Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση διατείνεται ότι 80 «αμερικανοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον βάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ

Η ιρα­νι­κή κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση μετα­δί­δει ότι 80 «αμε­ρι­κα­νοί τρο­μο­κρά­τες» σκο­τώ­θη­καν στα πλήγ­μα­τα με βαλ­λι­στι­κούς πυραύ­λους των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης ενα­ντί­ον βάσε­ων όπου είναι ανε­πτυγ­μέ­νες δυνά­μεις των ΗΠΑ στο Ιράκ, επι­κα­λού­με­νη αξιω­μα­τι­κούς του επί­λε­κτου σώμα­τος αυτού των ιρα­νι­κών ενό­πλων δυνάμεων.

Έκα­νε λόγο για άλλους περί­που 200 τραυματίες.

Νωρί­τε­ρα, πηγές προ­σκεί­με­νες στην κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ ανέ­φε­ραν ότι δεν υπήρ­χε ουδε­μία πλη­ρο­φο­ρία για θύμα­τα στα ιρα­νι­κά πυραυ­λι­κά πλήγ­μα­τα, επι­ση­μαί­νο­ντας ωστό­σο ακό­μη βρί­σκο­νταν σε φάση απο­τί­μη­ση της κατάστασης.

Η ιρα­νι­κή κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση διευ­κρί­νι­σε ότι εκτο­ξεύ­θη­καν 15 βαλ­λι­στι­κοί πύραυ­λοι ενα­ντί­ον αμε­ρι­κα­νι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων και αερο­σκά­φη και ελι­κό­πτε­ρα «υπέ­στη­σαν πολύ μεγά­λες ζημιές».

Σημεί­ω­σε ακό­μη, επι­κα­λού­με­νη κυβερ­νη­τι­κή πηγή, πως το Ιράν έχει στο στό­χα­στρο άλλες 100 αμε­ρι­κα­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις που σκο­πεύ­ει να πλή­ξει εάν οι ΗΠΑ αντα­πο­δώ­σουν τα πλήγματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο