Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ινδία: Αποφυλακίζονται οι δολοφόνοι του Ρατζίβ Γκάντι

Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο της Ινδί­ας διέ­τα­ξε σήμε­ρα την απε­λευ­θέ­ρω­ση έξι προ­σώ­πων που έχουν κατα­δι­κα­στεί για τη δολο­φο­νία του πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού Ρατζίβ Γκάντι.

Ο Γκά­ντι ήταν 46 ετών όταν σκο­τώ­θη­κε σε επί­θε­ση καμι­κά­ζι στη διάρ­κεια προ­ε­κλο­γι­κής συγκέ­ντρω­σης το 1991 στο νότιο κρα­τί­διο Ταμίλ Ναντού.

Το φόνο είχε δια­πρά­ξει ένα μέλος της οργά­νω­σης Τίγρεις για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση του Ιλάμ Ταμίλ, μιας ένο­πλης αυτο­νο­μι­στι­κής οργά­νω­σης της Σρι Λάνκα.

Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο της Ινδί­ας δήλω­σε πως οι κατα­δι­κα­σμέ­νοι απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν λόγω της «ικα­νο­ποι­η­τι­κής δια­γω­γής τους» στη φυλα­κή, αφού εξέ­τι­σαν περισ­σό­τε­ρο από τρεις δεκα­ε­τί­ες ποινής.

Οι έξι ‑τρεις από τους οποί­ους είχαν κατα­δι­κα­σθεί σε θάνα­το πριν μετα­τρα­πούν οι ποι­νές τους το 2014- είναι οι τελευ­ταί­οι που εκτί­ουν ποι­νές κάθειρ­ξης γι’ αυτή τη δολοφονία.

Νωρί­τε­ρα φέτος, το δικα­στή­ριο είχε δια­τά­ξει την απε­λευ­θέ­ρω­ση ενός άλλου φυλα­κι­σμέ­νου, ο οποί­ος είχε αρχι­κά κατα­δι­κα­σθεί σε απαγ­χο­νι­σμό, του Α.Γκ. Περα­ρι­βα­λάν, επι­κα­λού­με­νο την καλή δια­γω­γή του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο