Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισπανία — Καταλονια: Αποπέμφθηκε ο Πουτζντεμόν – Παύτηκε ο Αρχηγός της Αστυνομίας

 

Με τηλε­ο­πτι­κό διάγ­γελ­μά του ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ισπα­νί­ας Μαριά­νο Ραχόι ανα­κοί­νω­σε τη λήψη των πρώ­των μέτρων για την αντι­με­τώ­πι­ση της κατά­στα­σης στην Καταλονία.

«Είναι τα πρώ­τα μέτρα που εφαρ­μό­ζου­με προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθεί το ενδε­χό­με­νο εκεί­νοι που ήταν έως σήμε­ρα επι­κε­φα­λής (της κατα­λα­νι­κής διοί­κη­σης) να μπο­ρέ­σουν να συνε­χί­σουν την κλι­μά­κω­ση της ανυ­πα­κο­ής» υπο­γράμ­μι­σε ο Μαριά­νο Ραχόι μετά την ολο­κλή­ρω­ση της συνε­δρί­α­σης του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου που συγκλή­θη­κε έπει­τα από το πρά­σι­νο φως που έδω­σε η Γερου­σία προ­κει­μέ­νου η Κατα­λο­νία να τεθεί υπό καθε­στώς κηδεμονίας.

Ο Ισπα­νός πρω­θυ­πουρ­γός είπε ότι θα επι­διώ­ξει να κηρυ­χθεί παρά­νο­μη η σημε­ρι­νή κήρυ­ξη της ανε­ξαρ­τη­σί­ας από την Καταλονία.

Επι­πλέ­ον, δήλω­σε ότι απο­φά­σι­σε να απο­πέμ­ψει τον πρό­ε­δρο της Κατα­λο­νί­ας Κάρ­λες Που­τζ­ντε­μόν και την κυβέρ­νη­ση της Κατα­λο­νί­ας, τονί­ζο­ντας ότι οι υπουρ­γοί της κεντρι­κής κυβέρ­νη­σης θα ανα­λά­βουν τα καθή­κο­ντα της κατα­λα­νι­κής διοίκησης.

Επί­σης, θα προ­χω­ρή­σει στη διά­λυ­ση του κοι­νο­βου­λί­ου της Κατα­λο­νί­ας, ενώ προ­κή­ρυ­ξε εκλο­γές για την 21η Δεκεμβρίου.

Όπως τόνι­σε ο Μαριά­νο Ραχόι, ο αρχη­γός της κατα­λα­νι­κής αστυ­νο­μί­ας παύ­ε­ται των καθη­κό­ντων του.

«Πιστεύ­ου­με ότι επεί­γει να ακού­σου­με τους πολί­τες της Κατα­λο­νί­ας, όλους ανε­ξαι­ρέ­τως, ώστε να μπο­ρούν να απο­φα­σί­ζουν για το μέλ­λον τους και κανείς να μην μπο­ρεί να ενερ­γεί εκτός του νόμου για λογα­ρια­σμό τους» τόνι­σε ο επι­κε­φα­λής της ισπα­νι­κής κυβέρνησης.

Δίωξη σε βάρος του προέδρου της Καταλονίας για “εξέγερση

Η γενι­κή εισαγ­γε­λία της Ισπα­νί­ας θα κινή­σει την επό­με­νη εβδο­μά­δα δικα­στι­κή δια­δι­κα­σία σε βάρος του προ­έ­δρου της Κατα­λο­νί­ας Κάρ­λες Που­τζ­ντε­μόν με την κατη­γο­ρία της “εξέ­γερ­σης”, έγι­νε γνω­στό από έναν εκπρό­σω­πο τύπου της γενι­κής εισαγ­γε­λί­ας, μετά την έγκρι­ση σήμε­ρα από το κατα­λα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο της κήρυ­ξης ανε­ξαρ­τη­σί­ας της περιφέρειας.

“Η εισαγ­γε­λία θα κατα­θέ­σει μήνυ­ση την επό­με­νη εβδο­μά­δα κατά του Κάρ­λες Που­τζ­ντε­μόν με την κατη­γο­ρία της εξέ­γερ­σης”, μια κατη­γο­ρία που επι­σύ­ρει ποι­νή κάθειρ­ξης έως και 30 έτη, επι­σή­μα­νε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ο εκπρό­σω­πος τύπου.

Αυτή η δια­δι­κα­σία θα μπο­ρού­σε «ενδε­χο­μέ­νως να συμπε­ρι­λά­βει και τα υπό­λοι­πα μέλη της κατα­λα­νι­κής κυβέρ­νη­σης και το γρα­φείο των προ­έ­δρων» του κατα­λα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου, τονί­ζε­ται από την ίδια πηγή.

ΕΚΤΑΚΤΟ: Το Κοι­νο­βού­λιο της Κατα­λο­νί­ας κήρυ­ξε την ανε­ξαρ­τη­σία της περι­φέ­ρειας από την Ισπανία

Η ισπα­νι­κή Γερου­σία ενερ­γο­ποί­η­σε το άρθρο 155 – Η Κατα­λα­νι­κή Εθνι­κή Συνέ­λευ­ση κάλε­σε τους δημό­σιους υπαλ­λή­λους σε “ειρη­νι­κή αντί­στα­ση” απέ­να­ντι στη Μαδρίτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο