Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιράν-κορονοϊός: Είκοσι πέντε εκατομμύρια Ιρανοί έχουν μολυνθεί από την COVID-19

Ο πρό­ε­δρος του Ιράν Χασάν Ροχα­νί δήλω­σε σήμε­ρα Σάβ­βα­το πως 25 εκα­τομ­μύ­ρια Ιρα­νοί έχουν μολυν­θεί από τον κορο­νο­ϊό και άλλα 35 εκα­τομ­μύ­ρια κιν­δυ­νεύ­ουν να μολυν­θούν από αυτόν.

Οι αριθ­μοί αυτοί, που, όπως είπε ο Ροχα­νί, βασί­ζο­νται σε μια νέα έκθε­ση του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, είναι κατά πολύ υψη­λό­τε­ροι του επί­ση­μου απο­λο­γι­σμού του Ιράν που κάνει λόγο για 269.440 μολύν­σεις από τον SARS-CoV‑2. Σε ομι­λία του που μετα­δό­θη­κε τηλε­ο­πτι­κά ο Ροχα­νί δεν ανα­φέρ­θη­κε στην ασυμ­φω­νία αυτή.

Το Ιράν, με πλη­θυ­σμό άνω των 80 εκα­τομ­μυ­ρί­ων, είναι η πιο σκλη­ρά πλη­γεί­σα χώρα στη Μέση Ανα­το­λή από την επιδημία.

«Οι εκτι­μή­σεις μας είναι πως μέχρι τώρα 25 εκα­τομ­μύ­ρια Ιρα­νοί έχουν μολυν­θεί με τον ιό αυτόν και περί­που 14.000 έχουν πεθά­νει δυστυ­χώς», ανέ­φε­ρε στην ομι­λία του ο Ροχανί.

«Υπάρ­χει η πιθα­νό­τη­τα από 30 έως 35 εκα­τομ­μύ­ρια άλλοι άνθρω­ποι να τεθούν σε κίν­δυ­νο», είπε.

«Συνο­λι­κά, του­λά­χι­στον 200.000 άνθρω­ποι έχουν νοση­λευ­θεί», είπε.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας ανα­κοί­νω­σε χθες πως 13.791 άνθρω­ποι έχουν πεθά­νει εξαι­τί­ας της COVID-19.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο