Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία —  92η μέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία —  92η μέρα: Οι ρώσι­κες δυνά­μεις εντεί­νουν τις προ­σπά­θειές τους για την ολο­κλή­ρω­ση της κατά­λη­ψης του Ντον­μπάς. Οι Ρώσοι είναι κοντά στο να περι­κυ­κλώ­σουν τις πόλεις Σεβε­ρο­ντο­νέ­τσκ και Λισι­χάνσκ στην άκρη του Ντον­μπάς, ελέγ­χο­ντας ήδη το 95% της περι­φέ­ρειας του Λισι­χάνσκ, σύμ­φω­να με τον Ουκρα­νός περι­φε­ρειάρ­χη, Σερ­χί­ιι Γκαϊντάι.

Οι τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις είναι οι εξής:

– Ο βομ­βαρ­δι­σμός της πόλης Σεβε­ρο­ντό­νε­τσκ, που είναι το κλει­δί για τον έλεγ­χο του Λου­χάνσκ, έχει αυξη­θεί «εκθε­τι­κά», δήλω­σε ανώ­τα­τος ουκρα­νός στρα­τιω­τι­κός αξιω­μα­τού­χος την Τετάρ­τη καθώς ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα μετα­φέ­ρο­νται από διά­φο­ρες περιο­χές για να προ­χω­ρή­σουν στην κατά­λη­ψη της περιοχής.

– Σε εξέ­λι­ξη είναι και η πολιορ­κία της στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας πόλης Λιμάν στη γει­το­νι­κή περιο­χή του Ντό­νε­τσκ. Το Λιμάν είναι ένας σημα­ντι­κός σιδη­ρο­δρο­μι­κός κόμ­βος και εάν οι Ρώσοι κατα­φέ­ρουν να εδραιώ­σουν τον έλεγ­χο εκεί, η κοντι­νή πόλη Σλα­βιάνσκ γίνε­ται πιο ευά­λω­τη και τα ουκρα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα στα νοτιο­α­να­το­λι­κά της πόλης κιν­δυ­νεύ­ουν περισ­σό­τε­ρο από περικύκλωση.

– Ομα­δι­κό τάφο με 150 νεκρούς ανα­γκά­στη­κε να δημιουρ­γή­σει η τοπι­κή αστυ­νο­μία στο Λισι­χάνσκ, στην περι­φέ­ρεια του Λου­χάνσκ, με τους Ρώσους να κατη­γο­ρούν τους Ουκρα­νούς για δολο­φο­νί­ες ρωσό­φι­λων πολιτών

– Συζή­τη­ση Μητσο­τά­κη — Κου­λέ­μπα χθες στο Ντα­βός για «περαι­τέ­ρω στρα­τιω­τι­κή ενί­σχυ­ση» της Ουκρα­νί­ας. Βλή­μα­τα πυρο­βο­λι­κού στέλ­νει στην Ουκρα­νία η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, ενι­σχύ­ο­ντας παρα­πέ­ρα την ελλη­νι­κή εμπλοκή.

– Ο Ουκρα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών κατη­γό­ρη­σε τη Ρωσία ότι προ­σπα­θεί να «εκβιά­σει» τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα με μια προ­σφο­ρά να ξεμπλο­κά­ρει τα λιμά­νια της Ουκρα­νί­ας εάν μειω­θούν οι κυρώ­σεις ενα­ντί­ον της.

– Ο Πού­τιν υπέ­γρα­ψε διά­ταγ­μα που διευ­κο­λύ­νει τους Ουκρα­νούς στις περιο­χές της Χερ­σώ­νας και της Ζαπο­ρί­ζια να απο­κτή­σουν τη ρωσι­κή υπηκοότητα.

– Ο επι­κε­φα­λής του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου Σαρλ Μισέλ δήλω­σε «βέβαιος» ότι τυχόν ζητή­μα­τα σχε­τι­κά με την προ­τει­νό­με­νη απα­γό­ρευ­ση εισα­γω­γών ρωσι­κού πετρε­λαί­ου θα επι­λυ­θούν μέχρι την επό­με­νη συνε­δρί­α­ση του Συμ­βου­λί­ου στις 30 Μαΐου.

– Η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή πρό­τει­νε να χαρα­κτη­ρι­στεί έγκλη­μα η παρα­βί­α­ση των κυρώ­σε­ων κατά της Ρωσίας.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο