Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισαάκ Νεύτων: Από το μήλο του Αδάμ στο μήλο της γνώσης

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Αν για κάτι αξί­ζει να γιορ­τά­ζει η ανθρω­πό­τη­τα αυτές τις μέρες, είναι η γέν­νη­ση του Sir Isaac Newton (Ισα­άκ Νεύ­των). Από­το­κος της επο­χής του ο Νεύ­τω­νας, που γεν­νή­θη­κε στις 25 Δεκεμ­βρί­ου του 1642, ανα­δεί­χθη­κε σε έναν από τους μεγα­λύ­τε­ρους επι­στή­μο­νες του κόσμου και των επο­χών. Είχαν προη­γη­θεί οι Mikolaj Kopernik (Νικό­λα­ος Κοπέρ­νι­κος 1473–1543), Tycho Brahe (Τύχο Μπρά­χε 1546–1601), (Τζορ­ντά­νο Μπρού­νο 1548–1600), Johannes Kepler (Ιωάν­νης Κέπλερ 1571–1630) και άλλοι.

Μαζί με τους προ­κα­τό­χους του έβγα­λε την Γη απ’ την ακι­νη­σία του Μεσαί­ω­να και την τσί­κνα των πτω­μά­των της ανί­ε­ρης και δολο­φο­νι­κής Εξέ­τα­σης του χρι­στια­νι­σμού και την έθε­σε στην πραγ­μα­τι­κή τρο­χιά της γύρω απ’ τον Ήλιο.

Δια­τύ­πω­σε τον Παγκό­σμιο Νόμο της Βαρύ­τη­τας. Πήρε το μήλο από το… λαι­μό του Αδάμ που έπνι­γε την ανθρω­πό­τη­τα και το άφη­σε στην ελεύ­θε­ρη πτώ­ση του. Ο ίδιος λόγος που έκα­νε το… μήλο να πέφτει στη Γη, έκα­νε τη Σελή­νη να περι­στρέ­φε­ται γύρω απ’ τη Γη και τη Γη γύρω απ’ τον ήλιο. Η μία από τις 4 δυνά­μεις που δια­φε­ντεύ­ουν το Σύμπαν ήταν ήδη γνωστή.

Έθε­σε τις βάσεις της επι­στή­μης για τα επό­με­να 250 χρό­νια και εφηύ­ρε τον μαθη­μα­τι­κό λογι­σμό, εξη­γώ­ντας τις κινή­σεις των πλανητών.

Ακό­μη και σήμε­ρα ταξι­δεύ­ου­με στο διά­στη­μα με την φυσι­κή του Νεύ­τω­να. Ο ίδιος ανα­φε­ρό­με­νος στον εαυ­τόν του έλεγε:

«Δεν ξέρω τι μπο­ρεί ν φαί­νο­μαι στον κόσμο, αλλά στον εαυ­τό μου μοιά­ζω με ένα παι­δά­κι που παί­ζει στην αμμου­διά και δια­σκε­δά­ζει βρί­σκο­ντας πότε κάποιο λείο βότσα­λο και πότε κάποιο πιο όμορ­φο όστρα­κο από τα συνη­θι­σμέ­να, ενώ ο μεγά­λος ωκε­α­νός της γνώ­σης απλώ­νε­ται μπρο­στά μου τελεί­ως ανε­ξε­ρεύ­νη­τος».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο