Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ινδία: 400.000 εργάτες γης απεργούν ζητώντας αύξηση 40 σεντς

Απερ­γία διάρ­κειας τριών ημε­ρών πραγ­μα­το­ποιούν από χθες εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες εργά­τες σε φυτεί­ες τσα­γιού Νταρ­τζί­λινγκ στο ινδι­κό κρα­τί­διο της Δυτι­κής Βεγ­γά­λης, για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για τις σκλη­ρές συν­θή­κες εργα­σί­ας και να απαι­τή­σουν αύξη­ση σαρά­ντα σεντς την ημέρα.

«Περισ­σό­τε­ροι από 400.000 εργά­τες από περί­που 370 φυτεί­ες συμ­με­τέ­χουν στην τρι­ή­με­ρη απερ­γία» στην πολι­τεία της Δυτι­κής Βεγ­γά­λης, διευ­κρί­νι­σε ο Αλό­κε Τσα­κρα­μπό­τρι, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του εργα­ζό­με­νων στις Φυτεί­ες Τσαγιού.

«Ο κατώ­τα­τος ημε­ρή­σιος μισθός ενός εργά­τη σε φυτεία είναι 169 ρου­πί­ες (2,13 ευρώ). Ζητή­σα­με αύξη­ση 20% στις 203 ρου­πί­ες (2,55 ευρώ)», εξήγησε.

Περί­που είκο­σι τοπι­κά συν­δι­κά­τα στη­ρί­ζουν την απερ­γία στον κλά­δο, που απο­τε­λεί έναν από τους πλέ­ον κερ­δο­φό­ρους εξα­γω­γι­κούς τομείς της χώρας που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται τα μονο­πώ­λια, δίνο­ντας ψίχου­λα στους εργάτες.

 

Η ευκαιρία

Παρό­λη τη μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση, οι απερ­γοί δεν είχαν δια­τα­ρά­ξει μέχρι χθες την περι­συλ­λο­γή φύλ­λων τσα­γιού της ποι­κι­λί­ας Νταρ­τζί­λινγκ, που απο­τε­λεί το σημα­ντι­κό­τε­ρο εξα­γώ­γι­μο προ­ϊ­όν του κρα­τι­δί­ου της Βεγ­γά­λης. Τ

Η περί­ο­δος κατά τη διάρ­κεια του μου­σώ­να απο­τε­λεί την ιδα­νι­κή στιγ­μή για τη συλ­λο­γή φύλ­λων τσα­γιού από τις από­το­μες πλα­γιές των φυτειών, ενώ κάθε καθυ­στέ­ρη­ση μπο­ρεί να πλή­ξει την ποιό­τη­τα της σοδειάς και να μειώ­σει δρα­στι­κά την τιμή του προ­ϊ­ό­ντος για τους γαιοκτήμονες.

Οι σκλη­ρές συν­θή­κες εργα­σί­ας στις φυτεί­ες τσα­γιού, που δημιουρ­γή­θη­καν στην επο­χή της αγγλι­κής αποι­κιο­κρα­τί­ας, έχουν συμ­βά­λει καθο­ρι­στι­κά στην εδραί­ω­ση μαχη­τι­κού εργα­τι­κού κινή­μα­τος στη Βεγγάλη.

ΠΑΜΕ: Αλληλεγγύη στους εργάτες

Την αλλη­λεγ­γύη της στους πάνω από 400.000 εργά­τες γης στις φυτεί­ες τσα­γιού του Νταρ­ζί­λινγκ της Ανα­το­λι­κής Ινδί­ας εκφρά­ζει η ΕΓ του ΠΑΜΕ εκ μέρους του ταξι­κού κινή­μα­τος και των συν­δι­κά­των στην Ελλάδα.

Οι εργά­τες απερ­γούν, ζητώ­ντας αυξή­σεις στα μερο­κά­μα­τα που σήμε­ρα είναι μερο­κά­μα­τα φτώ­χειας, ενώ από την άλλη τα μονο­πώ­λια αυγα­ταί­νουν συνε­χώς τα κέρ­δη τους.

Το ΠΑΜΕ στέ­κε­ται συμπα­ρα­στά­της στον αγώ­να των εργα­τών και καλεί όλα τα συν­δι­κά­τα να στα­θούν δίπλα τους με όλους τους τρόπους.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο