Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 75η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 75η ημέ­ρα: Το ενδια­φέ­ρον στρέ­φε­ται στο τι θα πει ο Βλ. Πού­τιν στην επέ­τειο νίκης κατά του ναζι­σμού σχε­τι­κά με τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία. όσον αφο­ρά την εξέ­λι­ξη του πολέ­μου δε φαί­νε­ται η παρα­μι­κρή ένδει­ξη απο­κλι­μά­κω­σης, ενώ νέες κυρώ­σεις να ετοι­μά­ζο­νται κατά της Μόσχας. Συνε­χί­ζο­νται σε Ντο­νέ­τσκ, Λου­χάνσκ, Ιζιούμ, στα όρια της Χερ­σώ­νας και βεβαί­ως στην Αζοφ­στάλ της Μαριούπολης.

– Το Κρεμ­λί­νο ανα­φέ­ρει ότι «Παρε­λά­σεις Νίκης» θα λάβουν χώρα σε του­λά­χι­στον 28 πόλεις της Ρωσί­ας, με συμ­με­το­χή 65.000 στρα­τιω­τών και άλλων, 2.400 αντι­κει­μέ­νων στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού και πάνω από 400 αεροσκαφών.

– Η Μόσχα υπο­στη­ρί­ζει ότι κατέ­στρε­ψε αμε­ρι­κα­νι­κό εξο­πλι­σμό στο Σολε­ντάρ. Ζημιές από ρωσι­κό πλήγ­μα στο διυ­λι­στή­ριο του Λισιτσάνσκ.

Ανα­φο­ρές για βομ­βαρ­δι­σμό σε σχο­λείο της Μπι­λο­χο­ρίβκα, από τον Ουκρα­νό πρό­ε­δρο Ζελέν­σκι. Δήλω­σε ότι 60 άνθρω­ποι σκοτώθηκαν.

– Άλλοι 170 άμα­χοι απο­μα­κρύν­θη­καν από το εργο­στά­σιο της Αζοφ­στάλ στη Μαριού­πο­λη, σύμ­φω­να με τον ΟΗΕ, συμπλη­ρώ­νο­ντας μία εβδο­μά­δα σωτη­ρί­ας 600 αμάχων.

– Επα­να­λαμ­βά­νο­νται τη Δευ­τέ­ρα οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις σε επί­πε­δο πρέ­σβε­ων στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση ανα­φο­ρι­κά με το έκτο πακέ­το κυρώ­σε­ων κατά της Μόσχας, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του εμπάρ­γκο του ρωσι­κού πετρε­λαί­ου. Η Βουλ­γα­ρία δια­μή­νυ­σε ότι αν δεν εξαι­ρε­θεί κι εκεί­νη, όπως η Ουγ­γα­ρία, η Σλο­βα­κία και η Τσε­χία, θα προ­βά­λει βέτο.

Νέο πακέ­το κυρώ­σε­ων ανα­κοί­νω­σε και το Λον­δί­νο, ενώ οι ηγέ­τες των επτά πλου­σιό­τε­ρων χωρών (G7) έκα­ναν κοι­νή δήλω­ση περί ενί­σχυ­σης της ρωσι­κής απο­μό­νω­σης και ανα­βάθ­μι­σης της εκστρα­τεί­ας κατά της ρωσι­κής ελίτ που στη­ρί­ζει τον Βλα­ντί­μιρ Πούτιν.

– Στο Κίε­βο χθες ο πρω­θυ­πουρ­γός του Κανα­δά. Κατη­γό­ρη­σε τον Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν για εγκλή­μα­τα πολέμου.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο