Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισαποστάκιας Κούλογλου: Ούτε Μαδούρο, ούτε Γκουαϊδό, αλλά με τη… διεθνή νομιμότητα!

Τη… «διε­θνή νομι­μό­τη­τα» (ξέρε­τε, αυτήν που έχουν κάνει λάστι­χο οι ιμπε­ρια­λι­στές κάθε φορά που μακε­λεύ­ουν λαούς) επι­κα­λέ­στη­κε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ Στέ­λιος Κού­λο­γλου, ανα­φε­ρό­με­νος στο ζήτη­μα της Βενεζουέλας. 

Μιλώ­ντας στο ραδιό­φω­νο του News247, ο συρι­ζαί­ος ευρω­βου­λευ­τής τήρη­σε ίσες απο­στά­σεις τόσο από τη νόμι­μη κυβέρ­νη­ση του Νικο­λάς Μαδού­ρο, όσο και από τον πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Χουάν Γκουαϊ­δό. «Δεν είμα­στε ούτε με τον Γκουαϊ­δό, ούτε με τον Μαδού­ρο. Είμα­στε με την διε­θνή νομι­μό­τη­τα. Αντί να υιο­θε­τού­με ψηφί­σμα­τα που προ­κα­λούν εμφύ­λιο πόλε­μο, πρέ­πει να συμ­βάλ­λου­με ώστε τα δυο μέρη να έρθουν σε διά­λο­γο και να οδη­γη­θούν σε εκλο­γές με βάση τους διε­θνείς κανό­νες» σημειώ­σε ο Κούλογλου. 

Πρό­κει­ται ουσια­στι­κά για έμμε­ση υιο­θέ­τη­ση της θέσης των ιμπε­ρια­λι­στών ΗΠΑ-ΕΕ που αμφι­σβη­τεί την εξου­σία της νόμι­μα εκλεγ­μέ­νης κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας, δεν ανα­γνω­ρί­ζει τις εκλο­γές του περα­σμέ­νου Μάρ­τη και ζητά… νέες εκλο­γές «με βάση τους διε­θνείς κανό­νες». Όσο για τη «διε­θνή νομι­μό­τη­τα», οι λαοί την έχουν ζήσει στο πετσί τους εδώ και χρό­νια, καθώς στο όνο­μα της «διε­θνούς νομι­μό­τη­τας» οι ιμπε­ρια­λι­στές έχουν δια­πρά­ξει τα μεγα­λύ­τε­ρα εγκλή­μα­τα, από τη Γιου­γκο­σλα­βία μέχρι τη Λιβύη και την Συρία. 

«Επι­βάλ­λε­ται ο νόμος του ισχυ­ρό­τε­ρου» σημεί­ω­σε ο Στ. Κού­λο­γλου προ­σθέ­το­ντας πως «η διε­θνής κατρα­κύ­λα ξεκί­νη­σε με την Γιου­γκο­σλα­βία, τον βομ­βαρ­δι­σμό της οποί­ας δεν απο­φά­σι­σε ο ΟΗΕ αλλά το ΝΑΤΟ. Τώρα έχου­με αυτή την παρέμ­βα­ση στην Βενε­ζου­έ­λα που δεν απο­φά­σι­σε ούτε καν το ΝΑΤΟ, αλλά ο Τράμπ». 

Τι μας είπε με λίγα λόγια ο ευρω­βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ; Ότι το πρό­βλη­μα δεν ήταν ο βομ­βαρ­δι­σμός της Γιου­γκο­σλα­βί­ας καθαυ­τός, αλλά ότι απο­φα­σί­στη­κε απ’ το ΝΑΤΟ χωρίς την έγκρι­ση του ΟΗΕ!! Λες και δεν ξέρει ο Στ. Κού­λο­γλου ποιοι κάνουν κου­μά­ντο στον ΟΗΕ και πως παίρ­νο­ντας οι απο­φά­σεις στο πλαί­σιο των διε­θνών ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμφερόντων.

Οι δηλώ­σεις του δημο­σιο­γρά­φου και ευρω­βου­λευ­τή αντι­κα­το­πτρί­ζουν την θέση της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, που επι­χει­ρεί να πατή­σει σε δυο βάρ­κες, θολώ­νο­ντας τα νερά και στη­ρί­ζο­ντας , εμμέ­σως πλην σαφώς, τη θέση της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης. 

Με δεδο­μέ­νο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρ­νη­ση του θεω­ρού­νταν από πολ­λούς ως «σύμ­μα­χοι της Βενε­ζου­έ­λας» και του προ­έ­δρου Μαδού­ρο, εδώ ται­ριά­ζει από­λυ­τα η λαϊ­κή ρήση: Αν έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο