Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιράν: Η επίθεση εναντίον του Ισραήλ «πέτυχε όλους τους στόχους της»

Ο αρχη­γός των ιρα­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων υπο­στή­ρι­ξε σήμε­ρα πως η επί­θε­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τη νύχτα ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ «πέτυ­χε όλους τους στό­χους της», διε­κρι­νί­ζο­ντας ότι τα μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη και οι πύραυ­λοι του Ιράν δεν είχαν στό­χο κανέ­να αστι­κό ή οικο­νο­μι­κό κέντρο.

«Η επι­χεί­ρη­ση Τίμια Υπό­σχε­ση διε­ξή­χθη με επι­τυ­χία από χθες το βρά­δυ μέχρι σήμε­ρα το πρωί και πέτυ­χε όλους τους στό­χους της», δήλω­σε μιλώ­ντας στην τηλε­ό­ρα­ση ο στρα­τη­γός Μοχα­μάντ Μπαγερί.

Ο ίδιος υπο­στή­ρι­ξε πως οι δύο εγκα­τα­στά­σεις που στο­χο­θε­τή­θη­καν κυρί­ως ήταν «το κέντρο πλη­ρο­φο­ριών που έδω­σε στους σιω­νι­στές τις απα­ραί­τη­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες» για το πλήγ­μα που κατέ­στρε­ψε την 1η Απρι­λί­ου το ιρα­νι­κό προ­ξε­νείο στη Δαμα­σκό, καθώς και «η αερο­πο­ρι­κή βάση του Νοβα­τίμ, από την οποία απο­γειώ­θη­καν τα σερο­σκά­φη F‑35» που το βομβάρδισαν.

«Αυτά τα δύο κέντρα υπέ­στη­σαν σημα­ντι­κές ζημιές και τέθη­καν εκτός λει­τουρ­γί­ας», διαβεβαίωσε.

«Δεν έχου­με καμιά πρό­θε­ση να συνε­χί­σου­με αυτή την επι­χεί­ρη­ση, όμως αν το σιω­νι­στι­κό καθε­στώς ανα­λά­βει κάποια δρά­ση ενα­ντί­ον της Ισλα­μι­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ιράν, είτε στο έδα­φός μας είτε στα κέντρα που μας ανή­κουν στη Συρία ή αλλού, η επό­με­νη επι­χεί­ρη­σή μας θα είναι πολύ μεγα­λύ­τε­ρη απ’ αυτήν εδώ», προει­δο­ποί­η­σε ο υψη­λό­βαθ­μος αξιωματούχος.

Ο στρα­τη­γός Μπα­γε­ρί δήλω­σε εξάλ­λου ότι οι ιρα­νι­κές αρχές «έστει­λαν ένα μήνυ­μα στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες προει­δο­ποιώ­ντας ότι, αν συνερ­γα­σθούν με το Ισρα­ήλ στις επό­με­νες ενδε­χό­με­νες ενέρ­γειές τους, οι βάσεις τους δεν θα είναι ασφαλείς».

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες δια­θέ­τουν στρα­τιω­τι­κές βάσεις στην περιοχή.

Το μήνυ­μα αυτό δια­βι­βά­σθη­κε μέσω της πρε­σβεί­ας της Ελβε­τί­ας, η οποία αντι­προ­σω­πεύ­ει τα αμε­ρι­κα­νι­κά συμ­φέ­ρο­ντα στο Ιράν, καθώς οι δύο χώρες δεν έχουν διπλω­μα­τι­κές σχέσεις.

Ερω­τη­θείς επί­σης στην κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση, ο αρχη­γός των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης Χοσε­ΐν Σαλα­μί δήλω­σε πως η επι­χεί­ρη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη διάρ­κεια της νύχτας «θα μπο­ρού­σε να είναι μεγα­λύ­τε­ρης έκτασης».

«Περιο­ρί­σα­με αυτή την επι­χεί­ρη­ση στις υπη­ρε­σί­ες που το σιω­νι­στι­κό καθε­στώς χρη­σι­μο­ποί­η­σε για να επι­τε­θεί στην πρε­σβεία μας» στη Συρία.

Από το πλήγ­μα στο ιρα­νι­κό προ­ξε­νείο είχαν σκο­τω­θεί επτά μέλη των Φρου­ρών, μετα­ξύ των οποί­ων δύο ανώ­τα­τοι αξιωματικοί.

 

Ο αρχη­γός των ιρα­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων υπο­στή­ρι­ξε σήμε­ρα πως η επί­θε­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τη νύχτα ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ «πέτυ­χε όλους τους στό­χους της», διε­κρι­νί­ζο­ντας ότι τα μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη και οι πύραυ­λοι του Ιράν δεν είχαν στό­χο κανέ­να αστι­κό ή οικο­νο­μι­κό κέντρο.

«Η επι­χεί­ρη­ση Τίμια Υπό­σχε­ση διε­ξή­χθη με επι­τυ­χία από χθες το βρά­δυ μέχρι σήμε­ρα το πρωί και πέτυ­χε όλους τους στό­χους της», δήλω­σε μιλώ­ντας στην τηλε­ό­ρα­ση ο στρα­τη­γός Μοχα­μάντ Μπαγερί.

Ο ίδιος υπο­στή­ρι­ξε πως οι δύο εγκα­τα­στά­σεις που στο­χο­θε­τή­θη­καν κυρί­ως ήταν «το κέντρο πλη­ρο­φο­ριών που έδω­σε στους σιω­νι­στές τις απα­ραί­τη­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες» για το πλήγ­μα που κατέ­στρε­ψε την 1η Απρι­λί­ου το ιρα­νι­κό προ­ξε­νείο στη Δαμα­σκό, καθώς και «η αερο­πο­ρι­κή βάση του Νοβα­τίμ, από την οποία απο­γειώ­θη­καν τα σερο­σκά­φη F‑35» που το βομβάρδισαν.

«Αυτά τα δύο κέντρα υπέ­στη­σαν σημα­ντι­κές ζημιές και τέθη­καν εκτός λει­τουρ­γί­ας», διαβεβαίωσε.

«Δεν έχου­με καμιά πρό­θε­ση να συνε­χί­σου­με αυτή την επι­χεί­ρη­ση, όμως αν το σιω­νι­στι­κό καθε­στώς ανα­λά­βει κάποια δρά­ση ενα­ντί­ον της Ισλα­μι­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ιράν, είτε στο έδα­φός μας είτε στα κέντρα που μας ανή­κουν στη Συρία ή αλλού, η επό­με­νη επι­χεί­ρη­σή μας θα είναι πολύ μεγα­λύ­τε­ρη απ’ αυτήν εδώ», προει­δο­ποί­η­σε ο υψη­λό­βαθ­μος αξιωματούχος.

Ο στρα­τη­γός Μπα­γε­ρί δήλω­σε εξάλ­λου ότι οι ιρα­νι­κές αρχές «έστει­λαν ένα μήνυ­μα στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες προει­δο­ποιώ­ντας ότι, αν συνερ­γα­σθούν με το Ισρα­ήλ στις επό­με­νες ενδε­χό­με­νες ενέρ­γειές τους, οι βάσεις τους δεν θα είναι ασφαλείς».

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες δια­θέ­τουν στρα­τιω­τι­κές βάσεις στην περιοχή.

Το μήνυ­μα αυτό δια­βι­βά­σθη­κε μέσω της πρε­σβεί­ας της Ελβε­τί­ας, η οποία αντι­προ­σω­πεύ­ει τα αμε­ρι­κα­νι­κά συμ­φέ­ρο­ντα στο Ιράν, καθώς οι δύο χώρες δεν έχουν διπλω­μα­τι­κές σχέσεις.

Ερω­τη­θείς επί­σης στην κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση, ο αρχη­γός των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης Χοσε­ΐν Σαλα­μί δήλω­σε πως η επι­χεί­ρη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη διάρ­κεια της νύχτας «θα μπο­ρού­σε να είναι μεγα­λύ­τε­ρης έκτασης».

«Περιο­ρί­σα­με αυτή την επι­χεί­ρη­ση στις υπη­ρε­σί­ες που το σιω­νι­στι­κό καθε­στώς χρη­σι­μο­ποί­η­σε για να επι­τε­θεί στην πρε­σβεία μας» στη Συρία.

Από το πλήγ­μα στο ιρα­νι­κό προ­ξε­νείο είχαν σκο­τω­θεί επτά μέλη των Φρου­ρών, μετα­ξύ των οποί­ων δύο ανώ­τα­τοι αξιωματικοί.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο