Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιράν — Μαχσά Αμινί: Δεν κοπάζουν οι διαδηλώσεις — Πολλοί οι νεκροί

Νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση: Του­λά­χι­στον 31 πολί­τες έχουν σκο­τω­θεί στο Ιράν από την έναρ­ξη των δια­δη­λώ­σε­ων, που κατα­πνί­γο­νται από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για τον θάνα­το της νεα­ρής Μαχ­σά Αμι­νί στη διάρ­κεια της κρά­τη­σής της από την αστυ­νο­μία ηθών στην Τεχε­ρά­νη, ανέ­φε­ρε σήμε­ρα η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) με έδρα το Όσλο.

Δεκα­ε­πτά άνθρω­ποι έχουν σκο­τω­θεί στο Ιράν από τότε που ξεκί­νη­σαν οι δια­δη­λώ­σεις πριν από έξι ημέ­ρες για τον θάνα­το της 22χρονης Μαχ­σά Αμι­νί στη διάρ­κεια της κρά­τη­σής της από την αστυ­νο­μία ηθών στην Τεχε­ρά­νη, σύμ­φω­να με τον πιο πρό­σφα­το επί­ση­μο απο­λο­γι­σμό που μετέ­δω­σε σήμε­ρα η κρα­τι­κή τηλεόραση.

«Δεκα­ε­πτά άνθρω­ποι, μετα­ξύ των οποί­ων δια­δη­λω­τές και αστυ­νο­μι­κοί, έχα­σαν τη ζωή τους στα γεγο­νό­τα των τελευ­ταί­ων ημε­ρών», ανέ­φε­ρε, χωρίς να διευ­κρι­νί­σει πόσοι ήταν οι δια­δη­λω­τές που έχα­σαν τη ζωή τους.

Προη­γού­με­νος επί­ση­μος απο­λο­γι­σμός έκα­νε λόγο για 11 νεκρούς: επτά δια­δη­λω­τές και τέσ­σε­ρα μέλη των δυνά­με­ων ασφαλείας.

Τρεις παρα­στρα­τιω­τι­κοί «που είχαν κινη­το­ποι­η­θεί για να αντι­με­τω­πί­σουν τους ταρα­χο­ποιούς» στο Ταμπρίζ (βορειο­δυ­τι­κά), στο Καζ­βίν (κέντρο) και στη Μασχάντ (βορειο­α­να­το­λι­κά) έπε­σαν νεκροί από επι­θέ­σεις με μαχαί­ρι ή από πυρά χθες, Τετάρ­τη, σύμ­φω­να με ιρα­νι­κά πρα­κτο­ρεία ειδή­σε­ων. Ένα μέλος των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας σκο­τώ­θη­κε επί­σης την Τρί­τη κατά τη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων στο Σιράζ (κέντρο), σύμ­φω­να με την ίδια πηγή.

***

Εννέα άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους τρία μέλη των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας, έχουν σκο­τω­θεί στο Ιράν από την έναρ­ξη πριν έξι ημέ­ρες των δια­δη­λώ­σε­ων μετά τον θάνα­το Μαχ­σά Αμι­νί έπει­τα από τη σύλ­λη­ψή της από την αστυ­νο­μία ηθών στην Τεχε­ρά­νη, σύμ­φω­να με τον πιο πρό­σφα­το επί­ση­μο απολογισμό.

Δύο αστυ­νο­μι­κοί «που είχαν κινη­το­ποι­η­θεί για να αντι­με­τω­πί­σουν τους ταρα­ξί­ες» στην Ταμπρίζ, στο βορειο­δυ­τι­κό Ιράν, και τη Μασχάντ (βορειο­α­να­το­λι­κά) σκο­τώ­θη­καν χθες με μαχαί­ρι, μετέ­δω­σαν ιρα­νι­κά μέσα ενημέρωσης.

Ένα μέλος των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας είχε σκο­τω­θεί την Τρί­τη στη Σιράζ, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή.

Προη­γου­μέ­νως Ιρα­νοί αξιω­μα­τού­χοι είχαν δηλώ­σει ότι έξι δια­δη­λω­τές έχουν σκο­τω­θεί από την αρχή των κινη­το­ποι­ή­σε­ων. Ωστό­σο οργά­νω­ση προ­ά­σπι­σης των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των ανέ­φε­ρε ότι οι νεκροί δια­δη­λω­τές φτά­νουν τους 10.

***

Η Μαχ­σά Αμι­νί, 22 ετών που κατα­γό­ταν από την επαρ­χία Κουρ­δι­στάν, συνε­λή­φθη στις 13 Σεπτεμ­βρί­ου στην Τεχε­ρά­νη την οποία επι­σκε­πτό­ταν με την οικο­γέ­νειά της, «επει­δή φορού­σε ανάρ­μο­στα ρού­χα» από την αστυ­νο­μία ηθών (Δεν φορού­σε «σωστά» το χιτζάμπ στο κεφά­λι, προ­ε­ξεί­χε μια τού­φα μαλ­λιών), μια μονά­δα αρμό­δια να επι­βάλ­λει τους αυστη­ρούς ενδυ­μα­το­λο­γι­κούς κανό­νες της χώρας.

Στο Ιράν οι γυναί­κες είναι υπο­χρε­ω­μέ­νες να καλύ­πτουν τα μαλ­λιά τους όταν βρί­σκο­νται σε δημό­σιους χώρους. Επί­σης η αστυ­νο­μία ηθών απα­γο­ρεύ­ει στις γυναί­κες να φορούν κοντά παλ­τό, πάνω από το γόνα­το, στε­νά παντε­λό­νια και τζιν με σκι­σί­μα­τα καθώς και ρού­χα με έντο­να χρώ­μα­τα, μετα­ξύ άλλων.

Η Αμι­νί έπε­σε σε κώμα μετά τη σύλ­λη­ψή της και πέθα­νε στις 16 Σεπτεμ­βρί­ου στο νοσο­κο­μείο όπου είχε δια­κο­μι­στεί, μετέ­δω­σε η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση και δήλω­σε η οικογένεια.

Ακτι­βι­στές καταγ­γέλ­λουν ότι τραυ­μα­τί­στη­κε στο κεφά­λι όσο βρι­σκό­ταν υπό κρά­τη­ση. Η ιρα­νι­κή αστυ­νο­μία απέρ­ρι­ψε τις κατη­γο­ρί­ες και ξεκί­νη­σε έρευνα.

Στο δια­δί­κτυο κυκλο­φο­ρούν συνε­χώς δια­φο­ρε­τι­κές εκδο­χές για το πώς πέθα­με. Για παρά­δειγ­μα ότι μετά τη σύλ­λη­ψη οι αστυ­νο­μι­κοί χτύ­πη­σαν το κεφά­λι της στο παρ­μπρίζ του αυτο­κι­νή­του, με απο­τέ­λε­σμα να υπο­στεί εγκε­φα­λι­κή αιμορ­ρα­γία. Η κλι­νι­κή, όπου νοση­λευό­ταν, ανάρ­τη­σε στο Instagram την πλη­ρο­φο­ρία ότι η Αμι­νί ήταν ήδη εγκε­φα­λι­κά νεκρή όταν εισή­χθη την περα­σμέ­νη Τρί­τη. Στο μετα­ξύ η ανάρ­τη­ση έχει διαγραφεί.

Ο θάνα­τος της Αμι­νί προ­κά­λε­σε τερά­στιο κύμα οργής και τις χει­ρό­τε­ρες δια­δη­λώ­σεις που έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Ιράν από το 2019. Οι περισ­σό­τε­ρες επι­κε­ντρώ­νο­νται στις βορειο­δυ­τι­κές επαρ­χί­ες όπου ζουν Κούρ­δοι, αλλά έχουν εξα­πλω­θεί και στην πρω­τεύ­ου­σα, όπως και σε του­λά­χι­στον 50 πόλεις, με την αστυ­νο­μία να κάνει χρή­ση βίας για να τις διαλύσει.

Στα βορειο­α­να­το­λι­κά δια­δη­λω­τές φώνα­ζαν: «Θα πεθά­νου­με, θα πεθά­νου­με αλλά θα πάρου­με πίσω το Ιράν», κοντά σε ένα αστυ­νο­μι­κό τμή­μα το οποίο πυρ­πο­λή­θη­κε, σύμ­φω­να με βίντεο που αναρ­τή­θη­κε στο Twitter.

Ακό­μη ένα αστυ­νο­μι­κό τμή­μα πυρ­πο­λή­θη­κε στην Τεχεράνη.

Οι δια­δη­λω­τές εξέ­φρα­σαν επί­σης την οργή τους ενα­ντί­ον του ανώ­τα­του πνευ­μα­τι­κού ηγέ­τη του Ιράν, του αγια­το­λάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η κουρ­δι­κή οργά­νω­ση προ­ά­σπι­σης των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των Hengaw ανέ­φε­ρε ότι τρεις δια­δη­λω­τές σκο­τώ­θη­καν από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας χθες, ανε­βά­ζο­ντας τον συνο­λι­κό αριθ­μό των νεκρών σε 10.

Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες αυτές δεν έχουν επι­βε­βαιω­θεί από το Reuters.

Καθώς οι κινη­το­ποι­ή­σεις δεν φαί­νε­ται να μειώ­νο­νται σε έντα­ση, οι αρχές περιό­ρι­σαν την πρό­σβα­ση στο δια­δί­κτυο, όπως κατήγ­γει­λε η Hengaw, κάτοι­κοι και ο ιστό­το­πος NetBlocks.

Οι γυναί­κες έχουν κεντρι­κό ρόλο στις δια­δη­λώ­σεις, ανε­μί­ζο­ντας και καί­γο­ντας τις μαντί­λες τους, ενώ πολ­λές κόβουν τα μαλ­λιά τους δημοσίως.

Στο βόρειο Ιράν πλή­θος ανθρώ­πων που κρα­τού­σαν ξύλα και πέτρες επι­τέ­θη­καν ενα­ντί­ον δύο μελών των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας που επέ­βαι­ναν σε μοτο­σι­κλέ­τα, υπό τις επευ­φη­μί­ες του πλήθους.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο