Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισπανικές εκλογές: Προηγούνται οι σοσιαλδημοκράτες — Μπαίνει στη Βουλή το ακροδεξιό κόμμα Vox

Προη­γού­νται οι σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες του απερ­χό­με­νου πρω­θυ­πουρ­γού Πέδρο Σάν­τσεθ στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, που διε­ξή­χθη­σαν στην Ισπα­νία, χωρίς, ωστό­σο, να κατα­φέρ­νουν να συγκε­ντρώ­σουν την πλειο­ψη­φία, σύμ­φω­να με τη δημο­σκό­πη­ση του GAD3, που δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα λίγο μετά την ολο­κλή­ρω­ση της εκλο­γι­κής διαδικασίας.

Η ακρο­δε­ξιά κατα­φέρ­νει κι εισέρ­χε­ται στην ισπα­νι­κή Βου­λή, για πρώ­τη φορά εδώ και 40 χρό­νια, από το 1982, αφού το κόμ­μα Vox εμφα­νί­ζε­ται, βάσει της δημο­σκό­πη­σης του GAD3, να εκλέ­γει βουλευτές.

Η δημο­σκό­πη­ση του κρα­τι­κού RTVE, που βασί­ζε­ται στην πρό­θε­ση ψήφου ψηφο­φό­ρων το διά­στη­μα 22ας και 27ης Απρι­λί­ου, κατέ­δει­ξε ότι κανέ­να κόμ­μα δεν κατα­φέρ­νει από μόνο του να συγκε­ντρώ­σει την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειοψηφία.

Όπως γρά­φει η El Pais, βάσει της δημο­σκό­πη­σης του GAD3 για το TVE, το PSOE κερ­δί­ζει 116–121 έδρες, οι Podemos 42–45 και το σύνο­λο των εδρών τους θα μπο­ρού­σε να κυμαν­θεί μετα­ξύ 158–166. Με αυτόν τον τρό­πο δεν θα μπο­ρού­σαν να συγκε­ντρώ­σουν την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία (176) και θα χρειά­ζο­νταν τη βοή­θεια κομ­μά­των υπέρ της ανε­ξαρ­τη­σί­ας για να κυβερ­νή­σουν. Στη δεξιά συμ­μα­χία, το Λαϊ­κό Κόμ­μα PP συγκε­ντρώ­νει 69–73 έδρες, οι Ciudadanos 48–49 έδρες και το Vox 36–38 έδρες. Όλοι μαζί θα συγκέ­ντρω­ναν στο μάξι­μουμ 160 έδρες και 153 το λιγότερο.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο