Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία: Μέχρι και 100 νεκροί την ημέρα… — Όλες οι εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 98η ημέ­ρα: Οι ρωσι­κές δυνά­μεις προ­ε­λαύ­νουν στο Σεβε­ρο­ντο­νιέ­τσκ ενώ συνε­χί­ζο­νται οι επι­θέ­σεις σε όλο το μέτω­πο του Ντονμπάς.

Μέχρι και 100 νεκροί την ημέρα…

Ο πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας, Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι, παρα­δέ­χτη­κε ότι οι δυνά­μεις της χώρα υφί­στα­νται αυτή τη στιγ­μή έως και 100 νεκρούς και 500 τραυ­μα­τί­ες κάθε μέρα.

«Η πιο δύσκο­λη κατά­στα­ση είναι στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία και στο νότιο Ντό­νε­τσκ και το Λου­γκάνσκ», δήλω­σε ο Ζελέν­σκι σε συνέ­ντευ­ξή του στο αμε­ρι­κα­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό κανά­λι Newsmax.

Οι Ρώσοι «εδραιώνουν τις θέσεις τους» στο κέντρο του Σεβεροντονέτσκ

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις «εδραιώ­νουν τις θέσεις τους» στο κέντρο του Σεβε­ρο­ντο­νέ­τσκ, την στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας πόλη στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, δήλω­σε σήμε­ρα το πρωί ο Σέρ­γκι Γκαϊ­ντάι, κυβερ­νή­της της επαρ­χί­ας Λουγκάνσκ.

«Οι Ρώσοι συνε­χί­ζουν την επί­θε­σή τους και εδραιώ­νουν τις θέσεις τους στο κέντρο του Σεβε­ρο­ντο­νέ­τσκ», το οποίο έγι­νε διοι­κη­τι­κή πρω­τεύ­ου­σα της επαρ­χί­ας Λου­γκάνσκ μετά την κατά­λη­ψη της ομώ­νυ­μης πόλης το 2014 από τους φιλο­ρώ­σους αυτο­νο­μι­στές, ανέ­φε­ρε ο Γκαϊ­ντάι στο Telegram.

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις εξα­πο­λύ­ουν επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον των βόρειων, των νότιων και των ανα­το­λι­κών συνοι­κιών της πόλης, πρό­σθε­σε ο ίδιος.

Μόσχα: Η αποστολή νέων αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία «ενισχύει το ρίσκο» σύγκρουσης ΗΠΑ και Ρωσίας

Η απο­στο­λή νέων αμε­ρι­κα­νι­κών όπλων στην Ουκρα­νία, ανά­με­σά τους συστη­μά­των εκτό­ξευ­σης πολ­λα­πλών ρου­κε­τών, «ενι­σχύ­ει το ρίσκο» στρα­τιω­τι­κής σύγκρου­σης ανά­με­σα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, προει­δο­ποιεί η Μόσχα.

Η δήλω­ση αυτή έγι­νε μετά την αναγ­γε­λία της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης ότι θα στεί­λει συστή­μα­τα εκτό­ξευ­σης πολ­λα­πλών ρου­κε­τών τύπου HIMARS στον στρα­τό της Ουκρανίας.

«Κάθε απο­στο­λή όπλων που συνε­χί­ζε­ται, που αυξά­νε­ται, ενι­σχύ­ει τον κίν­δυ­νο μιας τέτοιας εξέ­λι­ξης», δήλω­σε ο υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας Σερ­γκέι Ρια­μπ­κόφ στο πρα­κτο­ρείο «RIA Novosti».

Ο Ρώσος υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών είπε ότι οι ΗΠΑ είναι απο­φα­σι­σμέ­νες «να διε­ξα­γά­γουν τον πόλε­μο μέχρι τον τελευ­ταίο Ουκρα­νό για να οδη­γή­σουν …σε μία “στρα­τη­γι­κή ήττα” τη Ρωσία», πράγ­μα που χαρα­κτή­ρι­σε «πρω­το­φα­νές και επικίνδυνο».

Ο Σολτς ανακοίνωσε την αποστολή αντιαεροπορικών συστημάτων και ραντάρ στην Ουκρανία

Την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σής του να απο­στεί­λει στην Ουκρα­νία αντια­ε­ρο­πο­ρι­κό σύστη­μα και ραντάρ παρα­κο­λού­θη­σης ανα­κοί­νω­σε ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος Όλαφ Σολτς από το βήμα της γερ­μα­νι­κής βουλής.

Στο πλαί­σιο της συζή­τη­σης για τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, ο Ολ. Σολτς έκα­νε λόγο για παρά­δο­ση στον ουκρα­νι­κό στρα­τό ενός αντια­ε­ρο­πο­ρι­κού συστή­μα­τος τύπου «Iris‑T» και ραντάρ εντο­πι­σμού, το οποίο μπο­ρεί να δια­κρί­νει και δυνά­μεις πυροβολικού.

Το αντια­ε­ρο­πο­ρι­κό σύστη­μα «Iris‑T» είναι σύστη­μα μικρού βελη­νε­κούς, που κατα­σκευά­ζε­ται στη Γερ­μα­νία, ενώ στην κατα­σκευή του συμ­με­τέ­χει και η Ελλά­δα. Ο πύραυ­λος μπο­ρεί να εκτο­ξευ­τεί και από αερο­σκά­φη (αντι­κα­θι­στώ­ντας τον «Sidewinder 9»), ενώ σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες στην Ουκρα­νία θα παρα­δο­θεί ένα του­λά­χι­στον σύστη­μα επί­γειας εκτόξευσης.

Επι­πλέ­ον, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της εφη­με­ρί­δας «Tagesspiegel», η Γερ­μα­νία, έπει­τα από σχε­τι­κή συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ, θα στεί­λει από τα απο­θέ­μα­τά της τέσ­σε­ρις πολ­λα­πλούς εκτο­ξευ­τές πυραύ­λων «Mars II».

«Τις επό­με­νες ημέ­ρες θα παρα­δώ­σου­με στην Ουκρα­νία δώδε­κα από τα πιο σύγ­χρο­να αυτο­κι­νού­με­να οβι­δο­βό­λα, σε συνερ­γα­σία με την Ολλαν­δία», δήλω­σε ακό­μη ο Όλαφ Σολτς και τόνι­σε ότι η Γερ­μα­νία «θα στη­ρί­ξει την Ουκρα­νία για όσο χρειαστεί».

ΟΗΕ: Δύο παιδιά νεκρά την ημέρα

Περισ­σό­τε­ρα από δύο παι­διά σκο­τώ­νο­νται στην Ουκρα­νία κάθε μέρα κατά μέσο όρο από τότε που η Ρωσία εισέ­βα­λε στη χώρα και περισ­σό­τε­ρα από τέσ­σε­ρα τραυ­μα­τί­στη­καν, κυρί­ως σε επι­θέ­σεις με εκρη­κτι­κά, ανα­κοί­νω­σε την Τετάρ­τη το Ταμείο για τα παι­διά των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

Άλλες ειδήσεις

– Για αντε­πί­θε­ση των Ουκρα­νι­κών δυνά­με­ων στην Χερ­σώ­να έκα­νε λόγο ο Βολό­ντι­μιρ Ζελένσκι.

– Ο Αντρέι Καρ­τα­πό­λοφ, επι­κε­φα­λής της Επι­τρο­πής Άμυ­νας της Κρα­τι­κής Δού­μας, δήλω­σε ότι η «ειδι­κή επι­χεί­ρη­ση» στην Ουκρα­νία θα τελειώ­σει όταν το Κίε­βο «ωρι­μά­σει» για διαπραγματεύσεις

– Η Ολλαν­δία και η Δανία μένουν από χθες χωρίς το φυσι­κό αέριο της Ρωσί­ας καθώς οι δύο χώρες δεν συμ­μορ­φώ­θη­καν με το αίτη­μα της Μόσχας για πλη­ρω­μές σε ρούβλια.

– Οι πυρη­νι­κές δυνά­μεις του στρα­τού του Ρωσί­ας άρχι­σαν να διε­ξά­γουν γυμνά­σια στην επαρ­χία Ιβά­να­βα, βορειο­α­να­το­λι­κά της Μόσχας.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο