Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιράκ: Σχέδιο νόμου που επιτρέπει γάμους παιδιών ακόμη και 9 ετών

Ένα σχέ­διο νόμου το οποίο ενδέ­χε­ται να επι­τρέ­ψει τους γάμους παι­διών ακό­μη και εννιά ετών στο Ιράκ θα κλέ­ψει από τα αγό­ρια και τα κορί­τσια που ήδη φέρουν τραύ­μα­τα από τον πόλε­μο στη χώρα την παι­δι­κή τους ηλι­κία, τόνι­σαν κορυ­φαία στε­λέ­χη των Ηνω­μέ­νων Εθνών τη Δευτέρα.

Το σχέ­διο νόμου, βάσει του οποί­ου ιερω­μέ­νοι θα είναι αρμό­διοι για τα προ­σύμ­φω­να γάμων και θα μπο­ρούν να παντρεύ­ουν παι­διά, πυρο­δό­τη­σε δια­δη­λώ­σεις από οργα­νώ­σεις υπε­ρά­σπι­σης των δικαιω­μά­των των γυναι­κών και ακτι­βι­στές στο Ιράκ.

«Τα αγό­ρια και τα κορί­τσια του Ιράκ, που ήδη έγι­ναν θύμα­τα κατά­φω­ρων παρα­βιά­σε­ων εξαι­τί­ας μιας πολύ­χρο­νης ένο­πλης σύγκρου­σης, κιν­δυ­νεύ­ουν τώρα να τους στε­ρή­σουν την παι­δι­κή τους ηλι­κία», τόνι­σε η Βιρ­χί­νια Γάμπα, η ειδι­κή απε­σταλ­μέ­νη του ΟΗΕ για τα Παι­διά στις Ένο­πλες Συρ­ρά­ξεις, σε μια ανα­κοί­νω­ση που έδω­σε στη δημοσιότητα.

«Η κυβέρ­νη­ση του Ιράκ πρέ­πει να προ­χω­ρή­σει σε όλες τις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες για να προ­στα­τεύ­σει όλα τα παι­διά απο­τρέ­πο­ντας την υιο­θέ­τη­ση πολι­τι­κών που μπο­ρεί να βλά­ψουν τα παι­διά που ήδη έχουν εκτε­θεί σε μια ένο­πλη σύρ­ρα­ξη», συμπλή­ρω­σε η ίδια.

Περί­που το ένα στα πέντε κορί­τσια παντρεύ­ε­ται πριν κλεί­σει τα 18 στο Ιράκ. Η νόμι­μη ηλι­κία γάμου είναι τα 18 χρό­νια, αλλά τα κορί­τσια μπο­ρεί να παντρεύ­ο­νται ακό­μη και στα 15 με τη συναί­νε­ση των γονέ­ων τους, σύμ­φω­να με το Ταμείο των Ηνω­μέ­νων Εθνών για την Παι­δι­κή Ηλι­κία (UNICEF) και τη μη κυβερ­νη­τι­κή οργά­νω­ση Girls Not Brides.

Σε διε­θνές επί­πε­δο, του­λά­χι­στον 15 εκα­τομ­μύ­ρια κορί­τσια παντρεύ­ο­νται πριν συμπλη­ρώ­σουν τα 18 τους χρό­νια σε ετή­σια βάση, κατά την ΜΚΟ.

Το σχέ­διο νόμου, το οποίο σύμ­φω­να με επι­κρι­τές του θα επι­τρέ­πει γάμους παι­διών ηλι­κί­ας ακό­μα και 9 ετών ή στην εφη­βεία σε κάποιες θρη­σκευ­τι­κές ομά­δες, έχει εγκρι­θεί επί της αρχής από το ιρα­κι­νό κοι­νο­βού­λιο, σύμ­φω­να με τοπι­κά ΜΜΕ.

Η πρό­τα­ση αυτή ενδέ­χε­ται να τρο­φο­δο­τή­σει κι άλλο τις εσω­τε­ρι­κές συγκρού­σεις στο Ιράκ την ώρα που η χώρα προ­σπα­θεί ακό­μη να επου­λώ­σει τις πλη­γές που άνοι­ξε η σεξουα­λι­κή βία του Ισλα­μι­κού Κρά­τους καθώς και άλλων μερών στη σύρ­ρα­ξη, σημεί­ω­σαν η Βιρ­χί­νια Γάμπα και η Πρα­μί­λα Πάτεν, η ειδι­κή απε­σταλ­μέ­νη του ΟΗΕ για τη Σεξουα­λι­κή Βία στις Ένο­πλες Συγκρούσεις.

Οι Γάμπα και Πάτεν απηύ­θυ­ναν έκκλη­ση στην κυβέρ­νη­ση του Ιράκ να ορί­σει απα­ρέ­γκλι­τα ως νόμι­μη ηλι­κία γάμου τα 18 χρόνια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο