Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιράν: Για 12η ημέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για το θάνατο της Μαχσά Αμινί — Η αστυνομία θα αντιταχθεί “με όλη της την ισχύ”

Για 12η συνε­χό­με­νη νύκτα οι Ιρα­νοί βγή­καν στους δρό­μους χθες Τρί­τη σε πολ­λές πόλεις της χώρας για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για τον θάνα­το της Μαχ­σά Αμι­νί μετά τη σύλ­λη­ψή της από την αστυ­νο­μία ηθών, παρά την αιμα­τη­ρή καταστολή.

Αγνο­ώ­ντας τις διε­θνείς εκκλή­σεις να μην κατα­φεύ­γουν στη χρή­ση βίας, οι αρχές του Ιράν εξα­κο­λου­θούν να αντι­με­τω­πί­ζουν με σιδη­ρά πυγ­μή τους δια­δη­λω­τές, τους οποί­ους χαρα­κτη­ρί­ζουν «ταρα­ξί­ες» οι οποί­οι «πλήτ­τουν την ασφά­λεια και τη δημό­σια περιουσία».

Δια­δη­λώ­σεις πραγ­μα­το­ποιού­νται κάθε βρά­δυ μετά την 16η Σεπτεμ­βρί­ου, ημέ­ρα κατά την οποία πέθα­νε η 22χρονη Αμι­νί, τρεις ημέ­ρες μετά τη σύλ­λη­ψή της στην Τεχε­ρά­νη επει­δή δεν φορού­σε σωστά τη μαντί­λα της.

Σύμ­φω­να με αντι­πο­λι­τευό­με­να μέσα με έδρα εκτός Ιράν, οι δια­δη­λώ­σεις επα­να­λή­φθη­καν χθες το βρά­δυ σε διά­φο­ρες πόλεις. Όμως ακτι­βι­στές κατήγ­γει­λαν ότι τα προ­βλή­μα­τα στην πρό­σβα­ση στο δια­δί­κτυο καθι­στούν πιο δύσκο­λη τη μετά­δο­ση εικόνων.

Σε βίντεο που αναρ­τή­θη­κε από τη τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Manoto της αντι­πο­λί­τευ­σης φαί­νε­ται μία γυναί­κα χωρίς μαντί­λα να κου­νά τα χέρια της στον αέρα στη συνοι­κία Ναρ­μάκ στην Τεχεράνη.

Σύμ­φω­να με εικό­νες που μετέ­δω­σε η Iran International TV, με έδρα το Λον­δί­νο, στη Σανα­ντάζ, πρω­τεύ­ου­σα της επαρ­χί­ας Κουρ­δι­στάν, από όπου κατα­γό­ταν η Αμι­νί, γυναί­κες πέτα­ξαν τις μαντί­λες, ενώ στη Σιράζ ένας άνδρας έκα­ψε μια φωτο­γρα­φία του ανώ­τα­του ηγέ­τη του Ιράν, του αγια­το­λάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύλληψη κόρης πρώην προέδρου

Βάσει του τελευ­ταί­ου απο­λο­γι­σμού που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα χθες το ιρα­νι­κό πρα­κτο­ρείο Fars «περί­που 60 άνθρω­ποι έχουν σκο­τω­θεί» από τις 16 Σεπτεμ­βρί­ου. Η αστυ­νο­μία έκα­νε λόγο για 10 νεκρούς στις τάξεις της, αλλά δεν είναι ξεκά­θα­ρο αν αυτοί περι­λαμ­βά­νο­νται στους 60 θανάτους.

Η μη κυβερ­νη­τι­κή οργά­νω­ση Iran Human Right (IHR), με έδρα το Όσλο, ανα­κοί­νω­σε τη Δευ­τέ­ρα τον θάνα­το «του­λά­χι­στον 76 ανθρώ­πων», ανά­με­σά τους «έξι γυναί­κες και τέσ­σε­ρα παι­διά», επι­ση­μαί­νο­ντας ότι έχουν περιέλ­θει στην κατο­χή της «βίντεο και πιστο­ποι­η­τι­κά θανά­του που επι­βε­βαιώ­νουν τη χρή­ση πραγ­μα­τι­κών σφαι­ρών ενα­ντί­ον διαδηλωτών».

Εξάλ­λου οι ιρα­νι­κές αρχές επε­σή­μα­ναν ότι περισ­σό­τε­ροι από 1.200 δια­δη­λω­τές έχουν συλ­λη­φθεί από τις 16 Σεπτεμ­βρί­ου. Όπως καταγ­γέλ­λουν ΜΚΟ έχουν συλ­λη­φθεί και ακτι­βι­στές, δικη­γό­ροι και δημοσιογράφοι.

Χθες συνε­λή­φθη στην Τεχε­ρά­νη η Φαε­ζέχ Χασε­μί, η κόρη του πρώ­ην προ­έ­δρου του Ιράν Ακμπάρ Χασε­μί Ραφ­σαν­τζα­νί, για «υπο­κί­νη­ση των ταρα­ξιών σε δια­δή­λω­ση», όπως μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο Tasnim.

Βίντεο έχουν δεί­ξει τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες την αστυ­νο­μία να χτυ­πά δια­δη­λω­τές με γκλομπ και φοι­τη­τές να σκί­ζουν μεγά­λες φωτο­γρα­φί­ες του Χαμε­νεΐ και του προ­κα­τό­χου του Χομεϊ­νί, ιδρυ­τή της Ισλα­μι­κής Δημοκρατίας.

Σύμ­φω­να με υπέρ­μα­χους των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, οι αστυ­νο­μι­κοί έκα­ναν επί­σης χρή­ση πραγ­μα­τι­κών σφαι­ρών ενα­ντί­ον δια­δη­λω­τών που τους πέτα­ξαν πέτρες, πυρ­πό­λη­σαν περι­πο­λι­κά και δημό­σια κτίρια.

Ο υπουρ­γός Υγεί­ας Μπα­χράμ Εϊνο­λα­χί κατη­γό­ρη­σε τους δια­δη­λω­τές ότι κατέ­στρε­ψαν 72 ασθε­νο­φό­ρα, ενώ η αντι­πο­λί­τευ­ση στο εξω­τε­ρι­κό κατήγ­γει­λε ότι οι αρχές χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τα ασθε­νο­φό­ρα για να μετα­φέ­ρουν τα μέλη των δυνά­με­ων ασφαλείας.

Με στό­χο να περιο­ρί­σουν τις κινη­το­ποι­ή­σεις, οι αρχές έχουν μπλο­κά­ρει την πρό­σβα­ση στο Instagram και το WhatsApp, ενώ με προ­βλή­μα­τα γίνε­ται και η σύν­δε­ση στο διαδίκτυο.

Η αστυνομία θα αντιταχθεί “με όλη της την ισχύ” στους διαδηλωτές

Η ηγε­σία της αστυ­νο­μί­ας του Ιράν προει­δο­ποί­η­σε σήμε­ρα ότι οι δυνά­μεις της θα αντι­τα­χθούν «με όλη τους την ισχύ» στους δια­δη­λω­τές που δια­δη­λώ­νουν εδώ και 12 ημέ­ρες για τον θάνα­το της Μαχ­σά Αμι­νί μετά τη σύλ­λη­ψή της από την αστυ­νο­μία ηθών.

«Σήμε­ρα οι εχθροί της Ισλα­μι­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ιράν και κάποιοι ταρα­χο­ποιοί προ­σπα­θούν να δια­τα­ρά­ξουν την τάξη και την ασφά­λεια του έθνους χρη­σι­μο­ποιώ­ντας κάθε πρό­φα­ση», ανα­κοί­νω­σε η διοί­κη­ση της αστυνομίας.

«Το προ­σω­πι­κό της αστυ­νο­μί­ας θα αντι­τα­χθεί με όλη του την ισχύ στις συνω­μο­σί­ες των αντε­πα­να­στα­τών και των εχθρι­κών στοι­χεί­ων και θα δρά­σουν απο­φα­σι­στι­κά ενα­ντί­ον όσων δια­τα­ράσ­σουν τη δημό­σια τάξη και την ασφά­λεια παντού στη χώρα», συνέ­χι­σε η ανα­κοί­νω­ση, όπως μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο Fars.

Δια­δη­λώ­σεις πραγ­μα­το­ποιού­νται κάθε βρά­δυ μετά την 16η Σεπτεμ­βρί­ου, ημέ­ρα κατά την οποία πέθα­νε η 22χρονη Αμι­νί, τρεις ημέ­ρες μετά τη σύλ­λη­ψή της στην Τεχε­ρά­νη επει­δή δεν φορού­σε σωστά τη μαντί­λα της.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο