Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ινδονησία: Τουλάχιστον 129 νεκροί από επεισόδια οπαδών σε ποδοσφαιρικό αγώνα (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρα­γω­δία άνευ προη­γου­μέ­νου σημειώ­θη­κε στην Ινδο­νη­σία. Του­λά­χι­στον 129 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στη διάρ­κεια επει­σο­δί­ων σε αγώ­να ποδο­σφαί­ρου ανά­με­σα στην Αρέ­μα και στην Περ­σε­μπά­για, στην Ανα­το­λι­κή Ιάβα της Ινδονησίας.

Σύμ­φω­να με νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση οι νεκροί έχουν φτά­σει τους 174

Πρό­κει­ται για μία από τις χει­ρό­τε­ρες τρα­γω­δί­ες στα γήπε­δα σε όλο τον κόσμο.

Ανά­με­σα στους νεκρούς βρί­σκο­νται και παι­διά, εκτός των φιλά­θλων και των αστυ­νο­μι­κών που έχα­σαν τη ζωή τους, σύμ­φω­να με τα τοπι­κά ΜΜΕ. Με το σφύ­ριγ­μα της λήξης κι ενώ η Αρέ­μα είχε ηττη­θεί με 2–3, οπα­δοί μπή­καν στον αγω­νι­στι­κό χώρο του “Kanjuruhan Stadium” και συγκρού­στη­καν με τις αστυ­νο­μι­κές αρχές.

Οι αστυ­νο­μι­κοί έκα­ναν χρή­ση δακρυ­γό­νων για να εμπο­δί­σουν τους φιλά­θλους, εκα­το­ντά­δες εκ των οποί­ων έχα­σαν τις αισθή­σεις τους και λιποθύμησαν.

Τα όσα ακο­λού­θη­σαν ήταν ανα­τρι­χια­στι­κά, οι συγκρού­σεις ήταν βίαιες, ενώ δύο οχή­μα­τα της αστυ­νο­μί­ας κάη­καν ολο­σχε­ρώς. Οι μάχες σώμα με σώμα συνε­χί­στη­καν κι εκτός γηπέ­δου, με αρκε­τούς ανθρώ­πους να χάνουν τη ζώή τους. Εκτός των νεκρών, τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης κάνουν λόγο για περισ­σό­ε­τρους από 100 τραυ­μα­τί­ες, μερι­κοί εκ των οποί­ων πιο σοβαρά.

Αμέ­σως μετά τα θλι­βε­ρά έκτρο­πα η ποδο­σφα­ρι­κή λίγκα ανα­κοί­νω­σε την ανα­στο­λή του πρω­τα­θλή­μα­τος Ινδο­νη­σί­ας για μία εβδο­μά­δα, με τον πρό­ε­δρο της ομο­σπον­δί­ας, Ακχ­μάντ Χαντιάν Λου­κί­τα, να ανα­κοι­νώ­νει πως θα διε­ξα­χθεί έρευ­να για να βρε­θούν οι υπαί­τιοι των απί­στευ­των επεισοδίων.

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο