Χερ­σώ­να, είπε.

Το Κίε­βο ζητεί μεγά­λη ποσό­τη­τα εξο­πλι­σμού για τα πυρη­νι­κά εργοστάσια

Στο Κίε­βο μετα­βαί­νει ανή­με­ρα του Πάσχα ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Άντο­νι Μπλίν­κεν, περισ­σό­τε­ρο ως προ­σπά­θεια στή­ρι­ξης της Ουκρα­νί­ας και λιγό­τε­ρο για να επι­χει­ρή­σει κάποια δια­με­σο­λά­βη­ση. Μαζί του ταξι­δεύ­ει και ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας Λόιντ Όστιν.

Η Πολω­νία έχει στεί­λει όπλα αξί­ας 1,5 δισεκ. ευρώ

Το γερ­μα­νι­κό κόμ­μα FDP ζητεί παρά­δο­ση βαρέ­ων όπλων στην Ουκρανία

Ο Βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπό­ρις Τζόν­σον υπο­σχέ­θη­κε στον κ. Ζελέν­σκι νέα απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού στην Ουκρανία.

Η Ελβε­τία έχει καθυ­στε­ρή­σει την παρά­δο­ση όπλων στην Ουκρα­νία από τη Γερ­μα­νία εμπο­δί­ζο­ντας την επα­νε­ξα­γω­γή ελβε­τι­κής κατα­σκευ­ής πυρο­μα­χι­κών για τα στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα Marder τα οποία θέλει να απο­κτή­σει το Κίεβο

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο