Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ινδία: Δεκάδες οι νεκροί από την κατάρρευση κρεμαστής γέφυρας — Απροσδιόριστος ο αριθμός των αγνοουμένων

Σε 68 ανέρ­χε­ται ο αριθ­μός των νεκρών από την την κατάρ­ρευ­ση μιας κρε­μα­στής γέφυ­ρας στον ποτα­μό Ματσού, στην πόλη Μόρ­μπι του κρα­τι­δί­ου Γκου­τζα­ράτ, σύμ­φω­να με νεό­τε­ρο απο­λο­γι­σμό των αρχών.

Του­λά­χι­στον 91 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους από κατάρ­ρευ­ση της γέφυ­ρας μετέ­δω­σε το NDTV .

Στο τουρ­κι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Anadolu ο τοπι­κός υπουρ­γός της περι­φε­ρεια­κής κυβέρ­νη­σης του κρα­τι­δί­ου, ο Μπρι­τζές Μέρια δήλω­σε πως 68 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους, τονί­ζο­ντας ότι ο αριθ­μός των αγνο­ου­μέ­νων δεν μπο­ρεί να προσ­διο­ρι­στεί αυτή τη στιγ­μή. «Η επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης συνε­χί­ζε­ται ακό­μη», είπε. Το έργο των σωστι­κών ομά­δων δυσκο­λεύ­ουν το ισχυ­ρό ρεύ­μα του ποτα­μού και τη νύχτα

Νωρί­τε­ρα, ο τοπι­κός βου­λευ­τής Μοχάν Κου­ντα­ρί­για τόνι­σε πως «60 θάνα­τοι έχουν επι­βε­βαιω­θεί μέχρι στιγ­μής», σύμ­φω­να με το Reuters. Του­λά­χι­στον 30 άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν επί­σης, ανέ­φε­ραν άλλοι αξιωματούχοι.

Το NDTV, ένα τοπι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο, μετέ­δω­σε πως υπήρ­χαν περί­που 500 άνθρω­ποι στη γέφυ­ρα τη στιγ­μή της κατάρ­ρευ­σής της. Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης ότι περισ­σό­τε­ροι από 350 άνθρω­ποι στη συνέ­χεια κατέ­λη­ξαν στο νερό, με περί­που 100 να παρα­μέ­νουν στο νερό.

Τηλε­ο­πτι­κά πλά­να δεί­χνουν να σκαρ­φα­λώ­νουν στα καλώ­δια και τα υπο­λείμ­μα­τα της γέφυ­ρας καθώς οι ομά­δες έκτα­κτης ανά­γκης προ­σπα­θού­σαν να τους σώσουν.

Ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών του κρα­τι­δί­ου, ο Χαρς Σαν­γκά­βι δήλω­σε ότι περισ­σό­τε­ροι από 150 άνθρω­ποι βρί­σκο­νταν στη καλω­διω­τή γέφυ­ρα, ένα του­ρι­στι­κό αξιο­θέ­α­το που προ­σελ­κύ­ει πολ­λούς επι­σκέ­πτες κατά τη διάρ­κεια της εορ­τα­στι­κής περιό­δου, όταν γιορ­τά­ζο­νται το Ντι­βά­λι και το Τσατ Πούτζα

Ο Ινδός υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Άμιτ Σαχ δήλω­σε «βαθιά λυπη­μέ­νος για το ατύ­χη­μα στο Μόρμπι».

«Πολ­λοί άνθρω­ποι δια­σώ­θη­καν και ορι­σμέ­νοι αγνο­ού­νται», είπε ο Αμίτ Τζά­λα, τοπι­κός αξιω­μα­τού­χος στο νοσο­κο­μείο όπου έχουν μετα­φερ­θεί οι τραυματίες.

Η ιστο­ρι­κή γέφυ­ρα, μήκους 230 μέτρων, κατα­σκευά­στη­κε την επο­χή της βρε­τα­νι­κής αποι­κιο­κρα­τί­ας, τον 19ο αιώ­να. Είχε κλεί­σει για συντή­ρη­ση για έξι μήνες και δόθη­κε ξανά στην κυκλο­φο­ρία πριν από πέντε ημέ­ρες. Σύμ­φω­να με τον Hindu, η γέφυ­ρα επι­σκευά­στη­κε από ιδιω­τι­κή εται­ρεία και άνοι­ξε χωρίς πιστο­ποι­η­τι­κό καταλληλότητας.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ινδί­ας Ναρέ­ντρα Μόντι, που βρί­σκε­ται στο Γκου­τζα­ράτ, τη γενέ­τει­ρά του, για τρι­ή­με­ρη επί­σκε­ψη, είπε ότι έδω­σε οδη­γί­ες στον πρω­θυ­πουρ­γό του κρα­τι­δί­ου να κινη­το­ποι­ή­σει αμέ­σως ομά­δες για την επι­χεί­ρη­ση διάσωσης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο