Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισορροπία (πυρηνικού) τρόμου και δηλώσεις περί προβοκάτσιας

Ρωσία και Ουκρα­νία αλλη­λο­κα­τη­γο­ρού­νται για τους βομ­βαρ­δι­σμούς στον πυρη­νι­κό σταθ­μό Ζαπο­ρί­ζια, την ώρα που ενδε­χό­με­νη προ­βο­κά­τσια θα μπο­ρού­σε να προ­κα­λέ­σει σοβα­ρό­τα­τες επιπτώσεις.

Οι κρύ­βο­νται ΗΠΑ πίσω από τους βομ­βαρ­δι­σμούς του πυρη­νι­κού σταθ­μού στη Ζαπο­ρί­ζια πιστεύ­ει η Ρωσία και ανοι­χτά Ρώσοι αξιω­μα­τού­χοι το δηλώ­νουν επιρ­ρί­πτο­ντας ευθύ­νη στην Ουάσιγκτον.

Οι ουκρα­νι­κοί στρα­τιω­τι­κοί σχη­μα­τι­σμοί προ­κα­λούν πλήγ­μα­τα πυρο­βο­λι­κού στην υπο­δο­μή του πυρη­νι­κού σταθ­μού στη Ζαπο­ρί­ζια μετά από πρό­τα­ση Αμε­ρι­κα­νών επι­με­λη­τών. Αυτό δήλω­σε την Παρα­σκευή ο Γραμ­μα­τέ­ας του Ρωσι­κού Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας Νικο­λάι Πατρού­σεφ κατά τη διάρ­κεια τακτι­κής ενη­μέ­ρω­σης για δημοσιογράφους.

«Το καθε­στώς του Κιέ­βου, μετά από πρό­τα­ση των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, χτυ­πά την υπο­δο­μή του πυρη­νι­κού σταθ­μού στη Ζαπο­ρί­ζια», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Νικο­λάι Πατρούσεφ.

Επι­πλέ­ον, υψη­λό­βαθ­μος αξιω­μα­τού­χος τόνι­σε ότι τα πλήγ­μα­τα πυρο­βο­λι­κού από Ουκρα­νούς εθνι­κι­στές θα μπο­ρού­σαν να οδη­γή­σουν στη μεγα­λύ­τε­ρη κατα­στρο­φή στην Ευρώ­πη στη σύγ­χρο­νη ιστο­ρία. Σύμ­φω­να με τον ίδιο, οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα είναι υπεύ­θυ­νες για μια πιθα­νή καταστροφή.

Την Πέμ­πτη, η Μόσχα δεν απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο προ­βο­κά­τσιας στον συγκε­κρι­μέ­νο πυρη­νι­κό σταθμό.

Από την άλλη, το Κίε­βο να καταγ­γέλ­λει ότι η Ρωσία σχε­διά­ζει να απο­συν­δέ­σει τις μονά­δες παρα­γω­γής ενέρ­γειας του πυρη­νι­κού σταθ­μού της Ζαπο­ρί­ζια από το ουκρα­νι­κό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Όπως υπο­στη­ρί­ζει η Energoatom, η κρα­τι­κή εται­ρεία πυρη­νι­κής ενέρ­γειας της Ουκρα­νί­ας, η Ρωσία, η οποία έχει θέσει υπό τον έλεγ­χό της τον πυρη­νι­κό αυτό σταθ­μό στη νότια Ουκρα­νία, προ­ε­τοι­μά­ζε­ται να διε­ξα­γά­γει μια «μεγά­λης κλί­μα­κας προ­βο­κά­τσια» εκεί. Ωστό­σο, χθες Πέμ­πτη, και η Μόσχα κατη­γό­ρη­σε το Κίε­βο ότι προ­ε­τοι­μά­ζει «προ­βο­κά­τσια» στη Ζαπο­ρί­ζια, αφή­νο­ντας ανοι­κτό το ενδε­χό­με­νο ακό­μη και να κλεί­σει το τερα­στί­ων δια­στά­σε­ων πυρη­νι­κό εργοστάσιο.

«Υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι οι ρωσι­κές δυνά­μεις κατο­χής προ­γραμ­μα­τί­ζουν να δια­κό­ψουν τη λει­τουρ­γία των μονά­δων παρα­γω­γής ενέρ­γειας και να τις απο­συν­δέ­σουν από τις γραμ­μές τρο­φο­δο­σί­ας του ουκρα­νι­κού συστή­μα­τος ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας στο εγγύς μέλ­λον», ανα­φέ­ρει η Energoatom στην ανα­κοί­νω­σή της.

«Ο ρωσι­κός στρα­τός ανα­ζη­τεί τώρα προ­μη­θευ­τές καυ­σί­μων για τις ντι­ζε­λο­κί­νη­τες γεν­νή­τριες, οι οποί­ες ανα­μέ­νε­ται να τεθούν σε λει­τουρ­γία αφού στα­μα­τή­σει η λει­τουρ­γία των μονά­δων παρα­γω­γής ενέρ­γειας επει­δή δεν θα τρο­φο­δο­τού­νται εξω­τε­ρι­κά με ενέρ­γεια τα συστή­μα­τα ψύξης του πυρη­νι­κού καυ­σί­μου», προσθέτει.

Χθες, η ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση προσ­διό­ρι­ζε σήμε­ρα Παρα­σκευή τη «ρωσι­κή προ­βο­κά­τσια», λέγο­ντας ότι οι Ρώσοι υπάλ­λη­λοι έχουν λάβει εντο­λές να απο­χω­ρή­σουν από τη Ζαπο­ρί­ζια και πως στις εγκα­τα­στά­σεις έχουν παρα­μεί­νει μόνο οι Ουκρα­νοί υπάλ­λη­λοι που είναι επι­φορ­τι­σμέ­νοι με τη λει­τουρ­γία του, υπό την επί­βλε­ψη ρωσι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνάμεων.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο