Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 110η ημέρα — Οι Ουκρανοί βομβάρδισαν αγορά το Ντονέτσκ — Όλες οι εξελίξεις

Του­λά­χι­στον τρεις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν — ανά­με­σά τους και ένα παι­δί — και τέσ­σε­ρις τραυ­μα­τί­στη­καν κατά τον βομ­βαρ­δι­σμό σε αγο­ρά του Ντο­νέ­τσκ, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων των αυτο­νο­μι­στών που έχουν τη στή­ρι­ξη της Ρωσίας.

Φωτο­γρα­φί­ες που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το πρα­κτο­ρείο του Ντο­νέ­τσκ δεί­χνουν την κεντρι­κή αγο­ρά Μαϊ­σκι να έχει τυλι­χθεί στις φλό­γες και του­λά­χι­στον ένα πτώμα.

Η ίδια πηγή ενη­μέ­ρω­σης συμπλη­ρώ­νει ότι η περιο­χή χτυ­πή­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα από πυρά του ΝΑΤΟ, δια­με­τρή­μα­τος 155 χιλιοστών.

Ρωσικά στρατεύματα εξεδίωξαν τον ουκρανικό στρατό από το κέντρο του Σεβεροντονέτσκ

Ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα εξε­δί­ω­ξαν τον ουκρα­νι­κό στρα­τό από το κέντρο του Σεβε­ρο­ντο­νέ­τσκ, πόλης-κλει­δί στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, όπως ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το γενι­κό επι­τε­λείο των ενό­πλων δυνά­με­ων της Ουκρανίας.

«Με τη συν­δρο­μή του πυρο­βο­λι­κού, ο εχθρός εξα­πέ­λυ­σε επί­θε­ση στο Σεβε­ρο­ντο­νέ­τσκ, σημειώ­νο­ντας μερι­κή επι­τυ­χία και εκδιώ­κο­ντας τις μονά­δες μας από το κέντρο της πόλης. Οι εχθρο­πρα­ξί­ες συνε­χί­ζο­νται», ανέ­φε­ρε ο στρα­τός σε ανάρ­τη­σή του στο Facebook.

Ο Σερ­χίι Γκαϊ­ντάι, περι­φε­ρειάρ­χης του Λου­χάνσκ –της οποί­ας το Σεβε­ρο­ντο­νέ­τσκ είναι το διοι­κη­τι­κό κέντρο για το τμή­μα που ελέγ­χε­ται από τις ουκρα­νι­κές αρχές— επι­βε­βαί­ω­σε ότι οι ουκρα­νι­κές δυνά­μεις εκδιώ­χθη­καν από το κέντρο της πόλης.

Συνο­λι­κά, από χτυ­πή­μα­τα των Ρώσων, κατα­στρά­φη­καν 201 αερο­σκά­φη, 130 ελι­κό­πτε­ρα, 1.196 drones, 338 αντια­ε­ρο­πο­ρι­κά πυραυ­λι­κά συστή­μα­τα, 3.525 άρμα­τα μάχης και άλλα τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα, 515 πολ­λα­πλοί εκτο­ξευ­τές πυραύ­λων, 1.933 πυρο­βό­λα και όλμοι, καθώς και 3.583 στρα­τιω­τι­κά οχήματα.

Μόσχα: Καταστροφή δυτικού οπλισμού

Στο μετα­ξύ, το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι ρωσι­κοί πύραυ­λοι κατέ­στρε­ψαν μία μεγά­λη ποσό­τη­τα όπλων και στρα­τιω­τι­κού υλι­κού στην περιο­χή του Ντον­μπάς στα ανα­το­λι­κά της Ουκρα­νί­ας, ενώ μετα­ξύ των οπλι­κών συστη­μά­των που κατα­στρά­φη­καν, ήταν και μερι­κά που είχαν απο­στα­λεί από τις ΗΠΑ, αλλά και ευρω­παϊ­κές χώρες.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο, πύραυ­λοι με στό­χευ­ση ακρι­βεί­ας έπλη­ξαν περιο­χή κοντά στον σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό Ουντά­τσ­νι, κατα­στρέ­φο­ντας εξο­πλι­σμό που είχε παρα­δο­θεί στις ουκρα­νι­κές δυνάμεις.

Επί­σης σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση των Ρώσων, έπλη­ξαν και στρα­τό­πε­δο μισθο­φό­ρων­στην περιο­χή του Ντονμπάς.

Εκπρόσωπος των μισθοφόρων ψέγει τον «εφησυχασμό» των δυτικών χωρών

Ο εκπρό­σω­πος της διε­θνούς λεγε­ώ­νας του ουκρα­νι­κού στρα­τού (μισθο­φό­ρων) έψε­ξε την «αίσθη­ση εφη­συ­χα­σμού» μετα­ξύ των στρα­τιω­τι­κών συμ­μά­χων της Ουκρα­νί­ας, λέγο­ντας ότι η χώρα χρειά­ζε­ται πολύ περισ­σό­τε­ρη υπο­στή­ρι­ξη εάν θέλει να νική­σει τη ρωσι­κή εισβολή.

«Υπάρ­χει μια ορι­σμέ­νη αίσθη­ση εφη­συ­χα­σμού που φαί­νε­ται να έχει πέσει πάνω από τους δυτι­κούς εταί­ρους μας, ότι οι παρα­δό­σεις όπλων στην Ουκρα­νία είναι κατά κάποιο τρό­πο αρκε­τές για να κερ­δί­σουν τον πόλε­μο», δήλω­σε ο Damien Magrou, εκπρό­σω­πος της Διε­θνούς Λεγε­ώ­νας για την Άμυ­να της Ουκρανίας.

Tο Κρεμλίνο βλέπει θετικά τις προσπάθειες που καταβάλλει το Βατικανό για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύμ­φω­να με τα ιτα­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, ο Αλε­ξέι Παρα­μό­νοφ, διευ­θυ­ντής του τομέα ευρω­παϊ­κών υπο­θέ­σε­ων του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου εξω­τε­ρι­κών, υπο­γράμ­μι­σε σήμε­ρα ότι η χώρα του βλέ­πει θετι­κά τις προ­σπά­θειες που κατα­βάλ­λει το Βατι­κα­νό για τερ­μα­τι­σμό του πολέ­μου στην Ουκρανία.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, ο Παρα­μό­νοφ υπο­γράμ­μι­σε: «Η ηγε­σία του Βατι­κα­νού δήλω­σε κατ΄επανάληψη ότι είναι δια­τε­θει­μέ­νη να προ­σφέ­ρει κάθε δυνα­τή βοή­θεια για την επί­τευ­ξη της ειρή­νης και τον τερ­μα­τι­σμό των εχθρο­πρα­ξιών στην Ουκρα­νία. Οι δηλώ­σεις αυτές επι­βε­βαιώ­νο­νται και στην πρά­ξη. Δια­τη­ρού­με ανοι­κτό και κατ΄ιδίαν διά­λο­γο, σε μια σει­ρά θεμά­των, ιδί­ως σε ό,τι αφο­ρά την ανθρω­πι­στι­κή κατά­στα­ση στην Ουκρανία».

Αυξημένος αριθμός Ουκρανών προσφύγων χτες στην Ελλάδα

Στους 711 ανήλ­θαν Ουκρα­νοί πρό­σφυ­γες που έφτα­σαν κατά το τελευ­ταίο 24ωρο στην Ελλά­δα, όπως ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το Υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη με βάση στοι­χεία του Αρχη­γεί­ου της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας. Από αυτούς οι είναι 238 ανήλικοι.

Ανα­λυ­τι­κά κατέ­φθα­σαν 454 μέσω Προ­μα­χώ­να, 55 από τους Ευζώ­νους και 94 από τα υπό­λοι­πα χερ­σαία σύνορα.

Στο αερο­δρό­μιο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» αφί­χθη­σαν 61, στο αερο­δρό­μιο «Μακε­δο­νία» εννέα, και στα λοι­πά αερο­δρό­μια 38.

Συνο­λι­κά, από την έναρ­ξη του πολέ­μου, στην Ελλά­δα έχουν περά­σει τα σύνο­ρα 37.871 Ουκρα­νοί υπή­κο­οι, από τους οποί­ους 9.447 είναι ανήλικοι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο