Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΙΣΠΑΝΙΑ: Τεράστια διαδήλωση στη Μαδρίτη για την Υγεία (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Δεκά­δες χιλιά­δες δια­δη­λω­τές, υγειο­νο­μι­κοί των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων και εργα­ζό­με­νοι άλλων κλά­δων, κατέ­κλυ­σαν το κέντρο της Μαδρί­της την Κυρια­κή, σε μια τερά­στια δια­δή­λω­ση για την Υγεία, απαι­τώ­ντας ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση της πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας υγεί­ας με προ­σω­πι­κό και καταγ­γέλ­λο­ντας την εντει­νό­με­νη επί­θε­ση στο δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας, στην οποία πρω­το­στα­τεί και η τοπι­κή κυβέρ­νη­ση της ισπα­νι­κής κυβέρνησης.

Στά­σεις εργα­σί­ας έχουν ξεκι­νή­σει στη Μαδρί­τη από την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα, ενώ στις 21 Νοεμ­βρί­ου προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται απερ­γία χιλιά­δων για­τρών πρω­το­βάθ­μιων μονά­δων της πρωτεύουσας.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Σε χαρα­κτη­ρι­στι­κές καταγ­γε­λί­ες τους, συν­δι­κά­τα που οργά­νω­σαν τη δια­δή­λω­ση επι­ση­μαί­νουν ότι για κάθε δύο ευρώ που δαπα­νώ­νται για την Υγεία στη Μαδρί­τη, το ένα κατα­λή­γει στον ιδιω­τι­κό τομέα.

Ο λαός αξί­ζει «ποιο­τι­κή πρω­το­βάθ­μια φρο­ντί­δα υγεί­ας και όχι καθυ­στε­ρή­σεις μεγα­λύ­τε­ρες και από μία βδο­μά­δα για να δεις έναν οικο­γε­νεια­κό για­τρό ή έναν παι­δί­α­τρο», ανα­φέ­ρει το Συν­δι­κά­το Ιατρών AMYTS.

Στο στό­χα­στρο των δια­δη­λω­τών τέθη­κε η από­φα­ση της τοπι­κής κυβέρ­νη­σης της Μαδρί­της να μετα­τρέ­ψει μονά­δες της πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας υγεί­ας σε εξω­νο­σο­κο­μεια­κές μονά­δες επει­γό­ντων περι­στα­τι­κών συνε­χούς λει­τουρ­γί­ας, χωρίς καμία ενί­σχυ­ση σε υγειο­νο­μι­κό προσωπικό.

Οπως καταγ­γέλ­λε­ται, το 13% των για­τρών που κλή­θη­καν για την επα­να­λει­τουρ­γία αυτών των εξω­νο­σο­κο­μεια­κών μονά­δων επει­γό­ντων περι­στα­τι­κών ανα­γκά­στη­καν να παραι­τη­θούν από τις θέσεις τους λόγω της αδυ­να­μί­ας ανά­λη­ψης ενός τόσο τερά­στιου φόρ­του εργασίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο