Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισπανία: Έως τις 25 Οκτωβρίου θα γίνει η εκταφή του φασίστα δικτάτορα Φράνκο

Η σορός του φασί­στα δικτά­το­ρα Φραν­σί­σκο Φράν­κο θα εκτα­φεί από το μαυ­σω­λείο του έως τις 25 Οκτω­βρί­ου, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η ισπα­νι­κή σοσια­λι­στι­κή κυβέρ­νη­ση, αφού ξεπέ­ρα­σε τα εμπό­δια που είχε θέσει η οικο­γέ­νεια του δικτάτορα.

«Έως τις 25 Οκτω­βρί­ου, ο δικτά­το­ρας δεν θα βρί­σκε­ται πλέ­ον στην Κοι­λά­δα των Πεσό­ντων», το μαυ­σω­λείο όπου έχει εντα­φια­στεί, ανα­κοί­νω­σε η δεύ­τε­ρη στην ιεραρ­χία της κυβέρ­νη­σης Κάρ­μεν Κάλ­βο. Μέχρι τότε, προ­σέ­θε­σε, η κυβέρ­νη­ση θα λάβει «τις τεχνι­κές απο­φά­σεις καθώς και απο­φά­σεις σχε­τι­κά με ζητή­μα­τα ασφα­λεί­ας, οι οποί­ες θα επι­τρέ­ψουν την εκτα­φή και την επα­να­τα­φή του».

Η οικο­γέ­νεια, που είχε προ­σφύ­γει πολ­λές φορές στη δικαιο­σύ­νη προ­κει­μέ­νου να εμπο­δί­σει τη μετα­φο­ρά της σορού, θα «ενη­με­ρω­θεί 48 ώρες πριν από την ημέ­ρα και την ώρα» της επι­χεί­ρη­σης, η οποία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί με τη «μεγα­λύ­τε­ρη δια­κρι­τι­κό­τη­τα και τον μεγα­λύ­τε­ρο σεβα­σμό», δια­βε­βαί­ω­σε η Κάλβο.

Ο δικτά­το­ρας Φράν­κο κυβέρ­νη­σε την Ισπα­νία από το τέλος του Εμφυ­λί­ου, τον οποίο είχε κερ­δί­σει το 1939, έως και τον θάνα­τό του το 1975. Είχε εντα­φια­στεί σε ένα τερά­στιο μαυ­σω­λείο στην Κοι­λά­δα των Πεσό­ντων, σε από­στα­ση περί­που 50 χλμ. από τη Μαδρί­τη. Η σορός του θα ταφεί στο κοι­μη­τή­ριο κοντά στην πρω­τεύ­ου­σα όπου έχει εντα­φια­στεί και η σύζυ­γός του.

Αφό­του ανήλ­θε στην εξου­σία τον Ιού­νιο 2018, ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της πρω­θυ­πουρ­γός Πέδρο Σάν­τσες είχε κατα­στή­σει την εκτα­φή του Φράν­κο μία από τις προ­τε­ραιό­τη­τές του ώστε η Κοι­λά­δα των Πεσό­ντων να μην είναι πλέ­ον ένας τόπος υπε­ρά­σπι­σης του φραν­κι­σμού, όμως η οικο­γέ­νεια του δικτά­το­ρα διε­ξή­γα­γε δικα­στι­κό ‘αγώ­να’ προ­κει­μέ­νου να την μπλοκάρει.

Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο ήρε χθες τα τελευ­ταία εμπό­δια για την εκτα­φή του Φράνκο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο