Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΙΡΑΝ: Ένα ακόμη βήμα απομάκρυνσης της Τεχεράνης από τη συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα

💥  Απα­ντώ­ντας στις ασφυ­κτι­κές κυρώ­σεις από τις ΗΠΑ και στην απρο­θυ­μία της ΕΕ να στη­ρί­ξει τις εξα­γω­γές πετρε­λαί­ου, η κυβέρ­νη­ση του Ιράν προ­χω­ρά σε ένα ακό­μη βήμα δια­φο­ρο­ποί­η­σης από τη διε­θνή συμ­φω­νία του 2015 για το πυρη­νι­κό του πρόγραμμα.

🕌 Όπως ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο Ιρα­νός πρό­ε­δρος Χασάν Ρου­χα­νί σε ομι­λία του, που μετα­δό­θη­κε απευ­θεί­ας από την ιρα­νι­κή δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση, η χώρα του θα ξαναρ­χί­σει τις δρα­στη­ριό­τη­τες του εμπλου­τι­σμού ουρα­νί­ου στις εγκα­τα­στά­σεις του στο Φορ­ντό, το οποίο βρί­σκε­ται 180 χιλιό­με­τρα νότια της Τεχε­ρά­νης, οι οποί­ες είχαν παγώ­σει όταν τέθη­κε σε ισχύ η διε­θνής πυρη­νι­κή συμ­φω­νία για το πυρη­νι­κό πρό­γραμ­μα του Ιράν, η οποία είχε συνα­φθεί το 2015 στη Βιέννη.

Από τη σημερινή ομιλία του Ιρανού προέδρου Χασάν Ρουχανί

Από τη σημε­ρι­νή ομι­λία του Ιρα­νού προ­έ­δρου Χασάν Ρου­χα­νί
(Πηγή: Associated Press)

Χθες εξάλ­λου, ημέ­ρα της 40ής επε­τεί­ου της επει­σο­δια­κής κατά­λη­ψης της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας στην Τεχε­ρά­νη, ο επι­κε­φα­λής της Υπη­ρε­σί­ας Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας του Ιράν, Αλί Ακμπάρ Σαλέ­χι, ανα­κοί­νω­σε ότι τέθη­καν σε λει­τουρ­γία 30 νέες συσκευ­ές φυγο­κέ­ντρι­σης για τον εμπλου­τι­σμό ουρα­νί­ου που είναι 50 φορές ταχύ­τε­ρες από προη­γού­με­να μοντέ­λα. Πρό­σθε­σε πως επι­τεύ­χθη­κε 10πλάσια αύξη­ση της παρα­γω­γής χαμη­λού εμπλου­τι­σμού ουρα­νί­ου τους τελευ­ταί­ους δύο μήνες φθά­νο­ντας πλέ­ον τα 5 κιλά τη μέρα.

ℹ️  Το Ιράν είχε παγώ­σει το πυρη­νι­κό του πρό­γραμ­μα στη βάση της συμ­φω­νί­ας που είχε υπο­γρα­φεί με ΗΠΑ, Γαλ­λία, Γερ­μα­νία, Μ. Βρε­τα­νία, Ρωσία και Κίνα και από την οποία απο­χώ­ρη­σαν οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες τον Μάιο του 2018

ℹ️  Ωστό­σο όλα τα βήμα­τα που κάνει το Ιράν όσον αφο­ρά τον περιο­ρι­σμό των δεσμεύ­σε­ών του που απορ­ρέ­ουν από την πυρη­νι­κή αυτή συμ­φω­νία είναι ανα­στρέ­ψι­μα και η Τεχε­ρά­νη θα τηρή­σει όλες τις δεσμεύ­σεις της βάσει της συμ­φω­νί­ας αυτής όταν κάνουν το ίδιο οι υπό­λοι­ποι υπο­γρά­φο­ντες –Γαλ­λία, Βρε­τα­νία, Γερ­μα­νία, Ρωσία και Κίνα– μετά την από­συρ­ση των ΗΠΑ, υπο­γράμ­μι­σε ο Ροχανί.
«Γνω­ρί­ζου­με την ευαι­σθη­σία τους όσον αφο­ρά το Φορ­ντό. Όσον αφο­ρά αυτές τις συσκευ­ές φυγο­κέ­ντρη­σης, την γνω­ρί­ζου­με. Αλλά την ίδια ώρα, όταν αυτοί τηρή­σουν τις δικές τους δεσμεύ­σεις, θα κόψου­με ξανά το αέριο (…) Επο­μέ­νως είναι δυνα­τό να ανα­στρα­φεί το βήμα αυτό», σημεί­ω­σε ο Ιρα­νός πρό­ε­δρος και υπο­γράμ­μι­σε «Δεν μπο­ρού­με μονο­με­ρώς να δεχό­μα­στε εμείς να τηρού­με πλή­ρως τις δεσμεύ­σεις μας και αυτοί να μην τηρούν τις δικές τους δεσμεύ­σεις».
✔️  Το νέο αυτό πισω­γύ­ρι­σμα απο­τε­λεί ισχυ­ρό πλήγ­μα στις προ­σπά­θειες των ευρω­παϊ­κών χωρών να σώσουν την συγκε­κρι­μέ­νη συμ­φω­νία, για την κατάρ­ρευ­ση της οποί­ας την βασι­κή ευθύ­νη φέρει ο Ντό­ναλντ Τραμπ.
Ωστό­σο η Τεχε­ρά­νη έχει αφή­σει κάποιο περι­θώ­ριο στη διπλω­μα­τία, λέγο­ντας ότι είναι δυνα­τό να γίνουν συνο­μι­λί­ες, αν η Ουά­σινγ­κτον άρει όλες τις κυρώ­σεις που της έχει επι­βά­λει και επα­νέλ­θει στην πυρη­νι­κή συμφωνία.

✔️  Το Ιράν πρέ­πει να μπο­ρεί να πωλεί το πετρέ­λαιό του και να χρη­σι­μο­ποιεί το τρα­πε­ζι­κό του σύστη­μα χωρίς περιο­ρι­σμούς, σημεί­ω­σε τέλος ο πρό­ε­δρος Ροχανί.

ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Αλί Ακμπάρ ΣαλέχιO επι­κε­φα­λής της Υπη­ρε­σί­ας Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας του Ιράν, Αλί Ακμπάρ Σαλέχι
Πηγή: Associated Press

Αντιδράσεις και αυξημένη ανησυχία

Η εξέ­λι­ξη αυτή προ­κά­λε­σε αρκε­τές αντι­δρά­σεις, καθώς αυξά­νει την ανη­συ­χία για τις συνέ­πειες που θα έχει.

Ο Γερ­μα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Χάι­κο Μάας. από την Ουγ­γα­ρία, όπου βρέ­θη­κε χτες, χαρα­κτή­ρι­σε απα­ρά­δε­κτη την τελευ­ταία κίνη­ση του Ιράν, εκτι­μώ­ντας πως είναι «μακριά από τη συμ­φω­νία του 2015». Παράλ­λη­λα, χτες, η εκπρό­σω­πος Τύπου της ΕΕ, Μάγια Κοτσί­για­νιτς, επι­βε­βαί­ω­σε την υπο­στή­ρι­ξή της ΕΕ στη συμ­φω­νία του 2015, τονί­ζο­ντας ότι «παρα­μέ­νει αφο­σιω­μέ­νη στη συμ­φω­νία» για­τί «είναι θέμα της ασφά­λειας όχι μόνο της περιο­χής και της Ευρώ­πης, αλλά και διεθνούς».

Από την πλευ­ρά του, ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου, Ντμί­τρι Πέσκοφ, επι­σή­μα­νε ότι η Ρωσία εκφρά­ζει την ανη­συ­χία της γι’ αυτή την από­φα­ση. «Η Ρωσία και οι εταί­ροι μας είμα­στε υπέρ της δια­τή­ρη­σης αυτής της συμ­φω­νί­ας, υπέρ της βιω­σι­μό­τη­τάς της», δήλω­σε ο Πεσκόφ. «Κατα­νο­ού­με την ανη­συ­χία του Ιράν με αφορ­μή τις ενέρ­γειες ορι­σμέ­νων χωρών, όπως και τις άνευ προη­γου­μέ­νου και παρά­νο­μες κυρώ­σεις που έχουν επι­βλη­θεί σ’ αυτή τη χώρα, αλλά την ίδια στιγ­μή παρα­κο­λου­θού­με με ανη­συ­χία την εξέ­λι­ξη της κατά­στα­σης, επει­δή η κατα­στρο­φή του Κοι­νού Ολο­κλη­ρω­μέ­νου Σχε­δί­ου Δρά­σης δεν εγκυ­μο­νεί τίπο­τα το καλό», κατέ­λη­ξε ο Πεσκόφ.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Reuters», AFP)


Δεί­τε επί­σης |> telesurtv.net/news/iran

  1. Irán reactivará enriquecimiento de uranio en cuarta fase 
  2. Gobierno de EE.UU. impone nuevas sanciones contra Irán
  3. Irán conmemora 40 aniversario de la toma de embajada de EE.UU.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο