Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 95η ημέρα — Οι τελευταίες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 95η ημέ­ρα: Μετά τις ανα­κοι­νώ­σεις πως η πόλη Λιμάν πέρα­σε υπό ρωσι­κό έλεγ­χο, ο επι­κε­φα­λής των τσε­τσε­νι­κών δυνά­με­ων Ραμ­ζάν Καντί­ροφ υπο­στή­ρι­ξε, το βρά­δυ του Σαβ­βά­του ότι και το Σιε­βιε­ρο­ντο­νέ­τσκ έπε­σε σε ρωσι­κά χέρια. Σύμ­φω­να με ουκρα­νι­κά δημο­σιεύ­μα­τα το Σεβε­ρο­ντό­νε­τσκ σφυ­ρο­κο­πεί­ται συνε­χώς, ενώ μαί­νο­νται μάχες στα περί­χω­ρα της πόλης, .

- Βομ­βαρ­δι­σμοί στο Μικο­λάιβ: Του­λά­χι­στον ένας άνθρω­πος έχα­σε τη ζωή του μετά από βομ­βαρ­δι­σμούς στην πόλη-λιμά­νι Μικο­λάιβ της νοτιο­α­να­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας, ανα­κοί­νω­σε το Σάβ­βα­το η περι­φε­ρεια­κή κρα­τι­κή διοί­κη­ση. Το Mykolaiv βρί­σκε­ται υπό τον έλεγ­χο της ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης, αλλά δεν απέ­χει πολύ από την πρώ­τη γραμ­μή των μαχών μετα­ξύ ουκρα­νι­κών και ρωσι­κών δυνάμεων.

- Οι ανα­το­λι­κές περιο­χές του Ντον­μπάς βρί­σκο­νται, πλέ­ον, υπό ασφυ­κτι­κή πίε­ση με τις ρωσι­κές δυνά­μεις να επι­τί­θε­νται σφο­δρά με πυρο­βο­λι­κό και αερο­πο­ρία, με Ουκρα­νούς αξιω­μα­τού­χους να συνε­χί­ζουν τις εκκλή­σεις για σύγ­χρο­να αμε­ρι­κα­νι­κά όπλα, όπως εκτο­ξευ­τές πυραύ­λων MLRS ώστε να ανα­χαι­τί­σουν τη ρωσι­κή προ­έ­λα­ση. Οι πύραυ­λοι αυτοί θα μπο­ρού­σαν να χτυ­πή­σουν ρωσι­κές θέσεις, στρα­τιω­τι­κές βάσεις, αερο­δια­δρό­μους και γραμ­μές ανε­φο­δια­σμού, ενώ έχουν εμβέ­λεια έως και 300 χλμ. Οι δια­φω­νί­ες, όμως, στην Ουά­σινγ­κτον συνε­χί­ζο­νται και καθυ­στε­ρούν τις παρα­δό­σεις των συστη­μά­των αυτών, καθώς ορι­σμέ­νοι σύμ­βου­λοι του Τζο Μπάι­ντεν ανη­συ­χούν ότι το Κίε­βο θα προ­σπα­θή­σει να χτυ­πή­σει στό­χους εντός ρωσι­κού εδά­φους, κάτι που μπο­ρεί να σύρει ΗΠΑ και ΝΑΤΟ σε σοβα­ρή κλι­μά­κω­ση. Η Μόσχα, εξάλ­λου, έχει ήδη προει­δο­ποι­ή­σει πως η παρά­δο­ση των πυραυ­λι­κών αυτών συστη­μά­των είναι κόκ­κι­νη γραμ­μή και η ρωσι­κή απά­ντη­ση θα είναι πολύ αυστηρή.

- Ο ανα­πλη­ρω­τής επι­κε­φα­λής της ρωσι­κής διοί­κη­σης στην κατε­χό­με­νη Χερ­σώ­να λέει ότι η περιο­χή δεν θα διε­ξα­γά­γει δημο­ψή­φι­σμα για την επί­ση­μη έντα­ξη στη Ρωσία μέχρι να στα­μα­τή­σουν οι μάχες στην περιο­χή και στις γει­το­νι­κές περιο­χές της Οδησ­σού και του Μικολάιβ.

- Ο Πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι είπε στη νυχτε­ρι­νή του ομι­λία το Σάβ­βα­το ότι η χώρα του θα «πάρει τα πάντα πίσω» από τη Ρωσία. «Αυτό είναι επι­τα­κτι­κή ανά­γκη», είπε ο Ζελέν­σκι. «Και είναι απλώς θέμα χρό­νου. Κάθε μέρα την ίδια ώρα, ο χρό­νος μέχρι την απε­λευ­θέ­ρω­ση μικραί­νει. Ό,τι κάνου­με είναι γι’ αυτό». Ωστό­σο, παρα­δέ­χτη­κε ότι η κατά­στα­ση στο Ντον­μπάς παρα­μέ­νει δύσκο­λη, ειδι­κά στις περιο­χές Σεβε­ρο­ντό­νε­τσκ, Λυσι­χάνσκ, Μπαχ­μούτ και Ποπάσνα.

- Ο Ρώσος Πρό­ε­δρος υπέ­γρα­ψε νόμο που καταρ­γεί το ανώ­τα­το όριο ηλι­κί­ας για Ρώσους και αλλο­δα­πούς να εντα­χθούν στο στρα­τό ως συμ­βα­σιού­χοι, σύμ­φω­να με το ρωσι­κό κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS. Η Κρα­τι­κή Δού­μα της Ρωσί­ας ενέ­κρι­νε το νομο­σχέ­διο την Τετάρ­τη, αλλά χρεια­ζό­ταν η υπο­γρα­φή του Πού­τιν για να γίνει νόμος. Προη­γου­μέ­νως, πολί­τες ηλι­κί­ας 18 έως 40 ετών και αλλο­δα­ποί ηλι­κί­ας 18 έως 30 ετών μπο­ρού­σαν να κατα­τα­γούν στον ρωσι­κό στρατό.

- Η Ουκρα­νία επέ­κρι­νε το Σάβ­βα­το τη Ρωσία επει­δή έστει­λε ένα πλοίο στην κατε­χό­με­νη πόλη Μαριού­πο­λη για να φορ­τώ­σει ένα φορ­τίο μετάλ­λου με προ­ο­ρι­σμό τη Ρωσία.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο