Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισλανδία: Έκρηξη ηφαιστείου κοντά στο Ρέικιαβικ

Μια ηφαι­στεια­κή έκρη­ξη άρχι­σε εκ νέου στο βου­νό Φάγκρα­νταλ­σφιαλ, στη νοτιο­δυ­τι­κή Ισλαν­δία, όπου έκρη­ξη είχε σημειω­θεί επί­σης πέρυ­σι, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το Ισλαν­δι­κό Μετε­ω­ρο­λο­γι­κό Ινστιτούτο.

Ηφαι­στεια­κή έκρη­ξη προ­ερ­χό­με­νη από μια ρωγ­μή άρχι­σε κοντά στο Ρέι­κια­βικ, ανέ­φε­ρε το Ινστιτούτο.

Η ρωγ­μή, απ΄όπου μπο­ρεί να είναι ορα­τή η λάβα που βγαί­νει από το ηφαί­στειο στις φωτο­γρα­φί­ες των τοπι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης, βρί­σκε­ται σχε­δόν 40 χιλιό­με­τρα από το Ρέι­κια­βικ, κοντά στην τοπο­θε­σία του όρους Φάγκρα­νταλ­σφιαλ, όπου ένα ηφαί­στειο είχε εκρα­γεί το 2021. “Η έκρη­ξη άρχι­σε κοντά στο Φάγκρα­νταλ­σφιαλ. Η ακρι­βής τοπο­θε­σία μένει να επι­βε­βαιω­θεί”, δήλω­σε το ινστι­τού­το στο Twitter.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο