Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 73 ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 73 ημέ­ρα: Τα πράγ­μα­τα ήταν –συγκρι­τι­κά– ήρε­μα στα μέτω­πα του πολέ­μου στην Ουκρα­νία το προη­γού­με­νο 24ωρο, σύμ­φω­να με το ουκρα­νι­κό γενι­κό επιτελείο.

Υπό πολιορ­κία παρα­μέ­νει το εργο­στά­σιο Αζοφ­στάλ. Την Παρα­σκευή του­λά­χι­στον 25 άμα­χοι αποχώρησαν.

Ο Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι δήλω­σε ότι βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη διπλω­μα­τι­κές προ­σπά­θειες για να σωθούν οι μαχη­τές που έχουν κατα­φύ­γει στο τερά­στιο εργο­στά­σιο χαλυ­βουρ­γί­ας Azofstal στη Μαριού­πο­λη.

– Ο Πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας Β. Ζελέν­σκι περιέ­γρα­ψε τους όρους του για την έναρ­ξη ειρη­νευ­τι­κών συνο­μι­λιών με τη Ρωσία, απαι­τώ­ντας την απο­κα­τά­στα­ση των συνό­ρων πριν από την εισβο­λή, την επι­στρο­φή περισ­σό­τε­ρων από 5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων προ­σφύ­γων, την έντα­ξη της χώρας στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και τη λογο­δο­σία των Ρώσων στρα­τιω­τι­κών ηγετών.

– Το Κρεμ­λί­νο θα δώσει πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους οργα­νω­τές της «προ­βο­κά­τσιας» στην Μπούτσα

– Οι δύο αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σες Λαϊ­κές Δημο­κρα­τί­ες του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­γκάνσκ διό­ρι­σαν πρε­σβευ­τές στη Ρωσία 

– Το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Ρωσί­ας, εξέ­φρα­σε την ανη­συ­χία του για την κατά­στα­ση στην Ουκρανία

Πυρο­μα­χι­κά πυρο­βο­λι­κού, ραντάρ και άλλο εξο­πλι­σμό ύψους 150 εκατ. δολα­ρί­ων για την Ουκρα­νία ανα­κοί­νω­σε το βρά­δυ ο Τζο Μπάιντεν.

– Συνε­χί­ζο­νται τα σκλη­ρά παζά­ρια στην ΕΕ για το ενδε­χό­με­νο επι­βο­λής εμπάρ­γκο στο ρωσι­κό πετρέλαιο. 

Τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία είχαν ο Τζο Μπάι­ντεν και ο Κανα­δός πρω­θυ­πουρ­γός Τζά­στιν Τρι­ντό για νέες κυρώ­σεις στη Ρωσία.

– Να επι­σκε­φθεί το Κίε­βο στις 9 Μάη κάλε­σε ο Ζελέν­σκι τον γερ­μα­νό καγκε­λά­ριο Ολαφ Σολτς.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο