Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 69η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 69η ημέ­ρα: Η Ε.Ε. παρα­μέ­νει διχα­σμέ­νη για τη ρωσι­κή ενέρ­γεια. Οι υπουρ­γοί Ενέρ­γειας της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης δεν κατά­φε­ραν χτες να κατα­λή­ξουν σε συμ­φω­νία σε ό,τι αφο­ρά το διά­ταγ­μα Πού­τιν για πλη­ρω­μή του ρωσι­κού αερί­ου σε ρού­βλια. Η Ε.Ε. σχε­διά­ζει κυρώ­σεις για το ρωσι­κό πετρέ­λαιο, με πιθα­νές εξαι­ρέ­σεις για ορι­σμέ­νες χώρες.

– Χτες Κυρια­κή περί­που 100 άμα­χοι απο­μα­κρύν­θη­καν από το εργο­στά­σιο χάλυ­βα Azovstal στη Μαριού­πο­λη. Εκα­το­ντά­δες άλλοι παρα­μέ­νουν εγκλω­βι­σμέ­νοι στο Azovstal – αντι­με­τω­πί­ζο­ντας έλλει­ψη τρο­φί­μων, νερού και άλλων προμηθειών.

Πάνω από 11.500 άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους 1.847 παι­διά, μετα­φέρ­θη­καν από την Ουκρα­νία στη Ρωσία χθες Δευ­τέ­ρα χωρίς τη συμ­με­το­χή των αρχών του Κιέ­βου, ανα­κοί­νω­σε το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας. Ο αριθ­μός αυτός συμπε­ρι­λαμ­βά­νει άμα­χους που απο­μα­κρύν­θη­καν από τις περι­φέ­ρειες που ελέγ­χουν οι φιλο­ρώ­σοι αυτο­νο­μι­στές, τις αυτο­α­να­κη­ρυγ­μέ­νες Λαϊ­κές Δημο­κρα­τί­ες του Ντα­νιέ­τσκ και του Λου­γκάνσκ, τις οποί­ες η Μόσχα ανα­γνώ­ρι­σε ως ανε­ξάρ­τη­τα κρά­τη προ­τού προ­χω­ρή­σει την 24η Φεβρουα­ρί­ου στην εισβο­λή στην Ουκρανία.

– Η Ύπα­τη Αρμο­στεία των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα ανα­κοί­νω­σε ότι περισ­σό­τε­ροι από 3.000 είναι οι επι­βε­βαιω­μέ­νοι άμα­χοι νεκροί από την έναρ­ξη της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία στις 24 Φεβρουαρίου.

Την έντο­νη αντί­δρα­ση του Ισρα­ήλ προ­κά­λε­σαν δηλώ­σεις του  Σερκ­γέι Λαβρόφ. Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας είπε πως ο Αδόλ­φος Χίτλερ είχε εβραϊ­κή κατα­γω­γή και συνέ­κρι­νε μαζί του τον Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι. Σχο­λιά­ζο­ντας τις δηλώ­σεις του κ. Λαβρόφ, ο πρω­θυ­πουρ­γός του Ισρα­ήλ Ναφτά­λι Μπέ­νετ είπε: «Τέτοια ψέμα­τα έχουν σκο­πό να κατη­γο­ρή­σουν τους ίδιους τους Εβραί­ους για τα πιο φρι­κτά εγκλή­μα­τα στην Ιστο­ρία που δια­πρά­χθη­καν ενα­ντί­ον τους». Ο Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι απά­ντη­σε ότι η Μόσχα ξέχα­σε ή δεν έμα­θε ποτέ τα μαθή­μα­τα του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέμου.

– Η εκτε­λε­στι­κή επι­τρο­πή της ευρω­παϊ­κής ομο­σπον­δί­ας ποδο­σφαί­ρου (UEFA) απο­φά­σι­σε τον ορι­στι­κό απο­κλει­σμό των ρωσι­κών ομά­δων από όλες τις διορ­γα­νώ­σεις σε όλες τις κατηγορίες.

– Ο Ουκρα­νός πρέ­σβης στο Βερο­λί­νο επέ­κρι­νε την από­φα­ση του Γερ­μα­νού καγκε­λά­ριου Όλαφ Σολτς να μην ταξι­δέ­ψει στο Κίε­βο, λόγω του ότι ο Γερ­μα­νός πρό­ε­δρος Φρανκ-Βάλ­τερ Στάιν­μαϊ­ερ έχει θεω­ρη­θεί ανε­πι­θύ­μη­τος στην Ουκρανία.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο