Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 70ή ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 70ή ημέ­ρα: Ρωσι­κές μονά­δες προ­σπα­θούν να προ­ω­θη­θούν περαι­τέ­ρω στο Ντον­μπάς από βορ­ρά ενώ παράλ­λη­λα η έντα­ση επε­κτεί­νε­ται και στη Μολδαβία.

Σφυ­ρο­κό­πη­μα των περισ­σό­τε­ρων ουκρα­νι­κών πόλε­ων από το από­γευ­μα της Τρί­της ως το πρωί της Τετάρ­της. Κύριοι στό­χοι των Ρώσων είναι σιδη­ρο­δρο­μι­κές υπο­δο­μές από άκρου εις άκρον της Ουκρα­νί­ας, καθώς με τρέ­να φτά­νουν στις ουκρα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις οι Δυτι­κές οπλι­κές ενισχύσεις.

Μονά­δες του στρα­τού της Ρωσί­ας απο­πει­ρώ­νται να προ­ω­θη­θούν περαι­τέ­ρω στην περιο­χή Ντον­μπάς (ανα­το­λι­κά) από τον βορ­ρά, για να περι­κυ­κλώ­σουν ουκρα­νι­κές δυνά­μεις εκεί, ανέ­φε­ρε χθες το ουκρα­νι­κό γενι­κό επι­τε­λείο. Μονά­δες τεθω­ρα­κι­σμέ­νων, πεζι­κού και αλε­ξι­πτω­τι­στών έπλη­ξαν στό­χους στη γραμ­μή του μετώ­που μετα­ξύ της Ιζιούμ και της Μπάρ­βεν­κοφ, σημείωσε.

Ρωσι­κές μονά­δες επι­τί­θε­νται επί­σης στις πόλεις Λίμαν, Σεβε­ρο­ντο­νιέ­τσκ, Ποπάσ­να, Αβντι­ίβ­κα και Κου­ρά­χο­βα, συνε­χί­ζο­ντας την έφο­δό τους προς τη Λίμαν, τη Σίβερσκ και τη Σλο­βιάνσκ, ανέ­φε­ρε ακό­μη η ενη­μέ­ρω­ση του επι­τε­λεί­ου, κατά το οποίο δεν είναι σαφές εάν σημεί­ω­σαν εδα­φι­κά κέρδη.

Πολ­λα­πλός βομ­βαρ­δι­σμός της πόλης Λβίβ στην δυτι­κή Ουκρα­νία, με ανα­φο­ρές για δεκά­δες νεκρούς. Χτυ­πή­θη­καν τρεις υπο­σταθ­μοί ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και ο ουκρα­νι­κός σιδηρόδρομος.

Νέοι ρωσι­κοί βομ­βαρ­δι­σμοί στη χαλυ­βουρ­γία Αζοφ­στάλ μετά από την κατά­παυ­ση του πυρός των προη­γού­με­νων ημε­ρών που επέ­τρε­ψε την απο­μά­κρυν­ση εκα­το­ντά­δων αμά­χων από το εργοστάσιο.

 Περισ­σό­τε­ροι από 150 άνθρω­ποι, που παρέ­με­ναν εγκλω­βι­σμέ­νοι στο Αζόφ­σταλ της Μαριού­πο­λης, οδη­γή­θη­καν στην Ζαπο­ρί­ζια. Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι αρκε­τοί παρα­μέ­νουν στο αχα­νές χαλυ­βουρ­γείο, ενώ περί­που 30 άνθρω­ποι που βγή­καν με ασφά­λεια από τις εγκα­τα­στά­σεις επέ­λε­ξαν να παρα­μεί­νουν στην ερει­πω­μέ­νη πόλη προ­κει­μέ­νου να μάθουν για την τύχη των οικεί­ων τους.

Για νέα επί­θε­ση στο έδα­φός της κατη­γο­ρεί η απο­σχι­σθεί­σα περιο­χή της Μολ­δα­βί­ας, Τρανσ­δνει­στε­ρία, την Ουκρανία.

– Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση προ­ε­τοι­μά­ζει τον έκτο κύκλο κυρώ­σε­ων κατά της Ρωσί­ας, που θα περι­λαμ­βά­νει σχέ­διο για στα­δια­κό εμπάρ­γκο στο ρωσι­κό πετρέλαιο.

– Ο καγκε­λά­ριος της Γερ­μα­νί­ας Σολτς υπο­σχέ­θη­κε να στη­ρί­ξει την έντα­ξη της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας στο ΝΑΤΟ εάν οι δύο χώρες απο­φα­σί­σουν να εντα­χθούν στη συμμαχία.

–  Δίω­ρη συνο­μι­λία είχε ο Πού­τιν με τον Μακρόν. Ο Ρώσος πρό­ε­δρος είπε στον Γάλ­λο ομό­λο­γό του ότι «οι δυτι­κές χώρες θα μπο­ρού­σαν να βοη­θή­σουν να στα­μα­τή­σουν τα εγκλή­μα­τα του ουκρα­νι­κού στρα­τού». Ο Γάλ­λος πρό­ε­δρος υπο­γράμ­μι­σε την ανά­γκη η Ρωσία πρέ­πει να αντα­πο­κρι­θεί στις διε­θνείς υπο­χρε­ώ­σεις της ως μέλος του συμ­βου­λί­ου ασφαλείας.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο