Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 82η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 82η ημέ­ρα: Στο στρα­τιω­τι­κό πεδίο η Ρωσία παγιώ­νει την κυριαρ­χία της στο Ντον­μπάς. Στο διπλω­μα­τι­κό πεδίο το ενδια­φέ­ρον στρέ­φε­ται γύρω από την επι­κεί­με­νη έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ ‑κίνη­ση που η Ρωσία θεω­ρεί εχθρι­κή- και στα πολυ­ε­πί­πε­δα παζάρια .

Μένει να δού­με την επί­δρα­ση που μπο­ρεί να έχει και στον πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας η διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ με τη Φιν­λαν­δία και τη Σουηδία.

Ανα­λυ­τι­κά οι εξελίξεις:

Η Ρωσία κατέ­χει το 90% της επαρ­χί­ας του Λου­γκάνσκ, δήλω­σε σήμε­ρα ο Ουκρα­νός περιφερειάρχης.

Αερο­πο­ρι­κοί βομ­βαρ­δι­σμοί και κινή­σεις ρωσι­κών στρα­τευ­μά­των, σημειώ­νο­νται από τα ξημε­ρώ­μα­τα στην ανα­το­λι­κή Ουκρανία.

Ο Ουκρα­νι­κός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε ότι ξεκί­νη­σε να χρη­σι­μο­ποιεί τα αμε­ρι­κα­νι­κά οβι­δο­βό­λα Μ‑577 που παρα­δό­θη­καν απο το ΝΑΤΟ.

– Η Μόσχα ανα­κοί­νω­σε την δήμευ­ση των περιου­σια­κών στοι­χεί­ων της Γαλ­λι­κής αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας Renault στη Ρωσία.

- Η Φιν­λαν­δία επι­βε­βαί­ω­σε την Κυρια­κή ότι θα υπο­βά­λει αίτη­ση για έντα­ξη στην Ατλα­ντι­κή στρα­τιω­τι­κή συμμαχία.

– Οι κυβερ­νώ­ντες Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες της Σου­η­δί­ας στή­ρι­ξαν επί­σης την Κυρια­κή την έντα­ξη στο ΝΑΤΟ, ανοί­γο­ντας το δρό­μο για μια αίτη­ση και εγκα­τα­λεί­πο­ντας δεκα­ε­τί­ες στρα­τιω­τι­κής ουδε­τε­ρό­τη­τα. Η Σου­η­δία, «χρειά­ζε­ται τις επί­ση­μες εγγυ­ή­σεις ασφα­λεί­ας που συνο­δεύ­ουν την έντα­ξη στο ΝΑΤΟ» δήλω­σε η πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας, μετά την ανα­κοί­νω­ση της πρό­θε­σης κατά­θε­σης επί­ση­μης πρό­τα­σης για έντα­ξη στο ΝΑΤΟ.

 

– Ο Ρώσος υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Ρια­μπ­κόφ δήλω­σε σήμε­ρα ότι η από­φα­ση της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας να εντα­χθούν στο ΝΑΤΟ είναι ένα λάθος το οποίο θα έχει εκτε­τα­μέ­νες επι­πτώ­σεις και θα αλλά­ξει ριζι­κά την παγκό­σμια κατά­στα­ση, όπως μετέ­δω­σαν ρωσι­κά πρα­κτο­ρεία. Ο Ρια­μπ­κόφ πρό­σθε­σε ότι οι δύο χώρες δεν θα πρέ­πει να έχουν αυτα­πά­τες ότι η Ρωσία απλώς θα ανε­χθεί την από­φα­σή τους, σύμ­φω­να με το Intefax.

Η Άγκυ­ρα συνε­χί­ζει να προ­βάλ­λει αξιώ­σεις και να παζα­ρεύ­ει για την απο­δο­χή των αιτη­μά­των της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας για έντα­ξη στο ΝΑΤΟ.

– Το ΝΑΤΟ και οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες δήλω­σαν ότι είναι βέβαιοι ότι και οι δύο χώρες θα γίνουν δεκτές στη συμ­μα­χία και ότι οι επι­φυ­λά­ξεις από την Τουρ­κία, η οποία θέλει οι σκαν­δι­να­βι­κές χώρες να στα­μα­τή­σουν την υπο­στή­ρι­ξη στις κουρ­δι­κές μαχη­τι­κές ομά­δες που βρί­σκο­νται στο έδα­φός τους, θα μπο­ρού­σαν να ξεπε­ρα­στούν. Τόσο ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Άντο­νι Μπλίν­κεν, όσο και ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ εξέ­φρα­σαν την βεβαιό­τη­τα ότι η Τουρ­κία δεν θα εμπο­δί­σει τελι­κά την έντα­ξη των δύο χωρών.

– Η Ουκρα­νία έχει σημειώ­σει μια σει­ρά επι­τυ­χιών εκδιώ­κο­ντας τις ρωσι­κές δυνά­μεις από το Χάρ­κο­βο στα ανα­το­λι­κά.

Η Ρωσία επι­τέ­θη­κε σε θέσεις στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία καθώς προ­σπα­θεί να περι­κυ­κλώ­σει τις ουκρα­νι­κές δυνά­μεις στο Ντον­μπάς και να απο­κρού­σει μια αντε­πί­θε­ση γύρω από την πόλη Ιζιούμ.

– Ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ δήλω­σε ότι η επί­θε­ση της Ρωσί­ας στο Ντον­μπάς έχει στα­μα­τή­σει και η Ουκρα­νία θα μπο­ρού­σε να κερ­δί­σει τον πόλε­μο, ένα απο­τέ­λε­σμα που λίγοι στρα­τιω­τι­κοί ανα­λυ­τές προ­έ­βλε­ψαν στην αρχή της σύγκρου­σης. «Ο πόλε­μος της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία δεν πηγαί­νει όπως είχε σχε­διά­σει η Μόσχα», είπε σε δημο­σιο­γρά­φους την Κυριακή.

– Οι βρε­τα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών ανέ­φε­ραν ότι η Ρωσία έχα­σε περί­που το ένα τρί­το της χερ­σαί­ας δύνα­μης μάχης που είχε ανα­πτυ­χθεί τον Φεβρουά­ριο και η επί­θε­σή της στο Ντον­μπάς είχε «υστε­ρή­σει σημα­ντι­κά από το χρονοδιάγραμμα».

«Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο