Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιράν: Καμία ισραηλινή πρεσβεία δεν είναι πλέον “ασφαλής”

Ένας στρα­τιω­τι­κός σύμ­βου­λος του ανώ­τα­του ηγέ­τη του Ιράν, αγια­το­λάχ Αλι Χαμε­νεΐ, προει­δο­ποί­η­σε σήμε­ρα πως καμία ισραη­λι­νή πρε­σβεία δεν είναι «ασφα­λής», μετά τον θάνα­το επτά Ιρα­νών στρα­τιω­τι­κών σε μια επι­δρο­μή που απο­δί­δε­ται στο Ισρα­ήλ ενα­ντί­ον ενός διπλω­μα­τι­κού κτι­ρί­ου του Ιράν στη Δαμασκό.

«Καμία ισραη­λι­νή πρε­σβεία δεν είναι πλέ­ον ασφα­λής», δήλω­σε ο στρα­τη­γός των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης Για­χία Ραχίμ Σαφά­βι, όπως μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Isna.

Η Τεχε­ρά­νη έχει υπο­σχε­θεί να απα­ντή­σει στην κατα­στρο­φή την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα από αερο­πο­ρι­κά πλήγ­μα­τα, που απο­δί­δο­νται στο Ισρα­ήλ, του προ­ξε­νι­κού παραρ­τή­μα­τος της ιρα­νι­κής πρε­σβεί­ας στη Δαμα­σκό, στη Συρία, με απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το επτά μελών του σώμα­τος των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης, μετα­ξύ αυτών δύο υψηλόβαθμων.

Ο συνο­λι­κός απο­λο­γι­σμός της επι­δρο­μής ανήλ­θε σε 16 νεκρούς, σύμ­φω­να με το Συρια­κό Παρα­τη­ρη­τή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιωμάτων.

Ο Σαφά­βι υπο­γράμ­μι­σε ότι η Τεχε­ρά­νη θεω­ρεί τη σύγκρου­ση με το Ισρα­ήλ ως ένα «έγκυ­ρο και νόμι­μο δικαίωμα».

Υπο­στή­ρι­ξε επι­πλέ­ον πως, εξαι­τί­ας των ιρα­νι­κών απει­λών, το Ισρα­ήλ «έκλει­σε από φόβο έως χθες 27 πρε­σβεί­ες», μετα­ξύ άλλων εκεί­νες «στην Ιορ­δα­νία, την Αίγυ­πτο, στο Μπα­χρέιν και την Τουρ­κία», μια πλη­ρο­φο­ρία που δεν επι­βε­βαιώ­νε­ται από άλλες πηγές.

Το ημι-επί­ση­μο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων του Ιράν ISNA έδω­σε σήμε­ρα στη δημο­σιό­τη­τα ένα γρα­φι­κό όπου, όπως εξή­γη­σε, παρου­σιά­ζει εννέα δια­φο­ρε­τι­κούς τύπους ιρα­νι­κών πυραύ­λων που, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, μπο­ρούν να πλή­ξουν το Ισραήλ.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο