Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιράν: Κατά της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων η αδελφή του Χαμενεΐ

Η αδελ­φή του Ιρα­νού ανώ­τα­του Σιί­τη ιερω­μέ­νου, Αλί Χαμε­νεΐ, Μπά­ντρι Χοσε­ΐ­νι Χαμε­νεΐ, που ζει στο Ιράν, κατα­δί­κα­σε τη βίαιη κρα­τι­κή κατα­στο­λή αντι­κυ­βερ­νη­τι­κών δια­δη­λώ­σε­ων που μαί­νο­νται στη χώρα από τα μέσα Σεπτέμ­βρη προ­κα­λώ­ντας αίσθη­ση με ανοι­χτή επι­στο­λή της.

«Νομί­ζω ότι είναι πλέ­ον κατάλ­λη­λο να δηλώ­σω πως αντι­τί­θε­μαι στις ενέρ­γειες του αδελ­φού μου και να εκφρά­σω τη συμπά­θειά μου σε όλες τις μητέ­ρες που θρη­νούν τα εγκλή­μα­τα της Ισλα­μι­κής Δημο­κρα­τί­ας, από την επο­χή του Χομεϊ­νί μέχρι τη σημε­ρι­νή επο­χή του δεσπο­τι­κού χαλι­φά­του του Αλί Χαμε­νεΐ», έγρα­ψε η Μπά­ντρι Χοσε­ΐ­νι Χαμε­νεΐ στην ανοι­χτή επι­στο­λή της που φέρει ημε­ρο­μη­νία «Δεκέμ­βρης 2022» και η οποία έγι­νε γνω­στή στον Τύπο από τον γιο της, Μαχ­μούντ Μορα­ντκ­χα­νί, που ζει στη Γαλ­λία και την ανάρ­τη­σε από τον λογα­ρια­σμό του στο Τουίτερ.

Στην ίδια επι­στο­λή φέρε­ται να καλεί «τους Φρου­ρούς της Επα­νά­στα­σης του Αλί Χαμε­νεΐ και τους μισθο­φό­ρους να παρα­δώ­σουν τα όπλα τους το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τόν και να ενω­θούν με τον λαό προ­τού είναι πολύ αργά».

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι τον περα­σμέ­νο μήνα, η κόρη του Χαμε­νεΐ, Φαρί­ντι Μορα­ντ­χα­νί, συνε­λή­φθη σε κινη­το­ποι­ή­σεις καλώ­ντας ξένες χώρες να στα­μα­τή­σουν «κάθε σχέ­ση» με το Ιράν.

Νωρί­τε­ρα, ο 79χρονος πρώ­ην Πρό­ε­δρος του Ιράν Μοχά­μαντ Χατα­μί χαι­ρέ­τι­σε το «ωραίο μήνυ­μα» των δια­δη­λω­τών τονί­ζο­ντας ότι οι έννοιες «της ελευ­θε­ρί­ας και της ασφά­λειας» δεν είναι αντιφατικές.

Ριζο­σπά­στης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο