Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία: Υπό ρωσικό έλεγχο η περιοχή του Λουγκάνσκ ανακοίνωσε ο Σεργκέι Σοϊγκού

Ο Ρώσος υπουρ­γός Άμυ­νας Σερ­γκέι Σοϊ­γκού ενη­μέ­ρω­σε σήμε­ρα τον πρό­ε­δρο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν ότι ολό­κλη­ρη η περιο­χή του Λου­γκάνσκ πέρα­σε υπό ρωσι­κό έλεγ­χο, όπως ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το υπουρ­γείο Άμυ­νας στη Μόσχα.

Η ανα­κοί­νω­ση αυτή έγι­νε μετά τις δηλώ­σεις των φιλο­ρώ­σων αυτο­νο­μι­στών του Ντο­νε­τσκ ότι οι δυνά­μεις τους και οι ρωσι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις έχουν τον πλή­ρη έλεγ­χο της πόλης Λισιτσάνσκ.

Σύμ­φω­να με τις αυτο­νο­μι­στι­κές δυνά­μεις, η συνο­λι­κή έκτα­ση των εδα­φών που πέρα­σαν χθες και σήμε­ρα υπό ρωσι­κό έλεγ­χο, ανήλ­θε σε 182 τετρα­γω­νι­κά χιλιό­με­τρα, ενώ εκτός απο την Λισι­τσάνσκ, υπό ρωσι­κή κατο­χή είναι πλέ­ον και οι πόλεις Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo και Belaya Gora, όλες οι πόλεις της επαρ­χί­ας του Λου­γκάνσκ που βρί­σκο­νταν υπό ουκρα­νι­κό έλεγχο.

Την ίδια ώρα οι ρωσι­κές δυνά­μεις βομ­βάρ­δι­σαν την πόλη Σλο­βιάνσκ στο Ντο­νέ­τσκ. Η εκπρό­σω­πος της ουκρα­νι­κής περι­φε­ρεια­κής διοί­κη­σης του Ντο­νέ­τσκ, δήλω­σε ότι από την επί­θε­ση τραυ­μα­τί­στη­καν 15 άνθρωποι.

Από την άλλη πλευ­ρά ουκρα­νι­κές δυνά­μεις βομ­βάρ­δι­σαν την Μελι­τό­πο­λη στο κατε­χό­με­νο από την Ρωσία τμή­μα της περι­φέ­ρειας Ζαπο­ρί­ζια. Σύμ­φω­να με τον διο­ρι­σμέ­νο από την Ρωσία εκπρό­σω­πο της διοί­κη­σης της περι­φέ­ρειας, δεν υπήρ­ξαν θύμα­τα από τον βομβαρδισμό.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο