Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ινδία: Νέα πρόεδρος εξελέγη η Ντραουπάντι Μούρμου

Η Ντρα­ου­πά­ντι Μούρ­μου, που κατά­γε­ται από τη φυλή Σαντάλ, εξε­λέ­γη σήμε­ρα πρό­ε­δρος της Ινδί­ας, με τη στή­ρι­ξη του συντη­ρη­τι­κού κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος Μπα­ρα­τί­για Τζα­νά­τα, του πρω­θυ­πουρ­γού Ναρέ­ντρα Μόντι.

Η 64χρονη πολι­τι­κός έλα­βε περισ­σό­τε­ρες από τις μισές ψήφους στο κοι­νο­βού­λιο, σύμ­φω­να με τα μερι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα που ανα­κοί­νω­σε η Εκλο­γι­κή Επι­τρο­πή και θα γίνει η πρώ­τη πρό­ε­δρος που προ­έρ­χε­ται από μια φυλή και η δεύ­τε­ρη γυναί­κα πρό­ε­δρος της Ινδί­ας μετά την Πρα­τί­μπ­χα Πατίλ.

Η εκλο­γή της Μούρ­μου θεω­ρεί­το βέβαιη, δεδο­μέ­νου ότι στη­ρί­χθη­κε από το Μπα­ρα­τί­για Τζα­νά­τα, το οποίο δια­θέ­τει την πλειο­ψη­φία στο κοι­νο­βού­λιο. Στο παρελ­θόν είχε ανα­λά­βει διά­φο­ρες υψη­λό­βαθ­μες θέσεις στο κρα­τί­διο Οντί­σα της ανα­το­λι­κής Ινδί­ας και μέχρι το 2021 ήταν κυβερ­νή­τρια της περι­φέ­ρειας Τζαρκχάντ.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο