Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 62η ημέρα — Όλες οι εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 62η ημέ­ρα: Για σοβα­ρό κίν­δυ­νο πυρη­νι­κής σύγκρου­σης έκα­νε λόγο ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σερ­γκέι Λαβρόφ. Οι παρα­δό­σεις όπλων από τη Δύση στην Ουκρα­νία σημαί­νουν ότι το NATO «στην ουσία ενε­πλά­κη σε πόλε­μο με τη Ρωσία» και η Μόσχα θεω­ρεί τα όπλα αυτά θεμι­τούς στρα­τιω­τι­κούς στό­χους, συμπλή­ρω­σε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Συνε­χί­ζο­νται οι μάχες στο Ντον­μπάς. Κατά­παυ­ση του πυρός στο «Αζοφ­στάλ» για να φύγουν οι άμα­χοι ανα­κοί­νω­σε η Ρωσία, διέ­ψευ­σε την είδη­ση το Κίεβο.

Τα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα ανέ­λα­βαν τον έλεγ­χο του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Χερ­σώ­νας, δήλω­σαν Ουκρα­νοί αξιωματούχοι.

Η Ρωσία βομ­βάρ­δι­σε στό­χους στην κεντρι­κή και δυτι­κή Ουκρανία

Δυνά­μεις της Ουκρα­νί­ας βομ­βάρ­δι­σαν χωριά της επαρ­χί­ας Μπιέλ­γκο­ροντ της Ρωσί­ας, σύμ­φω­να με τοπι­κό αξιωματούχο.

Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι υπο­σχέ­θη­κε ότι η Ρωσία δεν θα πετύ­χει στον πόλε­μό της ενα­ντί­ον της χώρας του.

Νέα απο­στο­λή όπλων στην Ουκρα­νία, ανα­κοί­νω­σαν Μπλίν­κεν και Όστιν από το Κίε­βο. Την απο­στο­λή τεθω­ρα­κι­σμέ­νων Stormer στην Ουκρα­νία, ανα­κοί­νω­σε ο Βρε­τα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας. Η γερ­μα­νι­κή Rheinmetall προ­σφέ­ρει 88 μετα­χει­ρι­σμέ­να άρμα­τα μάχης Leopard I στο Κίεβο.

Εκρή­ξεις ανα­φέρ­θη­καν στο υπουρ­γείο Κρα­τι­κής Ασφά­λειας της Υπερδνειστερίας.

Η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση υπο­λο­γί­ζει ότι οι απώ­λειες της Ρωσί­ας είναι περί­που 15.000 στρα­τιω­τι­κοί αφό­του οι δυνά­μεις της εισέ­βα­λαν στην Ουκρα­νία την 24η Φεβρουα­ρί­ου, δήλω­σε χθες Δευ­τέ­ρα ο Μπεν Ουά­λας, ο υπουρ­γός Άμυνας

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση σκο­πεύ­ει να μειώ­σει κατά δύο τρί­τα τις εισα­γω­γές πετρέ­λαιου και φυσι­κού αερί­ου από τη Ρωσία ως το τέλος του έτους και να απε­ξαρ­τη­θεί πλή­ρως από τη ρωσι­κή ενέρ­γεια ως το τέλος του 2027, δήλω­σε σήμε­ρα ο Ευρω­παί­ος επί­τρο­πος αρμό­διος για την Οικο­νο­μί­ας Πάο­λο Τζεντιλόνι.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο