Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιραν: Το πλήρωμα των δύο τάνκερ δεν κρατείται αλλά βρίσκεται στα πλοία και είναι καλά στην υγεία του

Oι ιρα­νι­κές ναυ­τι­λια­κές αρχές ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα ότι το πλή­ρω­μα των δύο ελλη­νι­κών τάν­κερ που κατα­σχέ­θη­καν χθες, Παρα­σκευή, από τους Φρου­ρούς της Επα­νά­στα­σης, δεν τελεί υπό κρά­τη­ση, είναι καλά στην υγεία του και βρί­σκε­ται πάνω στα πλοία του, μετέ­δω­σε το ημιε­πί­ση­μο ιρα­νι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Tasnim News και ανα­με­τα­δί­δει το Reuters.

“Το πλή­ρω­μα των δύο ελλη­νι­κών τάν­κερ δεν έχει συλ­λη­φθεί και όλα τα μέλη του πλη­ρώ­μα­τος… είναι καλά στην υγεία τους και προ­στα­τεύ­ο­νται και τους παρέ­χο­νται οι απα­ραί­τη­τες υπη­ρε­σί­ες ενώ βρί­σκο­νται επί των πλοί­ων, σύμ­φω­να με το διε­θνές δίκαιο”, ανα­φέ­ρει ο κρα­τι­κός Οργα­νι­σμός Λιμέ­νων και Ναυ­τι­λί­ας του Ιράν σε ανα­κοί­νω­ση που μετέ­δω­σε το Tasnim.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο