Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιράν και Βενεζουέλα «τρολάρουν» τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές: «Τι θέαμα!»

«Τι θέα­μα! Κάποιος λέει ότι είναι οι πιο νοθευ­μέ­νες εκλο­γές στην Ιστο­ρία των ΗΠΑ. Ποιος το λέει; Ο εν ενερ­γεία πρό­ε­δρος. Ο αντί­πα­λός του καταγ­γέλ­λει ότι ο Τραμπ σκο­πεύ­ει να χει­ρα­γω­γή­σει τις εκλο­γές! Αυτές είναι οι αμε­ρι­κα­νι­κές εκλο­γές και η αμε­ρι­κα­νι­κή δημο­κρα­τία». Με αυτό το ειρω­νι­κό μήνυ­μα στο Twitter σχο­λί­α­σε το απο­τέ­λε­σμα των αμε­ρι­κα­νι­κών προ­ε­δρι­κών εκλο­γών ο ανώ­τα­τος πνευ­μα­τι­κός ηγέ­της του Ιράν Αγια­το­λάχ Αλί Χαμενεΐ.

Από την πλευ­ρά του, ο πρό­ε­δρος του Ιράν Χασάν Ρου­χα­νί δήλω­σε πως για την Τεχε­ρά­νη δεν έχει σημα­σία το πρό­σω­πο που θα κερ­δί­σει τις εκλο­γές, αλλά η πολι­τι­κή που θα ακο­λου­θή­σει η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ. Κάλε­σε δε την Ουά­σινγ­κτον να «επι­στρέ­ψει στη νομι­μό­τη­τα» και να εγκα­τα­λεί­ψει πρα­κτι­κές όπως την επι­βο­λή κυρώσεων.

Επι­κρι­τι­κός για την πολι­τι­κή κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στις ΗΠΑ ήταν ο πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας Νικο­λάς Μαδού­ρο, σχο­λιά­ζο­ντας τη μεγά­λη καθυ­στέ­ρη­ση στην ανα­κοί­νω­ση του απο­τε­λέ­σμα­τος των εκλο­γών και την άρνη­ση του Τραμπ να απο­δε­χθεί την ήττα του.

Σε τηλε­ο­πτι­κό του μήνυ­μα ο Μαδού­ρο σημεί­ω­σε πως, σε αντί­θε­ση με τις ΗΠΑ, στη Βενε­ζου­έ­λα το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών ανα­κοι­νώ­νε­ται το ίδιο βρά­δυ και ανα­φέρ­θη­κε στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που ανα­μέ­νε­ται να λάβουν χώρα στις 5 Δεκέμ­βρη. «Χθες ξεκί­νη­σε η προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δος στη Βενε­ζου­έ­λα. Είναι μια από­δει­ξη πως έχου­με ένα πολι­τι­σμέ­νο, ειρη­νι­κό, διαυ­γές εκλο­γι­κό σύστη­μα», σημεί­ω­σε ο πρόεδρος.

Ανα­φε­ρό­με­νος, εμμέ­σως πλην σαφώς, στην άρνη­ση του Ντό­ναλντ Τραμπ να δεχθεί το γεγο­νός της επι­κεί­με­νης ήττας του, ο Νικο­λάς Μαδού­ρο σημεί­ω­σε πως ο ίδιος θα ανα­γνω­ρί­σει το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών της 5ης Δεκέμ­βρη ανε­ξαρ­τή­τως του ποιός θα είναι νικητής.

Από τις δηλώ­σεις του, δεν έλλει­ψαν και οι αιχ­μές προς την επεμ­βα­τι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ. «Εμείς δεν επεμ­βαί­νου­με στα εσω­τε­ρι­κά ζητή­μα­τα των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών» σημεί­ω­σε ο Μαδού­ρο και πρό­σθε­σε: «Και απε­χθα­νό­μα­στε όταν αυτοί επι­χει­ρούν να κάνουν μαθή­μα­τα δημο­κρα­τί­ας στον υπό­λοι­πο κόσμο».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο