Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιράν: Στους 56 οι νεκροί από το ποδοπάτημα στην Κερμάν κατά την κηδεία του Σουλεϊμανί

Σε 56 ανέρ­χε­ται ο αριθ­μός των ανθρώ­πων που έχα­σαν τη ζωή τους από το ποδο­πά­τη­μα ανά­με­σα στο πλή­θος που είχε συγκε­ντρω­θεί για την κηδεία του δολο­φο­νη­θέ­ντος Ιρα­νού στρα­τιω­τι­κού διοι­κη­τή Κασέμ Σου­λεϊ­μα­νί, με απο­τέ­λε­σμα ο εντα­φια­σμός του να καθυ­στε­ρή­σει να ξεκι­νή­σει, μετέ­δω­σαν κρα­τι­κά ΜΜΕ.

Το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων IRNA μετέ­δω­σε περί­που στις 6 (ώρα Ελλά­δας) ότι η σορός του Σου­λεϊ­μα­νί μετα­φέρ­θη­κε στο τμή­μα ταφής των μαρ­τύ­ρων στο κοι­μη­τή­ριο του Κερμάν.

Δεκά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι έχουν συγκε­ντρω­θεί στη νοτιο­α­να­το­λι­κή πόλη Κερ­μάν για να απο­τί­σουν φόρο τιμής στον στρα­τη­γό Κασέμ Σου­λεϊ­μα­νί, η δολο­φο­νία του οποί­ου από πλήγ­μα μη επαν­δρω­μέ­νου αερο­σκά­φους των ΗΠΑ την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή βύθι­σε την περιο­χή σε νέα κρί­ση και αύξη­σε τους φόβους για μια ευρύ­τε­ρη σύγκρουση.

Από το ποδο­πά­τη­μα που σημειώ­θη­κε εν μέσω κοσμο­συρ­ρο­ής είχε επί­σης απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τι­στούν πάνω από 213 άνθρω­ποι, μερι­κοί εκ των οποί­ων σοβα­ρά, είχε δηλώ­σει νωρί­τε­ρα αξιω­μα­τού­χος των υπη­ρε­σιών εκτά­κτων περι­στα­τι­κών στο ημιε­πί­ση­μο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Fars.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο