Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισπανία: Η κυβέρνηση ενέκρινε διάταγμα για την εκταφή του φασίστα δικτάτορα Φράνκο

Η ισπα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ενέ­κρι­νε την Παρα­σκευή σχε­τι­κό διά­ταγ­μα για την εκτα­φή των οστών του Φράν­κο από το μαυ­σω­λείο της «Κοι­λά­δας των Πεσό­ντων». Η από­φα­ση για την εκτα­φή του δικτά­το­ρα ήταν προ­σω­πι­κή δέσμευ­ση του νέου πρω­θυ­πουρ­γού, ηγέ­τη του σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος PSOE, Πέδρο Σάν­τσεζ ο οποί­ος ανήλ­θε στην εξου­σία την 1η Ιου­νί­ου αφού ανέ­τρε­ψε τον συντη­ρη­τι­κό πρω­θυ­πουρ­γό Μαριά­νο Ραχόι δια του Κοινοβουλίου.

«Η Ισπα­νία δεν μπο­ρεί να επι­τρέ­ψει, ως εδραιω­μέ­νη και ευρω­παϊ­κή δημο­κρα­τία, σύμ­βο­λα που διχά­ζουν τους Ισπα­νούς», είχε δηλώ­σει τότε ο Σάν­τσεζ τονί­ζο­ντας ότι η ύπαρ­ξη ενός μαυ­σω­λεί­ου που στε­γά­ζει την σορό ενός δικτά­το­ρα θα ήταν «αδια­νό­η­τη στην Γερ­μα­νία ή την Ιταλία».

Σύμ­φω­να με τον Αντερ Γιλ, πρό­ε­δρο της σοσια­λι­στι­κής ομά­δας στην ισπα­νι­κή Γερου­σία, στό­χος της κυβέρ­νη­σης είναι να θέσει τέλος σε μία «ανω­μα­λία της δημο­κρα­τί­ας», σε ένα μαυ­σω­λείο «λατρεί­ας ενός δικτά­το­ρα». «Είναι ώρα να τελειώ­νου­με με αυτού του είδους τις κατα­στά­σεις» σημειώ­νει ο Γιλ. 

Η από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης προ­κά­λε­σε αντι­δρά­σεις τόσο στο αντι­πο­λι­τευό­με­νο Λαϊ­κό Κόμ­μα, όσο και από την ίδια την οικο­γέ­νεια του δικτά­το­ρα. «Ασφα­λώς θα ανα­λά­βου­με τη σορό του παπ­πού μου, δεν θα τον αφή­σου­με στα χέρια της κυβέρ­νη­σης», δήλω­σε στη συντη­ρη­τι­κή εφη­με­ρί­δα La Razon ο Φράν­σις Φράν­κο, ένας από τα επτά εγγό­νια του στρα­τη­γού που κυβέρ­νη­σε την Ισπα­νία από το 1939 μέχρι το 1975.

Το τεράστιο μνημειακό σύμπλεγμα της "Κοιλάδα των Πεσόντων", λίγο έξω απ' τη Μαδρίτη.

Το τερά­στιο μνη­μεια­κό σύμπλεγ­μα της “Κοι­λά­δας των Πεσό­ντων”, λίγο έξω απ’ τη Μαδρίτη.

Σημειώ­νε­ται πως ο δικτά­το­ρας Φράν­κο εντα­φιά­σθη­κε το 1975 στην Valle de los Caidos (Κοι­λά­δα των Πεσό­ντων), στο πλευ­ρό του Χοσέ Αντό­νιο Πρί­μο ντε Ριβέ­ρα, ιδρυ­τή του φασι­στι­κού κόμ­μα­τος Φάλαγξ, σε ένα μεγά­λο μνη­μεια­κό σύμπλεγ­μα που βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 50 χιλιο­μέ­τρων από τη Μαδρίτη. 

Το μνη­μείο θεω­ρεί­ται από πολ­λούς ισπα­νούς σύμ­βο­λο διχα­σμού και απα­ξί­ω­σης των δημο­κρα­τι­κών και αντι­φραν­κι­στών, οι σοροί των οποί­ων εκτά­φη­καν από ομα­δι­κούς τάφους και νεκρο­τα­φεία και εντα­φιά­σθη­καν εκεί χωρίς να ζητη­θεί η άδεια των συγ­γε­νών τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο