Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ινγκενμποργκ Μπέγκελ: «Ο Μητσοτάκης κάνει την βρώμικη δουλειά της Ευρώπης» στο προσφυγικό

Την Ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση και την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση κατη­γό­ρη­σε για την τρα­γι­κή κατά­στα­ση που βιώ­νουν χιλιά­δες πρό­σφυ­γες στα ελλη­νι­κά νησιά η Ολλαν­δή δημο­σιο­γρά­φος Ινγκεν­μποργκ Μπέ­γκελ σε συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Kontra News.

 

Μιλώ­ντας για το περι­στα­τι­κό στο Μέγα­ρο Μαξί­μου και απα­ντώ­ντας στο αν ήταν άκομ­ψο να κατη­γο­ρή­σει τον πρω­θυ­πουρ­γό της χώρας για το προ­σφυ­γι­κό, η κ. Μπέ­γκελ είπε μετα­ξύ άλλων:

«Στην ουσία ο Μητσο­τά­κης κάνει την βρώ­μι­κη δου­λειά της Ευρώ­πης. Δηλα­δή η Ευρώ­πη έχει προ­κα­λέ­σει αυτό που γίνε­ται σήμε­ρα στην Ελλά­δα. Και μπο­ρού­σα­με να το περι­μέ­νου­με πριν έξι χρό­νια. Οι Βρυ­ξέλ­λες έχουν προ­δώ­σει την Αθή­να, όπως η Αθή­να έχει προ­δώ­σει τα ελλη­νι­κά νησιά με την συμ­φω­νία με την Τουρκία».

Ανα­φο­ρι­κά με τις επα­να­προ­ω­θή­σεις προ­σφύ­γων, η Ολλαν­δή δημο­σιο­γρά­φος είπε πως όλοι γνω­ρί­ζουν πως αυτό είναι μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα προ­σθέ­το­ντας ότι είναι «φως φανά­ρι» πως «υπάρ­χει τουρ­κι­κή προ­πα­γάν­δα» και πως «η Τουρ­κία εκβιά­ζει και την Ευρώ­πη και την Ελλά­δα χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τους καη­μέ­νους τους πρόσφυγες».

Επί­σης, η κα. Ίνγκε­μποργκ Μπέ­γκελ σημεί­ω­σε ότι δεν σκό­πευε να βρε­θεί στην συνέ­ντευ­ξη τύπου στο Μέγα­ρο Μαξί­μου και πως εκλή­θη εκεί από την Ολλαν­δι­κή πρε­σβεία, τονί­ζο­ντας μάλι­στα ότι, δεδο­μέ­νων των από­ψε­ών της, οι Ολλαν­δοί αλλά και το γρα­φείο του Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γού έπρε­πε να περι­μέ­νουν μια τέτοιου είδους ερώ­τη­ση από την ίδια.

Η δημο­σιο­γρά­φος επέ­μει­νε στους χαρα­κτη­ρι­σμούς για τους δύο πρω­θυ­πουρ­γούς, λέγο­ντας συγκε­κρι­μέ­να ότι ο Ολλαν­δός πρω­θυ­πουρ­γός Μαρκ Ρού­τε μπο­ρεί να «δια­γω­νι­στεί» με τον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη για το ποιός λέει τα περισ­σό­τε­ρα ψέματα.

Ταυ­τό­χρο­να, η κα. Μπέ­γκελ υπο­γράμ­μι­σε ότι υπο­χρέ­ω­ση του δημο­σιο­γρά­φου είναι να ψάχνει την αλή­θεια και να ελέγ­χει την εξουσία.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο