Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, αυξάνονται οι νεκροί από την κρατική καταστολή

Συνε­χί­ζο­νται με διά­φο­ρες μορ­φές οι αντι­κυ­βερ­νη­τι­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες στο Ιράν, που ξεκί­νη­σαν στις 17 Σεπτέμ­βρη με αφορ­μή τον θάνα­το της 22χρονης Μαχ­σά Αμι­νί (μετά τη σύλ­λη­ψή της από την «αστυ­νο­μία ηθών» επει­δή δεν φορού­σε «σωστά» την ισλα­μι­κή μαντί­λα), ενώ δεκά­δες είναι οι νεκροί διαδηλωτές.

Ο εκπρό­σω­πος Τύπου του ιρα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, Ν. Κανα­ά­νι, απέρ­ρι­ψε χθες τις προ­σπά­θειες ΗΠΑ και ΕΕ να συν­δέ­σουν τις δια­δη­λώ­σεις με τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για το ιρα­νι­κό πυρη­νι­κό πρό­γραμ­μα, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας τις κατη­γο­ρί­ες της Τεχε­ρά­νης για από­πει­ρα ανά­μει­ξης στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις του Ιράν. Επι­πλέ­ον, ζήτη­σε οι ξένοι επι­σκέ­πτες στο Ιράν να σέβο­νται τους νόμους του και απο­δο­κί­μα­σε την «αδυ­να­μία» των αρχών σε δυτι­κές χώρες να προ­στα­τεύ­σουν επαρ­κώς πρε­σβεί­ες και προ­ξε­νεία του Ιράν από τις επι­θέ­σεις «ταρα­χο­ποιών».

Την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή στην Κοπεγ­χά­γη ένας άνδρας τραυ­μά­τι­σε με μαχαί­ρι έναν υπάλ­λη­λο της ιρα­νι­κής πρε­σβεί­ας αφού εισήλ­θε στον χώρο. Το Σάβ­βα­το, στην ιρα­νι­κή πρε­σβεία στο Λον­δί­νο, δια­δη­λω­τές σκαρ­φά­λω­σαν στην είσο­δο, κατε­βά­ζο­ντας και ποδο­πα­τώ­ντας την ιρα­νι­κή σημαία, ενώ στη συνέ­χεια εισήλ­θαν στο κτί­ριο χτυ­πώ­ντας ελα­φρά την Ιρα­νή διπλω­μα­τι­κή επι­τε­τραμ­μέ­νη και άλλα μέλη της πρεσβείας.

Ο Ιρα­νός στρα­τη­γός Αμπ­ντολ­ρα­χίμ Μου­σα­βί προει­δο­ποί­η­σε ότι ο ιρα­νι­κός στρα­τός δεν θα ανε­χθεί τη δρά­ση και ανά­μει­ξη ξένων δυνά­με­ων στο έδα­φος της χώρας του.

Σε ένα τέτοιο φόντο κατα­γρά­φη­κε και η επί­θε­ση χάκερς στην ιρα­νι­κή δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση, στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων. Οι χάκερς πρό­βα­λαν τη φωτο­γρα­φία του Ιρα­νού Σιί­τη ανώ­τα­του ιερω­μέ­νου, Αγια­το­λάχ Αλί Χαμε­νεΐ, μέσα σε «στό­χα­στρο» όπλου, ενώ ακου­γό­ταν το σύν­θη­μα «Γυναί­κα, Ζωή, Ελευθερία».

Στο μετα­ξύ οι δια­δη­λώ­σεις συνε­χί­στη­καν χτες για τέταρ­τη βδο­μά­δα σε δεκά­δες ιρα­νι­κές πόλεις και κωμο­πό­λεις. Η νορ­βη­γι­κή ΜΚΟ «Iran Human Rights» υπο­λο­γί­ζει ότι από τις 17 Σεπτέμ­βρη μέχρι την Κυρια­κή σκο­τώ­θη­καν του­λά­χι­στον 185 άτο­μα, ανά­με­σά τους 20 μέλη των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας και 19 έφη­βοι. Η δε Διε­θνής Αμνη­στία υπο­στη­ρί­ζει ότι οι νεκροί είναι του­λά­χι­στον 66, ενώ οι ιρα­νι­κές αρχές δεν έχουν κάνει νέα ανα­κοί­νω­ση από τις 24 Σεπτέμ­βρη, οπό­τε είχαν επι­βε­βαιώ­σει τον θάνα­το 41 ανθρώπων.

Με το ευρω­α­τλα­ντι­κό μπλοκ να αξιο­ποιεί τις λαϊ­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες στο παζά­ρι και τις πιέ­σεις του απέ­να­ντι στην Τεχε­ρά­νη, το βρε­τα­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ανα­κοί­νω­σε χτες κυρώ­σεις σε υψη­λό­βαθ­μους αξιω­μα­τού­χους των ιρα­νι­κών δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας και της ιρα­νι­κής «αστυ­νο­μί­ας ηθών».

Αυξάνονται οι νεκροί

Σε προς τα πάνω «διόρ­θω­ση» του αριθ­μού των ατό­μων που φέρε­ται πως σκο­τώ­θη­καν στη διάρ­κεια δίμη­νων αντι­κυ­βερ­νη­τι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων προ­έ­βη χτες η νορ­βη­γι­κή ΜΚΟ «Ιράν Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα», καθώς χτες ανα­κοί­νω­σε ότι οι νεκροί ανέρ­χο­νται σε του­λά­χι­στον 201 από 185 που είχε ανα­κοι­νώ­σει πριν μέρες.

Τα περισ­σό­τε­ρα θύμα­τα ωστό­σο (93 άτο­μα) φαί­νε­ται πως έχα­σαν τη ζωή τους στη διάρ­κεια ξέχω­ρων επει­σο­δί­ων που σημειώ­θη­καν στην πόλη Ζαχε­ντάν της επαρ­χί­ας Σιστάν-Μπα­λου­χι­στάν, που δεν είναι ξεκά­θα­ρο ποια ακρι­βώς σχέ­ση έχουν με τον σάλο που προ­κά­λε­σε σε όλο το Ιράν ο θάνα­τος της 22χρονης Μαχ­σά Αμι­νί στις 16 Σεπτέμ­βρη, τρεις μέρες μετά τη σύλ­λη­ψή της από την αστυ­νο­μία «ήθους» για­τί δεν φορού­σε σωστά την ισλα­μι­κή μαντί­λα (χιτζάμπ).

Από την πλευ­ρά της η δικα­στι­κή αρχή του Ιράν ανα­κοί­νω­σε χτες ότι έχουν απαγ­γελ­θεί κατη­γο­ρί­ες σε περισ­σό­τε­ρους από 100 ανθρώ­πους. Οπως έγι­νε γνω­στό, «απαγ­γέλ­θη­καν κατη­γο­ρί­ες σε 60 ανθρώ­πους» στην Τεχε­ρά­νη και σε 65 άλλους στην επαρ­χία Χορ­μοζ­γκάν, οι οποί­οι συνε­λή­φθη­σαν στη διάρ­κεια των «πρό­σφα­των ταραχών».

Παρά τις εκα­το­ντά­δες συλ­λή­ψεις και την αιμα­τη­ρή κατα­στο­λή, οι λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, που είναι οι πιο δυνα­μι­κές στο Ιράν που είχαν ξεσπά­σει μετά από τις εκλο­γές το 2009, δεν φαί­νε­ται να περιορίζονται.

Στις δια­δη­λώ­σεις συμ­με­τέ­χουν εκτός από νέους, γυναί­κες, μαθη­τές και φοι­τη­τές και εργα­ζό­με­νοι διυ­λι­στη­ρί­ων που ξεκί­νη­σαν κινη­το­ποι­ή­σεις από την αρχή της βδομάδας.

Νέα μαζι­κή κινη­το­ποί­η­ση δια­δη­λω­τών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και χτες στην Τεχε­ρά­νη, γεγο­νός που προ­κά­λε­σε την έντο­νη αστυ­νό­μευ­ση σε κεντρι­κές περιο­χές της πρω­τεύ­ου­σας αλλά και δια­κο­πές στην παρο­χή υπη­ρε­σιών ίντερ­νετ και στα δίκτυα τηλε­πι­κοι­νω­νιών κινη­τής τηλεφωνίας.

Χτες, ο αρχη­γός της ιρα­νι­κής αστυ­νο­μί­ας, στρα­τη­γός Χοσε­ΐν Αστα­ρί, εμφα­νί­στη­κε στη δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση κατη­γο­ρώ­ντας «αντε­πα­να­στα­τι­κές ομά­δες από το εξω­τε­ρι­κό» που υπο­δύ­ο­νταν τους αστυ­νο­μι­κούς ότι χτύ­πη­σαν θανά­σι­μα δια­δη­λω­τές. Υπο­στή­ρι­ξε μάλι­στα πως συνε­λή­φθη­σαν προ­βο­κά­το­ρες και πράκτορες.

Ριζο­σπά­στης

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο