Ισαάκ Νεύτων, μια απ’ τις μεγαλύτερες μορφές της Επιστήμης

Στις 25 Δεκεμ­βρί­ου 1642 γεν­νιέ­ται ο Ισα­άκ Νεύ­των. Αγγλος φυσι­κός, μαθη­μα­τι­κός, αστρο­νό­μος και φιλό­σο­φος, μια απ’ τις μεγα­λύ­τε­ρες μορ­φές της Επι­στή­μης. Το 1665 απο­φοί­τη­σε από το Πανε­πι­στή­μιο του Κέμπριτζ, στο οποίο δίδα­ξε αργό­τε­ρα. Αφιέ­ρω­σε τη ζωή του στην έρευ­να και με τις μελέ­τες και τα πει­ρά­μα­τά του έθε­σε τα θεμέ­λια της σύγ­χρο­νης επι­στή­μης. Ο Νεύ­των … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ισα­άκ Νεύ­των, μια απ’ τις μεγα­λύ­τε­ρες μορ­φές της Επι­στή­μης.