Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός Πόλεμος στην Ουκρανία — 19η ημέρα — Οι τελευταίες εξελίξεις

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία: 19η μέρα του πολέ­μου στην Ουκρα­νία και εν μέσω των εχθρο­πρα­ξιών, οι διπλω­μα­τι­κές προ­σπά­θειες συνε­χί­ζο­νται και τα δύο μέρη εκφρά­ζουν συγκρα­τη­μέ­νη αισιο­δο­ξία για την πορεία τους. Ένας κύκλος δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων μέσω τηλε­διά­σκε­ψης μετα­ξύ της Ρωσί­ας και της Ουκρα­νί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σήμε­ρα, Δευτέρα.

Ρώσοι και Ουκρα­νοί αξιω­μα­τού­χοι δια­τύ­πω­σαν την Κυρια­κή τις πιο αισιό­δο­ξες έως σήμε­ρα εκτι­μή­σεις τους σχε­τι­κά με την πρό­ο­δο που έχει σημειω­θεί στις συνο­μι­λί­ες για τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, αφή­νο­ντας να εννοη­θεί ότι θα μπο­ρού­σαν να υπάρ­ξουν θετι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα εντός ημερών.

Ο ουκρα­νι­κός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι τα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα προ­σπα­θούν να εδραιώ­σουν τις θέσεις τους στις περιο­χές που έχουν κατα­λά­βει, να δια­τη­ρή­σουν τον ρυθ­μό της επί­θε­σής τους και προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για νέες επι­θέ­σεις, δυό­μι­σι εβδο­μά­δες αφό­του η Ρωσία εισέ­βα­λε στη γειτονική

Ο Βολο­ντι­μίρ Ζελέν­σκι, επα­νέ­λα­βε το αίτη­μά του για επι­βο­λή ζώνης απα­γό­ρευ­σης πτή­σε­ων στο ΝΑΤΟ.

Η Μόσχα κατη­γο­ρεί το Κίε­βο για δολιο­φθο­ρά σε εργο­στά­σιο χημι­κών στο Ντονέτσκ

Ο Αμε­ρι­κα­νός Brent Renaud είναι ο πρώ­τος νεκρός δημο­σιο­γρά­φος στον πόλε­μο. Ο 50χρονος Μπρεντ Ρενό ήταν δημο­σιο­γρά­φος και σκη­νο­θέ­της, ο οποί­ος στο παρελ­θόν είχε δου­λέ­ψει στους New York Times, παρ’ όλο που στην Ουκρα­νία δεν εργα­ζό­ταν για την εν λόγω εφημερίδα.

Η Ρωσία επέ­βα­λε ναυ­τι­κό απο­κλει­σμό της Ουκρα­νί­ας στην Μαύ­ρη θάλασσα.

Οι ΗΠΑ εμπλέ­κουν την Κίνα σε σενά­ριο στρα­τιω­τι­κής στή­ρι­ξης της Ρωσί­ας. Οι Financial Times και η Washington Post, επι­κα­λού­με­νες Αμε­ρι­κα­νούς αξιω­μα­τού­χους, μετέ­δω­σαν ότι η Ρωσία έχει ζητή­σει στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό από την Κίνα από την αρχή της εισβο­λής της στην Ουκρα­νία στις 24 Φεβρουαρίου.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο