Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιράν: Δολοφονήθηκε 27χρονος που πανηγύριζε την ήττα της Εθνικής Ιράν από τις ΗΠΑ στο Μουντιάλ

Ενας 27χρονος Ιρα­νός φέρε­ται να δολο­φο­νή­θη­κε από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας του Ιράν ενώ πανη­γύ­ρι­ζε την ήττα της εθνι­κής ομά­δας της χώρας του από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες (1–0) στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο, μετα­δί­δουν διε­θνή μέσα ενη­μέ­ρω­σης επι­κα­λού­με­να πλη­ρο­φο­ρί­ες από την οργά­νω­ση «Iran Human Rights» (IHR) που εδρεύ­ει στο Όσλο.

Η ήττα του Ιράν την περα­σμέ­νη Τρί­τη στην Ντό­χα από τον «ορκι­σμέ­νο εχθρό» και ο απο­κλει­σμός από την συνέ­χεια του Μου­ντιάλ προ­κά­λε­σαν τόσο σκη­νές χαράς, όσο και από­γνω­σης στους Ιρα­νούς, σε μια χώρα διχα­σμέ­νη απέ­να­ντι στο κίνη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας που άρχι­σε πριν από δύο μήνες.

Ο 27χρονος Μεχράν Σαμάκ πυρο­βο­λή­θη­κε και σκο­τώ­θη­κε ενώ οδη­γού­σε κορ­νά­ρο­ντας το αυτο­κί­νη­τό του στην πόλη Μπα­ντάρ Ανζά­λι στα παρά­λια της Κασπί­ας Θάλασ­σας, βορειο­δυ­τι­κά της Τεχε­ρά­νης, σύμ­φω­να με την εν λόγω οργά­νω­ση ανθρω­πί­νων δικαιωμάτων.

Ο νεα­ρός άνδρας «στο­χο­ποι­ή­θη­κε άμε­σα και πυρο­βο­λή­θη­κε στο κεφά­λι από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας, μετά την ήττα της εθνι­κής ομά­δας από την Αμε­ρι­κή», ανα­φέ­ρε­ται στην σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της Iran Human Rights.

Μια άλλη ΜΚΟ, το Κέντρο για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα στο Ιράν (CHRI), με έδρα την Νέα Υόρ­κη, υπο­στή­ρι­ξε επί­σης ότι ο νεα­ρός άνδρας σκο­τώ­θη­κε από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας ενώ παρευ­ρέ­θη­κε στους εορτασμούς.

Ο Ιρα­νός διε­θνής μέσος Σαϊντ Εζα­το­λα­χί, ο οποί­ος γεν­νή­θη­κε στην Μπα­ντάρ Ανζά­λι και έπαι­ξε στον αγώ­να με τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, απο­κά­λυ­ψε ότι γνώ­ρι­ζε τον Σαμάκ και μάλι­στα, δημο­σί­ευ­σε μια φωτο­γρα­φία τους μαζί σε μια ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα νέων.

«Η είδη­ση του θανά­του σου έβα­λε φωτιά στην καρ­διά μου», έγρα­ψε σε ανάρ­τη­ση του στο Instagram, ο Εζα­το­λα­χί, περι­γρά­φο­ντας τον Σαμάκ ως «συμπαί­κτη της παι­δι­κής ηλι­κί­ας» του.

Απο­φεύ­γο­ντας να σχο­λιά­σει τις συν­θή­κες του θανά­του του, ο Εζα­το­λα­χί πρό­σθε­σε: «Μια ημέ­ρα θα πέσουν οι μάσκες, η αλή­θεια θα απο­κα­λυ­φθεί. Αυτό δεν αξί­ζει στους νέους μας. Αυτό δεν αξί­ζει στο έθνος μας».

Σύμ­φω­να με το BBC, η κηδεία του εκλι­πό­ντα τελέ­σθη­κε στην Μπα­ντάρ Ανζά­λι παρου­σία ισχυ­ρών δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας. Σε βίντεο από την κηδεία, που δημο­σιεύ­ει το CHRI, ακού­γε­ται το πλή­θος που συγκε­ντρώ­θη­κε για την τελε­τή να φωνά­ζει «Θάνα­τος στον δικτάτορα».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο