Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιράν: Μετά 4 δεκαετίες πέρασαν τις πύλες ποδοσφαιρικού γηπέδου κάποιες γυναίκες…

Ως ιστο­ρι­κή κατα­γρά­φη­κε η προ­χθε­σι­νή ημέ­ρα για το ποδό­σφαι­ρο αλλά και για τις γυναί­κες του Ιράν, καθώς για πρώ­τη φορά, μετά το 1979, στην ανα­μέ­τρη­ση Ιράν — Βολι­βία (2–1), στο εθνι­κό στά­διο της χώρας, επε­τρά­πη­κε η παρου­σία 100 περί­που γυναι­κών στις εξέδρες!

Όπως ανέ­φε­ραν οι Αρχές της Τεχε­ρά­νης, «οι γυναί­κες που επι­τρέ­πε­ται να εισέλ­θουν στο στά­διο Azadi είναι μέλη των οικο­γε­νειών των παι­κτών της εθνι­κής ποδο­σφαι­ρι­κής ομά­δας, ανή­κουν στις εθνι­κές γυναι­κεί­ες ομά­δες ποδο­σφαί­ρου, είναι γυναί­κες υπάλ­λη­λοι της ποδο­σφαι­ρι­κής ομο­σπον­δί­ας και βεβαί­ως απλά φίλαθλοι
του ποδοσφαίρου».

Οι γυναί­κες είχαν τη δυνα­τό­τη­τα να εισέλ­θουν στο γήπε­δο Azadi (που σημαί­νει «ελευ­θε­ρία») χωρη­τι­κό­τη­τας 100.000 θέσε­ων κατά τη διάρ­κεια του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου για μια ζωντα­νή μετά­δο­ση του αγώ­να του Ιράν κατά της Ισπανίας.

Επί­σης ορι­σμέ­νες γυναί­κες μέλη του κοι­νο­βου­λί­ου κλή­θη­καν να παρί­στα­νται στον προ­κρι­μα­τι­κό αγώ­να του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου του Ιράν κατά της Συρί­ας τον Σεπτέμ­βριο του 2017 και του­λά­χι­στον μία επι­βε­βαί­ω­σε τη συμ­με­το­χή της.

gunaikes3 gunaikes4 gunaikew1 gynaikes2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο