Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

Η Ιστο­ρία του εμφύ­λιου πολέ­μου της Ισπα­νί­ας μέσα από τα ντο­κου­μέ­ντα, τα γρα­πτά του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ισπα­νί­ας. Το Λαϊ­κό Μέτω­πο, οι αντι­θέ­σεις, ο ηρω­ι­κός αγώ­νας του Ισπα­νι­κού Λαού…

(Από την παρου­σί­α­ση στο οπι­σθό­φυλ­λο του βιβλίου)

“Ο επα­να­στα­τι­κός πόλε­μος στην Ισπα­νία κρά­τη­σε τις επα­να­στα­τι­κές και προ­ο­δευ­τι­κές δυνά­μεις όλου του κόσμου σε εγρή­γορ­ση για δυό­μι­ση χρό­νια. Ο ισπα­νι­κός λαός διε­ξή­γα­γε έναν λαμπρό ένο­πλο αγώ­να για την υπε­ρά­σπι­ση των επα­να­στα­τι­κών κατα­κτή­σε­ων και της εθνι­κής ανε­ξαρ­τη­σί­ας του… Αυτός ο αγώ­νας του ισπα­νι­κού λαού κατα­πνί­γη­κε από τις ενω­μέ­νες δυνά­μεις της αντί­δρα­σης που επι­τέ­θη­καν στη χώρα. Ωστό­σο, η ηρω­ι­κή αντί­στα­ση της επα­να­στα­τι­κής Ισπα­νί­ας, γραμ­μέ­νη με γράμ­μα­τα από φωτιά, θα ζει για πάντα στη σκέ­ψη των Ισπα­νών και του διε­θνούς προ­λε­τα­ριά­του, στη σκέ­ψη των εκμε­ταλ­λευό­με­νων μαζών, των κατα­πιε­ζό­με­νων και σκλα­βω­μέ­νων από τον καπι­τα­λι­σμό λαών. Τα διδάγ­μα­τα του ηρω­ι­κού αγώ­να του ισπα­νι­κού λαού θα τους βοη­θή­σουν να κατα­νο­ή­σουν καλύ­τε­ρα τη φύση του καπι­τα­λι­σμού, του υπο­κι­νη­τή των αρπα­κτι­κών πολέ­μων. Αυτά τα διδάγ­μα­τα θα τους χρη­σι­μεύ­σουν ως ένα όπλο στον αγώ­να τους ενά­ντια στις εκμε­ταλ­λεύ­τριες τάξεις…”
(Πέτρος Αλ Αχμάρ)

Περιεχόμενα

Σύντο­μο Βιο­γρα­φι­κό Σημεί­ω­μα του εκδότη

Πρό­λο­γος
Ο αγώ­νας για ενό­τη­τα μέσα σε αντι­δρα­στι­κό καθε­στώς (02/06/1935)
Οι αγώ­νες του ισπα­νι­κού προ­λε­τα­ριά­του & τα καθή­κο­ντα του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ισπα­νί­ας (Λόγος στο 7ο συνέ­δριο της Κ.Δ./Αύγουστος 1935)
Το 7ο Συνέ­δριο της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς δεί­χνει το δρό­μο (03/11/1935)
Η σημα­σία των εκλο­γών της 16ης Φλε­βά­ρη (03/02/1936)
Εργά­τες Ενω­μέ­νοι (11/02/1936)
Το Λαϊ­κό Μπλοκ είναι ανί­κη­το και ακα­τά­λυ­το (15/02/1936)
Σε ετοι­μό­τη­τα και επα­γρύ­πνη­ση (23/02/1936)
Συνέ­ντευ­ξη στην “Ουμα­νι­τέ” (03–05/04/1936)
Στη φυλα­κή οι υπεύ­θυ­νοι της κατα­στο­λής του Οκτώ­βρη (05/04/1936)
Τι ανα­μέ­νει ο λαός από το Λαϊ­κό Μπλοκ (11/04/1936)
Οι τακτι­κι­σμοί της αντί­δρα­σης δεν θα πετύ­χουν τη διά­σπα­ση του Λαϊ­κού Μπλοκ (15/04/1936)
Η ενό­τη­τα της ισπα­νι­κής εργα­τι­κής νεο­λαί­ας (01/05/1936)
Τι είναι το Λαϊ­κό Μέτω­πο; (01/05/1936)
Προς το ΚΚ Γαλ­λί­ας για την εκλο­γι­κή νίκη του γαλ­λι­κού Λαϊ­κού Μετώ­που (04/05/1936)
Εργα­το­α­γρο­τι­κές Συμ­μα­χί­ες & Λαϊ­κά Μπλοκ (14/05/1936)
Η ενό­τη­τα το κλει­δί της επι­τυ­χί­ας (01/06/1936)
Ο δικός μας δρό­μος (06/06/1936)
Σιδη­ρά πυγ­μή ενά­ντια στους υπο­νο­μευ­τές της νίκης της Δημο­κρα­τί­ας και του Λαϊ­κού Μετώ­που! (26/06/1936)
Χωρίς το επα­να­στα­τι­κό κίνη­μα του Οκτώ­βρη δεν θα είχα­με το Φλε­βά­ρη το Λαϊ­κό Μέτω­πο (05/07/1936)
Γράμ­μα από την Ισπα­νία (07/07/1936)
Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση UGT — ΕΣΝ — ΣΕΚΙ — “Σπι­τιού του Λαού” — ΚΚΙ (14/07/1936)
Συνα­γερ­μός ενά­ντια στη συνω­μο­σία της αντί­δρα­σης (15/07/1936)
Μια ιστο­ρι­κή πάλη ανά­με­σα στη Δημο­κρα­τία και το Φασι­σμό (06/08/1936)
Η νίκη θα είναι δική μας (11/08/1936)
Προς τους εθε­λο­ντές της Ανδα­λου­σί­ας (02/09/1936)
Η κατά­στα­ση στην Ισπα­νία μετά από δύο μήνες πολέ­μου (18/09/1936)
Να παλέ­ψου­με μέχρι να νική­σου­με τους εχθρούς της Ισπα­νί­ας (01/10/1936)
Τηλε­γρά­φη­μα στο σύντρο­φο Στά­λιν (16/10/1936)
Τα διδάγ­μα­τα της ται­νί­ας “Οι Ναύ­τες της Κρον­στάν­δης” (20/10/1936)
Οι μάζες σε ετοι­μό­τη­τα για την υπε­ρά­σπι­ση της Μαδρί­της (22/10/1936)
Οι εννιά στους δέκα, ήρω­ες που υπε­ρα­σπί­ζο­νται τη Μαδρί­τη (11/11/1936)
Ο τελευ­ταί­ος μας χαι­ρε­τι­σμός (Δεκέμ­βρης 1936)
Για τη λευ­τε­ριά στην Ισπα­νία και για την ειρή­νη στον κόσμο (01/12/1936)
Ένας μήνας ηρω­ι­κής αντί­στα­σης της ανί­κη­της Μαδρί­της (08/12/1936)
Το δεί­πνο του πολι­το­φύ­λα­κα (24/12/1936)
Γεια σας, σύντρο­φοι (01/01/1937)
Το Λαϊ­κό Μέτω­πο θα νική­σει! (01/01/1937)
Ανταλ­λα­γή επι­στο­λών με το Χοσέ Αλκα­λά Θαμό­ρα I Καστί­γιο (03/01/1937)
Κοι­νή Δήλω­ση ΚΚΙ — CNT (03/01/1937)
Μόνος εχθρός μας ο φασι­σμός και οι σύμ­μα­χοί του (04/01/1937)
Όλοι ενω­μέ­νοι για να κερ­δί­σου­με τον πόλε­μο (22/01/1937)
Για­τί το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα δυνα­μώ­νει (26/01/1937)
Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα επι­θυ­μεί έναν τακτι­κό στρα­τό, για να κερ­δί­σου­με τον πόλε­μο, και μιλά με τη δύνα­μη του παρα­δείγ­μα­τος (27/01/1937)
Τι να κάνου­με για να κερ­δί­σου­με τον πόλε­μο; (02/02/1937)
Να κερ­δί­σου­με μαζί και να χαρού­με μαζί τη νίκη (08/02/1937)
Η νεο­λαία πρέ­πει να παλέ­ψει για το μέλ­λον της (16/02/1937)
[…]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο