Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν Ισραήλ και ΗΠΑ για συνέπειες

Το Ιράν προει­δο­ποί­η­σε το Ισρα­ήλ για μία μεγα­λύ­τε­ρη επί­θε­ση κατά της επι­κρά­τειας του, στην περί­πτω­ση, που οι Ισραη­λι­νοί απα­ντή­σουν κατά της επί­θε­σης με drones και πυραύ­λους που εξα­πέ­λυ­σε τη νύχτα, κατά περιο­χών του, η Τεχεράνη.

Το Ιράν πρό­σθε­σε ότι έχει προει­δο­ποι­ή­σει την Ουά­σινγ­κτον να μην υπο­στη­ρί­ξει οποια­δή­πο­τε πολε­μι­κή ενέρ­γεια του Ισραήλ.

“Η αντί­δρα­σή μας θα είναι πολύ μεγα­λύ­τε­ρη από την στρα­τιω­τι­κή ενέρ­γεια της περα­σμέ­νης νύχτας, αν το Ισρα­ήλ απα­ντή­σει με αντί­ποι­να κατά του Ιράν”, δήλω­σε στην κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση του Ιράν, ο αρχη­γός των ιρα­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων υπο­στρά­τη­γος Μοχά­μαντ Μπαγκερί.

Ο ίδιος, πρό­σθε­σε ότι η Τεχε­ρά­νη προει­δο­ποί­η­σε την Ουά­σινγ­κτον ότι η οποια­δή­πο­τε υπο­στή­ρι­ξή της σε μία απά­ντη­ση αντι­ποί­νων του Ισρα­ήλ, θα έχει ως συνέ­πεια την στο­χο­θέ­τη­ση αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων από το Ιράν.

Ο διοι­κη­τής των Φρου­ρών της Ισλα­μι­κής Επα­νά­στα­σης Χου­σε­ΐν Σαλα­μί προει­δο­ποί­η­σε επί­σης, ότι η Τεχε­ρά­νη θα απα­ντή­σει σε κάθε επί­θε­ση αντι­ποί­νων που θα κάνει το Ισρα­ήλ, κατά συμ­φε­ρό­ντων, αξιω­μα­τού­χων ή πολι­τών του Ιράν.

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο